H i s t o r i e

 

«samfunnets  fire  deler»

 

Sosiale forhold:  (alt som angår forholdet mellom mennesker)

Hvilke grupper (sosiale lag: kaster, stender, klasser) eksisterer det i samfunnet? Forholdet mellom disse gruppene. Yrkesgrupper; forholdet mellom kjønnene, ekteskapet, barn - voksne, oppdragelse; hverdagsliv, helse, sykdommer og ernæring og boforhold. Sosialpolitikk.

 

 

Politiske forhold:   (hvem har makt?)

Hvem styrer samfunnet, bestemmer fordeling av goder og byrder?

Styreform. Hvordan kom herskerne til makten? hvordan utøves den?

Et lands forhold til andre stater; kriger og erobringer.

Hvordan er lovene i landet? og hvordan håndheves de?

 

 

Økonomiske forhold: («økonomisk» her i en vid betydning)

Produksjon og omsetning av varer; hvordan mat, bolig og klær skaffes;

samfunnets tekniske nivå, redskaper og våpen; transport, handel  og

evt. pengesystem og bankvesen.

Hvem eier og forvalter ressursene i landet?

Hvilke næringsgrener fins det? Hvor mange arbeider innen de forskjelligge næringene?

 

 

Kulturelle forhold:    («kultur» i betydning åndelig kultur)

Skriftspråk, litteratur, religion, filosofi; seremonier, «skikk og bruk», moter,

kunst, musikk. Utdannelse og kunnskapsnivå.

 

 

 

NB! OBS!  De forskjellige «delene» kan ikke sees isolert, men griper over i hverandre og er avhengige av hverandre!

 

Huskeord: S P Ø K

(eller ”øs på”)                                                                         

  Alf Sjuls Hansen