Asbjørn Aaheim


KURS: MØ100

Pensum:

Andrew Dunnett: Understanding the Market - An Introduction to Microeconomics (3rd ed. eller senere)

Olivier Blanchard: Macroeconomics.

Forelesninger:

Onsdag 14.15 - 16.00

Torsdag: 14.15 - 16.00

Forelesningsplan:

Onsdag 24.1: Introduksjon. Hva slags fag er økonomi? Økonomers rolle i Norge etter krigen og fagets utvikling

Torsdag 25.1: Mikroøkonomi. Bedriftenes beslutninger og økonomiske tilpasning.

Onsdag 31.1: Mikroøkonomi: Tilbudet av varer og tjenester og om skalaegenskaper. Konsumentens tilpasning: Preferanser og nyttefunksjonen. Konsum-mulighetene og budsjettbetingelsen. Tilpasning i to-varetilfellet

Torsdag 1.2: Mikroøkonomi: Etterspørselsfunksjoner. Pris- og inntektselastisiteter. Slutsky-likningen. Markedslikevekt for en vare.

Onsdag  7.2: Mikroøkonomi: Formen på tilbuds- og etterspørselsfunksjonene, drøfting av skift i tilbud og etterspørsel. Prising etter belastning. Markedsanalyse med eksempler. (bl. a. kap. 4 og 7)

Torsdag 8.2: Mikroøkonomi: Monopol og oligopol. Markedsadferd og likevekt i markeder med oligopol. Om begrepene økonomisk effektivitet og effisiens. Transformasjonskurven. (bl.a. kap 9 og14)

Onsdag 14.2 Mikroøkonomi. Litt mer om monopolistisk konkurranse, og om behandling usikkerhet og tilpasning under usikkerhet. (Kap 14). Ressursknapphet og transformasjonskurven.

Torsdag 15.2 Mikroøkonomi. Økonomisk effektivitet og effisiens. Pareto-optimalitet under frikonkurranse og monopol (kap 14). Fordelingsproblematikk og velferdsbetraktninger: Finnes det en 'nøytral' velferdsfunksjon? (Kap 16)

Onsdag 21.2 Mikroøkonomi: Videre om økonomisk effektivitet og "riktige" priser. Eksempler. Om økning av produksjon som følge av handel (kap 10)

Torsdag 22.2 Mikroøkonomi: Eksternaliteter og miljøøkonomiske problemstillinger. Miljø-tiltak, og -avgifter. Kap 15

Onsdag 28.2 Mikroøkonomi. Litt mer om anvendelse av mikroteorien i miljøsammenheng. Omsettbare kvoter. Kvantumsregulering eller styring gjennom prisene. Aggregering til makro-størrelser. BNP og bruken av det. Nasjonalregnskapsbegreper - noen enkle sammenhenger. (Kap 1-2 i Blanchard)

Torsdag 1.3 Makroøkonomi. Mer om nasjonalregnskap og nasjonalregnskaps-sammenhenger. Konsum-funksjonen. Multiplikator-vikrninger. (kap. 3)

Onsdag 7.3 Makroøkonomi. Sparing og investering. Dynamikk: Tilpasning over tid mot likevekt.

Torsdag 8.3 Makroøkonomi: Finansielle markeder. Etterspørsel etter penger og verdipapirer.

Onsdag 14.3 Makroøkonomi. Hvordan bestemmes renten. Sammenheng mellom aktivitetsnivå, rente og investering. IS-kurven

Torsdag 15.3 Makroøkonomi. Pengemarked og realøkonomi. IS-LM diagram. Eksempler på analyser med IS-LM-kurvene.

Onsdag 21.3 Makroøkonomi. Om forventninger og betydning for økonomisk tilpasning. Pris-stigning og rente. Diskontering og nåverdi. Forventinger i konsumet og formuesforvaltning

Torsdag 22.3 Makroøkonomi. Investeringsbeslutninger og sammenlikning mellom alternative investeringer. Om prisen på verdipapirer og arbitrage.

Onsdag 28.3 Makroøkonomi. Nåverdikriteriet og nytte-kostnadsanalyse. Om enhetskostnadene. Generelt om skift i IS-LM-kurvene

Torsdag 29.3 Makroøkonomi. Åpne økonomier. Import-tilbøyelighet og multiplikator-virkningene i åpne økonomier. J-kurven.

Onsdag 4.4 Makroøkonomi. Økonomisk politikk og hensynet til driftsbalansen overfor utlandet. Depresiering, appresiering og rentebalansen.

Torsdag 5.4 Makroøkonomi. IS-LM modellen for en åpen økonomi. Virkning av økning i offentlige utgifter og innstramning i pengepolitikken. Innledning til analyse av arbeidsmarkedet. Organisering av arbeidsmarkedet i Norge.

Onsdag 18.4 Makroøkonomi. Arbeidsledighet og prisnivå. Individuelle og kollektive hensyn i arbeidsmarkedet. Sammenheng mellom konsumentens tilpasning og tilbud av arbeid.

Torsdag 19.4 Makroøkonomi. Bedriftens tilpasning og etterspørsel etter arbeid. Likevekt i arbeidsmarkedet. "Naturlig" arbeidsledighet. Litt om modellens forenklinger og virkeligheten

Onsdag 20.4 Makroøkonomi. Om generell likevekt i produktmarkedet, pengemarkedet og arbeidsmarkedet: AS-AD modellen. Virkninger på generell likevekt av økonomisk politikk

Torsdag 21.4 Makroøkonomi. Mer om bruk av AS-AD-modellen. Inflasjon og arbeidsledighet. Phillipskurven

Onsdag 2.5 Makroøkonomi. Fra sammenhengen mellom prisnivå og arbeidsledighet til inflasjon og arbeidsledighet. Forventninger. Innledende om vekst

Torsdag 3.5 Makroøkonomi. Faktorer bak teknologisk utvikling. Produktfunksjonen på lang sikt. Litt om forskjeller mellom vekst i rike og fattige land

Onsdag 9.5 Makroøkonomi. Nyklassisk vekstmodell. Stasjonær likevekt. Virkninger i endring på spareraten. Betydning av befolkningsvekst

Torsdag 10.5 Makroøkonomi. Optimal sparerate ("The Golden Rule"). Virkninger av teknologisk endring, bedring av menneskekapitalen og nyere teorier om økonomisk vekst.

Onsdag 16.5 Repetisjon. Temaet er hvordan analysere virkninger av økt bruk av oljepengene. Produkt- og pengemarked.

Onsdag 23.5 Repetisjon. Økt bruk av oljepengene. Arbeidsmarked, generell likevekt og rentevirkninger.

Onsdag 30.5 Repetisjon. Nytte-kostnadsanalyse av marginale prosjekter. Nåverdikriteriet

Torsdag 31.5 Repetisjon. Nytte-kostnadsanalyse av store prosjekter. Optimalitetsegenskaper ved markedsløsninger.

Onsdag 6.6 Repetisjon. Disposisjon og elementer til oppgave. Se oppgave nedenfor

 

OPPGAVE: (Oppgaver fra tidligere uker kan fås ved å henvende seg til meg - skriv en mail til asbjorn.aaheim@cicero.uio.no)

Oppgave uke 20 (Eksamen 2000)

Vis hvordan valget mellom fast og flytende valutakurs påvirker muligheten for og effekten av finans- og pengepolitikk

 

Oppgave uke 21 (Eksamen 2000)

Drøft årsaker til inflasjon. Forklar også kort mekanismene bak fenomenet hyperinflasjon

 

Oppgave uke 22 (Eksamen 1999)

Betrakt en økonomi hvor produkfunksjonen har formen

Yt = Kt1/2 Lt1/2

der Yt er BNP, Kt er mengen realkapital og Lt er sysselsetting på tidspunkt t. Befolkning og sysselsetting er konstant og spareraten er konstatn lik s, og raten for kapitalslit er lik d .

  1. Drøft veksten i denne økonomien. Hvilken sparerate gir det største konsumet på lang sikt?
  2. Anta så at det er teknisk framgang slik at arbeidskraften blir stadig mer produktiv. Produktfunksjonen er da

    Yt = Kt1/2 Lt1/2eat

  3. Drøft hvilke implikasjoner dette har for den langsiktige veksten i økonomien.

 

Oppgave til gjennomgang 6.6 (Eksamen 1998)

Analyser hvordan et fall i det internasjonale rentenivået innvirker på aktivitetsnivået og investeringsnivået i en økonomi

  1. Drøft hvilken betydning myndighetenes valg av en fast eller flytende valutakurs har for virkningene av rentenivået
  2. I hvilken grad kan myndighetene motvirke konsekvensene av rentefallet?