Den gode problemstilling er …
— Klar og entydig og avgrenset
— Realistisk (mulig å formulere et svar/en teori)
— Noe som må undersøkes ved å bruke flere forskjellige kilder
— Den skal lede til interessante resultater
— Gjør egen tenkning nødvendig, man må trekke en konklusjon
— Undersøkelsen av Det gode problem har egentlig ikke noen fasit, det finnes ikke ett fasitsvar som man kan lete fram
— Undersøkelsen av Det gode problem vil ofte resultere i nye spørsmål

Skille mellom tema og problemstilling
Tema: en beskrivelse av hva som er emne for undersøkelsen, hva en ønsker å få belyst (eks. forholdene for sivilbefolkningen under 2.verdenskrig) Problemstilling: et spørsmål om faktiske forhold, som undersøkelsen tar sikte på å besvare. Man løser et problem/svarer på et spørsmål (eks. hvordan endret kostholdet seg for folk i Oslo under 2.verdenskrig)

På et høyere nivå: Problemstilling: spørsmål som blir stilt med et bestemt formål og på en så presis måte at det lar seg belyse gjennom bruk av (samfunns)vitenskapelige metoder Problemstillingen bør ha en logisk oppbygging og klare premisser, samt kriterier og klar beskrivelse av framgangsmåte slik at man kan følge undersøkelsen .

PS! Viktig at man tilpasser arbeidet med å formulere problemstillinger til elevenes/studentenes nivå!