Om betingelsene i sin alminnelighet

«I den samfunnsmessige produksjon av sine liv, inngår menneskene bestemte, nødvendige og av deres vilje uavhengige forhold – produksjonsforhold – som svarer til et bestemt utviklingstrinn av de samfunnsmessige produktivkrefter. Disse produksjonsforhold i sin helhet danner samfunnets basis, som det hever seg en juridisk og politisk overbygning på, og som motsvares av bestemte samfunnsmessige bevissthetsformer. Måten å produsere det materielle liv på, betinger den sosiale, politiske og åndelige livsprosess i det hele tatt. Det er ikke menneskenes bevissthet som bestemmer deres tilværelse, men omvendt deres samfunnsmessige tilværelse som bestemmer deres bevissthet. På et visst trinn i sin utvikling kommer samfunnets materielle produktivkrefter i motsetning til de bestående produksjonsforhold, eller – noe som bare er et juridisk uttrykk for dette – til de eiendomsforhold som produktivkreftene hittil har beveget seg innenfor. Fra å være utviklingsformer for produktivkreftene forandrer disse formene seg til å bli lenker for dem. Det inntrer da en epoke med sosial revolusjon. Med forandringen av den økonomiske basis velter hele den uhyrlige overbygningen langsomt eller hurtig om.» [Karl Marx: “Innledning til kritikken av den politiske økonomi”]

Strategisk

«What keeps you going isn’t some fine destination, but just the road you’re on, and the fact that you know how to drive. You keep your eyes open, you see this damned-to-hell world you’re born into, and you ask yourself ‘What life can I live that will let me breathe in & out, and love somebody or something and not run off screaming into the woods?’» [Barbara Kingsolver: “Animal dreams”]

Taktisk

«Vi har et grunnsyn som vi bruker i bunn og grunn og så har vi et gangsyn som vi bruker fra gang til gang» [Einar Gerhardsen]

Operativt

«Keep it as simple as possible, but not simpler» [Albert Einstein]

Om framtida:

«Creativity and innovation always builds on the past
The past always tries to control the creativity that builds upon it
Free societies enable the future by limiting this power of the past
Ours is less and less a free society» [Lawrence Lessig]