LITEN; MEN GOD! Dagsavisen 10. feb. 2010

 Små skoler gjør det best Bergens Tidende 2.  des. 09

Les også forskningsartikkelen: Private grendeskoler 

Hvordan beholde grendeskolen – en bruksanvisning!

Christian Beck,  E-mail:: c.w.beck@ped.uio.no

Oppdatert 13.mars 2013:

PRIVATSKOLELOVEN:

Privatskolelov ble vedtatt (2007). Krf. står sammen med de rød/grønne bak loven. I en felleserklæring om loven fra partiene Ap, Sv, Sp og Krf framheves grendeskolene:

Grendeskoler
- Muligheten for unntak fra krav til minimumsantall elever understrekes. Unntaksbestemmelsen skal være reell.
- Det åpnes for godkjenning av grendeskoler på grunnlag av de fastsatte formålskriteriene.

Relevant merknader: Grendeskoler
Komiteens flertall mener nærmiljøskolen er avgjørende for å opprettholde mange lokalsamfunn og er et viktig element for å motvirke fraflytning. Disse medlemmer er av den oppfatning at også grisgrendte strøk i størst mulig grad bør sikres en god skoletetthet, slik at reisetiden for elevene ikke blir for lang. Disse medlemmer viser til at det er lokale myndigheter som har ansvar for skolestruktur, men understreker at det er ønskelig at flest mulig elever skal kunne gå på en skole i nærmiljøet. Disse medlemmer viser til at en del skolenedleggelser har vært forhindret gjennom opprettelse av private skolealternativer, både i perioder hvor det ikke har vært stilt krav om særlig formål og at det er opprettet slike skoler basert blant annet på montessoripedagogikk. Disse medlemmer understreker at det med lovforslaget vil være adgang til å opprette private skoler som såkalte ”grendeskoler” gitt at skolene oppfyller lovens kriterier.”

Hele fellesserklæringen er her: http://www.krf.no/portal/page?_pageid=33,63985&_dad=portal&_schema=PORTAL&element_id=1931999

Det er en uformell avtale mellom de rød/grønne regjeringspartiene at private grendeskoler skal godkjennes, men de være innenfor privatskoleloven, som pedagogiske alternativer eller livsysns (religiøse) alternativer. Det er i Sp delte meninger om en slik avtale. Flere SP-politikere har uttalt at det må være mulig å lage en privat grendeskole med den offentlige skoles læreplan (K06).  8 nye montessori grendeskoler ble av Utdanningsdirektoratet godkjent for (2012/13). Det er 10 slike søknader inne til godkjenning (2013/14). I alt er det nå 38 private montessori grendeskoler i Norge.

MITT RÅD: SEND SØKNAD SÅ FORT SOM MULIG!  Man må regne søknadstid på ca 14 måneder.

 

Nyttige linker, nederst på siden. Forenklet søknadsskjema for privatskole med veiledningsskjema fås fra link nederst på denne siden eller ved henvendelse til Utdanningsdirektoratet.

GENERELT

Når en skole blir lagt ned mot foreldrenes og lokalsamfunnets ønske, kan man gjøre følgende:

1. Godta nedleggingen og sende barna til sentralskolen.

2. Protestere videre og klage på saksbehandlingen. Dette kan utsette nedleggelsen, men ytterst sjelden hindre nedlegging. Ofte ender det med et klapp på skulderen fra Sivilombudsmannen og en nedlagt skole likevel.

3. Når den offentlige skole må trekke seg tilbake er det bare å akseptere fakta og bruke kreftene konstruktivt. I opplæringsloven er private skoler likestilt med offentlige skoler som måte å få grunnskoleopplæring på. Flere bygder søker nå om en privat skole. Grendeskolen får sin fortsettelse som en privat grendeskole.

I MELLOMTIDEN?

Hva skal en så gjøre i et evt. tidsrom mellom nedleggelse og start av privatskole?  Da kan man gi elevene hjemmeundervisning i bygda. Hjemmeundervisning er lovlig. Hver familie melder kommunen om hjemmeundervisning for sine barn. Man kan samarbeide om hjemmeundervisningen.

Både i Vats, Mjøsdalen, Tysse og Bjoa brukte man skolelokalene og kombinerte hjemmeundervisning med private skolefritidsordninger, privat barnehage og fritidsklubb virksomhet e. l. Da fikk en også noen offentlige midler. I Vats i Ål i Hallingdal svarte bygda og foreldre sommeren 2003 på skolenedleggingen med opprettelsen av Vats oppvekstsenter med tre ansatte opplæringskonsulenter. Folk i bygda, mange av de eldre garanterte for et lån på over en million kroner, som ble brukt til driften av oppvekstsenteret. De drev undervisning av 21 elever som samarbeid om hjemmeundervisning med betalte opplæringskonsulenter. Formelt sett er dette ikke en skole.

ØKONOMI

Statsstøtte til private grunnskoler (2013) er 85 % av følgende satser:

Satser for 2013:

Trinn

Opptil og med 46 elever

Over 46 elever

Barnetrinnet

137 100

59 700

Ungdomstrinnet

140 800

60 800

 

Kommunen trekkes med ca kr 70.000 (landsgjennomsnitt) i rammetilskuddet fra staten for hver elev i privatskole. Dette samles til en nasjonalpott som så deles ut til alle kommunene, etter antall elever i grunnskolen.. Oversikt over trekk/tilbakebetaling for alle kommuner finnes i Rundskriv fra Kommunal- og regionsdepartementet: angående statsbudsjettet 2009, Tabell A: Utgiftsutjamning med mer for kommunene:

For hjemmeunderviste elever er det ingen trekk i rammetilskuddet.

Utgifter til skoleskyss og spesialundervisning kommer i tillegg til netto driftsutgifter i skolen. Elever i offentlige skoler og i privatskoler har den samme rett til skoleskyss og spesialundervisning.

 I 2005 tok frittstående grendeskoler i gjennomsnitt kr 1100 i foreldrebetaling + SFO (se forskningsartikkel øverst på denne siden). I Balsfjord kommune i Troms sponser kommunen foreldrebetalingen på sin montessoriskole.

KONKLUSJON

Alle skoler som blir truet av nedlegging kan fortsette som private grendeskoler. Det er foreldrene og bygdas eget valg. Velger de strategien med privatskolesøknad/hjemmeundervisning, er de suverene og uavhengige i forhold til kommunen.

Les også:

PRIVATE GRENDESKOLER

Søknads- og veiledningsskjema: http://odin.dep.no/ufd/norsk/dok/andre_dok/veiledninger/045071-120011/dok-bn.html