OTH_FORSIDE

     Grenseoppgang mellom skole og hjemmeundervisning

 

Det er fullt lovlig for foreldre å samarbeide om hjemmeundervisning (HU). Det er en grenseoppgang mellom skole og hjemmeundervisning, men det er uklart hvor grensen går.

 

I opplæringslovens paragraf om private skoler står det:

 

§ 2-12. Private grunnskolar

       ”Private grunnskolar må ha godkjenning av departementet. Det skal givast godkjenning når skolen oppfyller krava i andre og tredje leddet. Den som driv privat grunnskole utan godkjenning, kan straffast med bøter.”

 

I forarbeidet til Opplæringsloven (1998) ble det i

Odelstingsproposisjon 46, 1997-98 kap. 13 gjort en merknad til § 2-12, om grenseoppgangen mellom HU og skole:

 

”Omgrepet skole skal etter lova ha eit svært vidt bruksområde. All organisert grunnskoleopplæring for andre enn eigne barn må reknast som skoleverksemd etter lova og kan såleis ikkje drivast utan godkjenning. Det må likevel krevjast ei viss lengd og eit visst omfang, slik at ikkje reint sporadisk og tilfeldig undervisning av til dømes nabobarna blir rekna som skoleverksemd. Omgrepet er avgrensa mot det som § 2-13 i lovutkastet reknar som privat heimeopplæring, som inneber at foreldra sjølv underviser eigne barn.”

 

Det må understrekes at det siste ikke er en lovparagraf. Dessuten innebærer godkjenning av en skole også godkjenning av en læreplan.

Samarbeid om HU som følger nasjonal læreplan og hvor foreldre har ansvaret for HU for sitt barn kan ikke være å oppfatte som en skole.

 

I kommunene Osterøy, Ølen og i Ål ble det i et halvt til et år gitt HU, mens man ventet på godkjenning av en privat grendeskole, etter at den offentlige skolen ble lagt ned. I Ølen og Vats (Ål) hadde man betalt lærerhjelp. I Osterøy og Ølen foregikk den ”kollektive” HU uten spesielle konflikter med kommunen. I Vats drev de HU et år med betalt personale i den nedlagte grendeskolen. Skolesjefen prøvde å stoppe dette, men lyktes ikke.

 

I Oslo (2006) startet noen muslimske foreldre samarbeid om HU i leide lokaler med betalte lærere. Oslo kommune mente dette var ulovlig skoledrift. Foreldrene gav derfor opp prosjektet.

 

KONKLUSJON: Det er ikke forbudt å samarbeide om hjemmeundervisning. Man bryter ikke noen lov med et slikt samarbeid. Et eller annet sted er det en grenseoppgang mellom skole og HU. Leid lærehjelp og leide lokaler gjør ikke samarbeid om HU automatisk til en skole. Dessuten, kan det være vanskelig i det offentlige rom, utdanningspolitisk, å være negative til foreldre, som vil samarbeide for å gi sine barn den opplæring de mener er best.

 

En mer avklart grenseoppgang mellom HU og skole kan bare oppnås gjennom en rettssak eller med ny lovparagraf.