Alfs historieside   

    Alf Sjuls Hansen

Fagmetodikk ILS (siden er foreløpig ikke i drift)

Jeg arbeider som universitetslektor i historie fagdidaktikk ved ILS fra 2001 til 2007.

Jeg har vikariert for Harald Frode Skram og stipendiat Kirsti Engelien.

Jeg holder forelesninger og sensurerer og er “påhører”. 

Jeg var dessuten ansvarlig for kursing i bruk av læringsplattformen It's Learning på PPU-studiet. Jeg var med i Dilemmaprosjektet.

Er du historielærer eller hovedfagsstudent i historie?  Da hører du hjemme i HIFO!

Noen saker jeg har lagd:

      Harald Frode Skram: Karlstadforhandlingene 1905 (en simulering)Ferdigheter i historie:

Historielærere har lange tradisjoner på å lære elevene historiske kunnskaper, men hvordan vi skal trene dem i ferdigheter og metoder er mange mer usikre på. Nedenfor har jeg gjort metodemålene i læreplan for videregående skole "klikkbare". Etter hvert vil det her komme råd og tips om måter å prøve å nå også disse målene. Jeg legger også ut linker til Harald Frode Skrams "presisering av læringsmål" (som alle innholder 4 nivåer for å evaluere elevers ferdigheter).

 
En viktig ferdighet i historiefaget er å kunne formulere spørsmål, å reise en problemstilling.

Følgende er hentet (med forfatterens tillatelse) fra idéheftet "Fritt Norge".

Det setter opp 5 forskjellige nivåer innen denne ferdigheten:

1. Eleven våger å vise nysgjerrighet - kan uttrykke ønsker om hvilke områder eleven har lyst til å vite noe om.

2. Eleven kan formulere en relevant problemstilling til et stoff på ett felt.

3. Eleven kan se flere forskjellige relevante problemstillinger til samme stoff innenfor samme felt.

4. Eleven kan formulere flere alternative problemstillinger til samme stoff innefor samme felt.

5. Eleven kan formulere forskjellige alternative problemstillinger til samme stoff innefor samme f elt, og ha en formening om hvordan problemstillingene vil påvirke svarene.

Hva er så kriteriene for "den gode problemstilling"?

(Jeg er også med i Arakdiaforeningen Reiser og Kultur, se Arkadiaforenigens hjemmeside, arkadiareiser.no)

Alf Sjuls Hansen