Nyhetsbrev fra forskning på hjemmeundervisning:

 

Hjemmeundervisning og kamp om grendeskoler

 

 

.

Stadig flere lokalsamfunn hvor skolen blir nedlagt av kommunen, fortsetter med grunnskoleopplæringen i bygda på følgende måte: De sender inn en søknad om en fri grendeskole etter den nye friskoleloven og gir elevene kollektiv hjemmeundervisning inntil friskolen er innvilget av utdanningsdepartementet.

    I forbindelse med en survey undersøkelse av hjemmeundervisere i Norge ble det samlet inn data om hjemmeundervisning brukt i forbindelse med slike skolekamper. Dataene bygger på svarene på 128 besvarte spørreskjemaer om hjemmeunderviste elever. Foreldrene til de hjemmeunderviste elevene har avgitt svarene. En regner dataene som representative for en hjemmeundervisningspopulasjon på ca 400 for det året dataene ble samlet inn, 2002.

   De resultatene som her blir gjengitt bygger på data fra to kjente grendeskolesaker i Hordaland 1999/2001 og en kjent privatskolestrid på Sørlandet i samme tidsepoke. I alle tre sakene ble det drevet hjemmeundervisning minst et halvt år før de fikk den skoleløsningen de ønsket.

 

-         Disse hjemmeunderviserne har en inntekt som middels i den norske befolkning, og noe over middels i forhold til andre hjemmeundervisere.

-         Dette gjelder folk som for det mest er i håndverksyrker og i mindre grad i akademiske yrker.

-         De startet opp med hjemmeundervisningen på grunn av den aktuelle skolekonflikten. Disse hjemmeunderviserne framhever seg i forhold til andre hjemmeunderviserne ved at de ikke har andre mer prinsipielle motiver enn dette situasjonsbestemte motivet for å drive med hjemmeundervisning.

-         De er generelt godt fornøyd med sin hjemmeundervisning. De er middels fornøyd med de faglige resultatene i de tre kjernefagene norsk, matematikk og engelsk.

-         De vektlegger pedagogisk effektivitet og betydningen av generelle hjemmeverdier som positivt ved hjemmeundervisningen

-         I noen grad påpeker de mangel på undervisningsmateriale og at det kan være tungt av og til, som problemer med hjemmeundervisningen.

 

 

 

Christian W. Beck

1. amanuensis

Pedagogisk forskningsinstitutt

Univ. i Oslo