PUBLISERT I BOKA: BECK, C. W. OG VESTRE, S. E. (2008): SKOLEN I AFTENLANDET – ARTIKKELSAMLING MED UKORREKTE INNFALLSVINKLER. DIDAKTA NORSK FORLAG A/S:  

PRIVATE GRENDESKOLER

- etablering av en ny pedagogisk diskurs?

               1. amanuensis Christian W. Beck PFI UiO.  c.w.beck@ped.uio.no

 

 1. Innledning

Det har oppstått nye materielle og kulturelle betingelser for utdanning og skoledrift. Utgangspunktet i Norden er de offentlige grunnskoler, men antallet privatskoler øker. I Norge utfordres den offentlige skole av to privatskoleimpulser. Den første gjelder små skoler i rurale områder. Den andre vises i en ny tendens til at foreldre i urbane områder ønsker små privatskoler for sine barn. De to impulsene ender til tross for sine ulike forutsetninger opp i svært like ønsker om private skoler. Den urbane finner flere av sine argumenter fra den rurale. Slik skoleutvikling inngår i en generell utvikling av senmoderne samfunn i retning av mer valgfrihet, også i utdanning (Arnman 2004), men må forståes ut i fra spesifikke utviklingsprosesser i henholdsvis rurale og urbane områder.

Jeg vil i denne artikkelen:

1.      Teoretisk og empirisk beskrive to aktuelle skolekontekster, den rurale og den urbane og vise hvordan disse danner grunnlag for en ny pedagogisk diskurs med private grendeskoler i fokus.

2.      Gjøre rede for hvordan de ptivate grendeskolene ble til.

3.      grunnlag av en survey undersøkelse basert på data fra et spørreskjema sendt ut til de 18 nye private grendeskolene etablert i Norge i 1998 – 2004, supplert med data fra andre kilder, beskrive og analysere og drøfte disse skolene.

 

2. To skolekontekster

2.1 Den rurale

Fortsatt samfunnsmodernisering gir ytterligere skolesentralisering. Skolesentralisering og skolenedlegging er ulike fenomen, men må sees i sammenheng. Små skoler i rurale områder befinner seg på en turbulent grenseflate mellom gårsdagens og morgendagens samfunn. På denne grenseflaten oppstår ad hoc skoleutvikling og pedagogisk nydannelse.

Lokalsamfunn må være tilstrekkelige sjølbergende økonomisk og integrerte sosialt, for å fremme entrepenørskap og ha en samfunnsaktiv skole (Solstad 2001). Nedleggingstruede skoler ligger ofte i små lokalsamfunn som befinner seg på et kritisk punkt i sin utvikling. De er inne i en negativ trend med fraflytning og stagnasjon. Resultatet kan bli et ”rest”-samfunn med sviktende livsgrunnlag og dårlige framtidsutsikter, eller lokalsamfunn som får en ny giv med modernisering og utvikling. Får man beholde skolen gir det muligheter til å komme på offensiven.  

Skolenedlegging i Norge har de senere årene utelukkende vært økonomisk begrunnet. I 1986 ble det innført et nytt inntektssystem for kommunene, som førte til strammere kommuneøkonomi, utgiftsøkning for små rurale skoler og en forsterket nedlegging av slike skoler (Rønning, Solstad og Øines 2003)

Det høyeste antall offentlige grunnskoler (folkeskoler) i Norge var 6350 skoler i 1875 (Dokka 1967: 207). Deretter har antall skoler jevnt blitt redusert til 3160 høsten 2005 (SSB 2006). Vi kan snakke om over 130 år med skolenedlegging som i sterk grad har vært knyttet til fraflytting og avfolking i rurale områder. I hele perioden 1980 – 2006 var det en jevn nedgang på 12 -24 barneskoler i året

Tabell 1 Endring i antall grunnskoler etter skoleslag i gjennomsnitt pr år i femårsperioder 1980 - 2006 

Periode/skoletype

I alt

Barneskoler

Kombinerte barne- og ungdomsskoler

Ungdomsskoler

1980/1 – 1985/6

+1,4

-16,0

+13,8

+3,6

1985/6 – 1990/1

-23,9

-24,2

0

+0,4

1990/1 – 1995/6

-24,2

-24,8

+1,6

-1.0

1995/5 – 2000/1

--5,0

-12,6

+6,0

+1,6

2000/1 – 2005/6

-20,0

-24,4

+ 6,2

-1,8

(SSB 2006)

Fram til 1986 tilsvarte nedgangen nyetablering av ungdomsskoler og spesielt kombinerte barne- og ungdomsskoler (tabell1). Videre fram til 1995 førte skolenedlegging til at barneskoleelevene ble overført til en barneskole eller en liten kombinerte barne- og ungdomsskole i nabobygda og at ungdomsskoleelevene ble samlet i sentrale ungdomskoler.

Etter 1995 blir elevene alt fra 1. klasse i større grad overført til nye store kombinerte barne- og ungdomsskoler i mer sentrale strøk av kommunen. Skolenedlegging har derfor de siste 10 årene i sterkere grad blitt koblet til skolesentralisering. En optimal økonomisk skolestørrelse er beregnet til 140 – 400 elever (Eide 1984). Det kan se ut til at skolemyndighetene har lagt opp til at også små kommuner skal nærme seg denne.

Man kan fra skolemyndigheter og forskere gjøre mest mulig objektive vurderinger av konsekvenser av skolenedlegging, positive og negative. Hvordan nedlegging subjektivt oppleves av de impliserte personer i de aktuelle skolekretser varierer. I kretser avfolkingen har gått langt, kan nedlegging bli oppfattet som både nødvendig og ønskelig. I andre kretser møter skolenedlegging sterk motstand og kamp mot nedlegging.

 

2.2 Forskning på skolenedlegging - påvisning av aktuelle skoledilemmaer

Skole mer enn undervisning. Rurale grunnskoler produserer mer enn et standardprodukt, som en minimumsundervisning, Skolen gir også sosialisering, kontakt med lokalsamfunnet og hjem og kan være med på å opprettholde bosettingen. Skolen gir de tilsatte en sikker inntekt, som blir lagt igjen i lokalsamfunnet og kan dermed ha økonomiske ringvirkninger for dette og sikre arbeidsplasser. Skolebygningen rommer også andre lokalsamfunnsaktiviteter (Løvik 1992). Dessuten må utgiftene til skoleskyss inkluderes i regnskapet. Skoleskyss har også direkte negative virkninger på elevene, som kvalme, hodepine og at elevene føler seg uopplagt. Ca hver fjerde elev med skoleskyss over 40 minutter gruer seg til skoleskyssen hver dag (Solstad 1978). Sentralisering kan være som å ri flere hester samtidig, noe som kan vise seg å være vanskelig (Løvik 1992).

Skole og lokalsamfunn. I en undersøkelse basert på 981 foreldre med barn i skolen i 19 skolekretser er det gjort en analyse av sammenhengen skolenedlegging og bosetting i bygde-Norge (Hagen 1992). Konklusjonene er blant annet: De fleste mente at den lokale skolen er viktig for lokalsamfunnet, som arena og ressurs. Langt færre så lokal skole som avgjørende argument for å bosette seg i et lokalsamfunn. For nesten alle hadde det noe å si at det var skole i bygda, men de fleste ville nok slått seg til der uansett.

Pedagogikk. Skolesentralisering er ofte ment å ha en positiv pedagogisk effekt med bedre utdannete lærere, bedre kvalitet i undervisningen (Solstad 1978:28) og et større elevmiljø og dermed bedre muligheter for jevnaldersosialisering. Man har ikke påvist noen klar sammenheng mellom skolestørrelse og skoleprestasjoner. Foreldrebakgrunn og læreren er de viktigste faktorer for å forklare forskjeller i skoleprestasjoner. Lærerens betydning kan brukes som argument for mindre undervisnings grupper (Myklebust m fl 1992). I den senere tid har fådelte skolers småskala pedagogikk med små grupper og aldersblanding blitt framhevet som god pedagogikk, selv om en mener slike skoler har ubrukte pedagogiske ressurser (Rønning, Solstad og Øines 2003). Småskalapedagogikken kan gi bedre muligheter for individuelt tilpasset opplæring.

Elevmiljø. Små og store skoler gir ulike elevmiljø og dermed ulik jevnaldringssosialisering. Små skoler har et integrert elevmiljø, mens større skoler har et fragmentert elevmiljø. I fådelte skoler har elevene i større grad kontroll med sin samhandling og lek med andre elever og større grad av kontroll med utemiljøet og friminuttene. Lærerkontrollen er mer indirekte og distansert. I større skoler med mindre utearealer kreves en annen type direkte lærerkontroll med elvenes atferd (Kvalsund 1992).  I små skoler får elevene en bredere sosialisering gjennom interaksjon på tvers av alder, kjønn og dyktighet. I større skoler blir sosialiseringen mer knyttet til intim smågruppeinteraksjon blant jevnaldrende (Kvalsund 2004).

 

2.2 Den urbane

Horace Manns begrep om masseutdanning er i utgangspunktet urbant. Mann var i 1850-årene arkitekten bak den offentlige skole i USA. Masseutdanningen skulle sørge for standardisering og rasjonalisering av skolen, slik at den ble billigere og alle kunne få grunnutdanning. Det var snakk om både folkeopplysning og kvalifisering til en hurtigvoksende amerikansk kapitalisme. Det ble også lagt vekt på nasjonale verdier og oppdragelse til demokratisk samfunnsborger (Bowles and Gintis1976). Den norske versjonen av masseutdanning er enhetsskolen. Det er få om noen forskjeller mellom den ideologiske tenkningen til Horace Mann og det som skulle bli sosialdemokratisk enhetsskoleideologi.

Dagens skole er tilpasset et rasjonelt, storskala utdanningssystem, innordnet både nasjonalt og internasjonalt skolebyråkrati, global kapitalisme og ny-liberalistisk mangament ideologi (Karlsen 2003, Olssen 2004, Kvalsund 2004).

A. Giddens påpeker senmodernitetens løsnende (disembedding) mekanismer, som fremmer utvikling av interaksjon fra partikulære lokaliteter til universelle og globale ekspertsystemer (Giddens 1991). Durkheim omtaler mekanisk solidaritet som en kohesjonskraft basert på følelser og trosoppfatninger, som holder delene sammen til et sosialt fellesskap. Den organiske solidaritet er motsatt fellesskap bygd på funksjonelle kontrakter mellom aktører ut i fra moderne arbeidsdeling (Østerberg 1983). Han ser positive og negative sider ved begge solidaritetsformene.

Mekanisk solidaritet har gitt inspirasjon til moderne småskala fellesskap, som f eks skole, men kan også ende opp som tvangsmessig sammenføyning av døde ting. Moderne organisk solidaritet kan på sitt beste gi dynamiske reelt funksjonelle profesjonelle institusjoner, men også tingliggjøring og fremmedgjøring, som hemmende for individer og fellesskap.

Anton Hoëm (1978) beskriver uformell sosialisering i enkle små samfunn som annerledes enn formell sosialisering i moderne komplekse institusjonaliserte samfunn. Tilsvarende todeling finner man i Basil Bernsteins skille mellom horisontal og vertikal pedagogisk diskurs. Horisontal diskurs er genuin, common sense, lokal og kontekstavhengig, mens vertikal diskurs er eksplisitt, systematisk, sentralisert, hierarkisk og prinsipiell. I dagens skole forskyves sosialiseringen fra uformell til formell og den vertikale diskurs styrkes ved at den horisontale blir hjelpekilde for den vertikale (Bernstein 200l).

Tidens skole er instrumentell, basert på interessefellesskap med flest mulig på et nasjonalt nivå. Dette går på bekostning av verdifelleskap. ikke bare mellom befolkningsgrupper og skolen, men også i forholdet mellom hjem, skole og lokalsamfunn. Nasjonale skolemyndigheter er opptatt av verdier, men på en objektiv måte. Utviklingen går i retning av en mer sekularisert skole. Dette er et problem fordi verdier også er subjektive, ofte forankret i lokale småskala fellesskap av ulik art.

Selv om tradisjonelle sosiale forankringer blir opphevet, betyr ikke dette at det ikke lenger vil være interesse- og innholdskonflikter om skoler. Man må finne fram til et allment kulturgrunnlag skolen kan forankres i, som erstatning for sosial klasse, etnisitet og nasjonalitet. Den store utfordring vil være utvikling av organisasjonsformer og sosiale enheter for det framtidige samfunn (Hoëm 2001).

Konflikten mellom nasjonale objektive interesser og tidens krav til subjektivitet og verdifellesskap er slående og skaper et senmoderne skoletomrom. Å fylle dette tomrommet med nytt innhold og ny organisering, utgjør en ny pedagogisk diskurs hvor de private grendeskoler har fått en fokusert posisjon.

 

Grendeskolekonfliktene i bygde-Norge har vist betydningen av å ha skoler som små-fellesskap. Grendeskolenes småskalapedagogikk med f eks aldersblanding har blitt ideal også for barneskoler i byene. Mange foreldre ønsker aktivt å være med i sine barns utdanning. Man ser her motiver for økt rekruttering til små private grunnskoler i byer (Helgesen 2004, Skjønsberg 2007). Når barna er på skolen 8 – 9 timer hver dag, er mye av deres hverdagsliv der. For foreldre blir det da viktig å ha sine barn i små skoler med verdigrunnlag og verdensanskuelse de har tillit til, oversikt over og innflytelse på.

 

3. De private grendeskolene – startfasen

Utgangspunktet for den offentlige skole er konsensus om likhets- og fellesskapsprinsipper med vekt på nasjonal kulturell enhet og velferdsstaten (Englund 1996, Slagstad 2001, Telhaug 1994). I 1998 gikk 98 % av norske grunnskoleelever i offentlige skoler (Helland og Lauglo 2005). Det var derfor oppsiktsvekkende da et interimsstyre i Hosangerbygda i Osterøy kommune på vestkysten i Norge i januar 1998 og to andre lokalsamfunn leverte søknad til utdanningsdepartementet om privatskole (Lønning m fl 1998). Søknadene utfordret enhetsskolen på to måter:

1. At nedlagte grendeskoler fortsatte som privatskoler var ikke noe nytt. Det nye var at det nå ble søkt om 85 % statstilskudd etter gjeldende privatskolelov (privatskoleloven 1985) for grendeskoler.

2. Privatskoleloven ga kun grunnlag for godkjenning av private grunnskoler som pedagogiske alternativer (steinerskoler eller montessoriskoler) og livssynsalternativer til den offentlige skole. Søknadene bygde på et nytt lokalorientert pedagogisk konsept. Dette gikk utover gjeldende godkjenningsregler.

Søkerne hadde store forhåpninger til at daværende sentrumsregjering med en aktiv distriktspolitikk skulle være positiv til søknadene og de arrangerte 1999 et nasjonalt grendeskoleseminar med bred deltagelse fra skolemyndigheter, politikere, forskere, foreldre, lærere og andre interesserte (Mjøsdalen m fl 1999).

Motstandere mente slike skoler var snikprivatisering av skolen. (LUFS 2006) og bygde sine argumenter på fellesskapsverdier og forsvar av enhetsskolen. Når et vedtak om skolenedlegging på en demokratisk måte er gjort, fikk man rette seg etter det eller fortsette kampen for offentlige grendeskoler, mente disse.

Tilhengerne argumenterte både ut i fra liberale menneskerettigheter og felleskapsideer forstått som lokalsamfunn (Vetlesen 1995). Forkjemperne mente dette var den eneste mulighet for å opprettholde både skole og lokalsamfunn (Beck 2000).

Det ble det avgitt to høringsuttalelser i saken. Rudolf Steinerhøyskolen konkluderer negativt. De mente søknadene ikke godt nok reflekterte hvordan det lokalorienterte idègrunnlaget for skolen skulle gi kompetanseområder i skolen (Rudolf Steiner Høyskolen 1998). Universitetet i Tromsø var positiv til søknadene i den forstand at de mente de var gode eksempler på hvordan helt sentrale aspekter ved den nasjonale læreplanen kunne realiseres. De konkluderte imidlertid også negativt, fordi de mente slike alternativer kunne etableres innen den offentlige skole (Tiller 1998).

Regjeringen ville ikke utfordre enhetskolen og avslo søknadene. På to av stedene ble det høsten 1999 gitt grunnskoleopplæring som hjemmeundervisning (Beck 2001).  Etter turbulente år med nyoppretting av stedenes offentlige skoler og ny nedlegging, søkte de to lokalsamfunnene om private montessoriskoler, som ble godkjent etter den nye friskoleloven (2003), med oppstart høsten 2004. I løpet av disse årene fikk også flere andre lokalsamfunnet godkjent tilsvarende skoler.

 

4. Survey undersøkelsen

4.1 Metodiske vurderinger

I april 2005 ble det sendt et spørreskjema til de 18 private grendeskolene, som styrene ved skolene ble bedt om å svare på. Jeg fikk i løpet av mai 2005 inn 13 besvarte skjemaer, etter en purring et til. 14 skoler ga en svarprosent på 78. Både svarskolene og frafallskolene er spredt ut over hele landet. Gjennomsnittstørrelsen på svarskolene er 31 og på frafallskolene 25. Utvalget må sies å være representativt for populasjonen av private grendeskoler.

Respondentene er ofte foreldre som var aktive i grendeskolesaken, først i motstanden mot nedleggelse av den offentlige skole og senere i arbeidet med søknad om og drift av den frittstående grendeskolen. Det var å forvente at respondentene som over lengre tid hadde opparbeidet innsikt og oppfatninger om skolespørsmålet i lokalsamfunnet, i liten grad gav tilfeldige svar, slik at reliabiliteten og begrepsvaliditeten i undersøkelsen skulle være god.

Det var på disse stedene bred konsensus i grendeskolesaken både når det gjaldt bevaring av den offentlige og søknad om privatskole. Respondentene var også foreldre som i første rekke var interessert i å ha en god skole for sine barn. En kunne dermed forvente respondenter som var representative i den forstand at de uttrykte flertallsoppfatningene i lokalsamfunnene i de aktuelle skolesakene.

Spørsmålene i spørreskjemaet ble delt i 4 hovedtemaer:

1)  Bakgrunnsforhold  (11 variabler)

2)  Opprettelse, skoletype og innhold  (19 variabler)

3). Skolenes struktur, profil og praksis (22 variabler)

4)  Vurderinger (21 variabler)

(I alt: 73 variabler)

Flere av spørsmålene overlapper hverandre tematisk og samsvarer også i avgitte svar. Dette styrket begrepsvaliditeten. Resultatene blir presentert i to trinn:

Trinn 1 Beskrivelse av skolene med middelverdi og variasjonsbredde for hele utvalget på de viktigste variablene i hver av de fire variabelgruppene.

Trinn 2. På grunnlag av målte signifikante korrelasjoner mellom variabler har jeg med et mindre antall sentrale variabler (11) gjort en clusteranalyse (K-Mean) (Norusis 1986). Det er tatt med variabler med mest spredning mellom skolene fra alle de fire hovedtemaene. Slik clusteranalyse deler enhetene i undergrupper (clustre) når dette er statistisk mulig, ut i fra at variansen innen clustre minimaliseres og mellom clustre maksimaliseres. Substansiell mening må ut i fra middelverdiprofiler gies skjønnsmessig for hvert cluster. Clusteranalyse med så få enheter som her (14) må gjøres med varsomhet og forbehold. Den aktuelle analysen ga to grupper med 5 skoler i hver. 4 skoler ble ikke plassert. De to gruppene er sammenlignet.

 

4.2 Resultater

4.2.1  Alle  skolene

Tabell 2  Start år/antall elever

Variabel

Min

Maks

Middel-verdi

Start år

2000

2004

2002,7

Elever (2004)

9

65

30,7

Elever ungdomstrinnet

0

10

0.8

Elever utenfor skolekretsen

0

16

4,8

Skolene har i gjennomsnitt startet 2,3 år etter nedleggingsåret. Det er små barneskoler med 9 til 65 elever, bare en skole har elever på ungdomstrinnet.  I gjennomsnitt har skolene hatt en elevøkning på tre elever fra startåret til og med høsten 2004. 16 % av elevene fordelt på åtte skoler kommer fra andre skolekretser enn der skolen er lokalisert (tabell 2). Alle skolene blir drevet av et foreldrelag/grendelag som en ideell stiftelse. Slike stiftelser kan i samsvar med privatskolelovens krav ikke ta ut evt. økonomisk overskudd av driften. 

Tabell 3  Opprettelse, skoletype og innhold

Variabel (0=nei, 1=ja)

Middel- verdi

Initiativ fra nærmiljø

0,61

Montessoriskole

0,79

Pedagogiske motiver

0,71

Mest lik offentlig skole

0,57

Et sterkt foreldreinitiativ er utgangspunktet for alle skoleetableringene. På fem av skolene har det også vært et betydelig engasjement og deltagelse fra lokalsamfunnet for øvrig. Ofte finner man viktige aktører som både er foreldre og lærere. 11 skoler er montessoriskoler og 3 er innholdsmessige lik den offentlige skole.

Flere skoler oppgir mer enn et motiv for å opprette en frittstående grendeskole. 10 av skolene oppgir pedagogiske motiver. 8 oppgir at motivet for valg av skoletype var at den var mest lik den offentlige skole og 5 at den valgte skoletype var enklest å få godkjent. De to siste svaretypene dokumenterte klare strategiske valg av type skole (tabell 3). Slikt strategiske valg har vært spesielt aktuelt for de 8 skolene som ble godkjent etter den gamle privatskoleloven.

Tabell 4  Skolestruktur, profil og praksis

Variabel

Min

Maks

Middel

verdi

Foreldrebetaling i måneden + SFO (nkr)

400

1770

1034

Ute-skoleprosjekt

(nei=0, ja=1)

0

1

0,50

Aldersblandet under- visning (nei=0, ja=1)

0

1

0,14

Lærere

2

6

3,9

Lærere i deltidsstilling (%)

0

100

45,3

Lærere som bor i nærmiljø (%)

0

100

60,0

Antall andre ansatte

1

7

3,6

Andre ansatte som bor i nærmiljø (%)

33

100

81

Antall dugnader i året

1

6

3,2

Skolene tar i gjennomsnitt kr 1033 i måneden (10 måneder i året) i foreldrebetaling for skolegang og skolefritidsplass (SFO) til sammen. Dette er billig, når i sammenligning en middelstor norsk kommune allerede i 2003 tok SFO-betaling på over kr 1000 ved de offentlige skolene (Svelvik kommune 2003).

Bare to av skolene oppgir at de spesielt driver med aldersblandet undervisning. Dette er lavt når aldersblanding de senere år er framhevet som et kvalitetstrekk ved fådelte skoler. Syv av skolene har en lokalorientert profil, spesielt med vekt på uteskole prosjekter. 

Antall lærere varierer mellom 2 og 6, med 45 % i deltidsstillinger. Det er mellom 1 og 7 andre ansatte ved de ulike skolene, ofte i mindre enn 50 %-stillinger. 60 % av lærerne og 80 % av de andre ansatte bor i nærmiljøet. Dette dokumenter at grendeskolen er en viktig arbeidsplass for nærmiljøet og at skolene er godt integrert i nærmiljøet. Det siste bekreftes ytterligere ved at det hvert år er i gjennomsnitt 3,2 dugnader ved skolene med i gjennomsnitt 18,5 deltagere (tabell 4). 

Tabell 5  Vurderinger av skolen

Variabel (*)

Middel- verdi

Skolen som helhet

1,8

Pedagogisk kvalitet

1,9

Forholdet til kommunen

1,7

Forholdet til nærmiljøet

1,9

Innvirkning på nærmiljøet

1,5

Innvirkning på befolkningsantallet i nærmiljøet

1,4

Utvikling av antall elever i framtiden?

1,1

Eksistere skolen om fem år

1,8

(*) For alle variablene i tabellen: 0 = dårlig,

1 = middels (vet ikke), 2 = god.

 

I 12 av lokalsamfunnene er det gjennomgående generelt en positiv vurdering av skolene, også av den pedagogiske kvaliteten på undervisningen. To av skolene utmerker seg imidlertid med middels og negative vurdering på disse spørsmålene og med betydelige konflikter og samarbeidsproblemer mellom skolen på den ene side, og nærmiljøet og kommune på den andre.

 

De fleste mener skolen har god innvirkning på nærmiljøet generelt, på framtidsutsiktene og på nærmiljøets omdømme. Det er i noe mindre grad en oppfatning at skolen har god påvirkning på befolkningsutviklingen i nærmiljøet eller på næringslivet utover skolen.

På 6 skoler tror man elevtallet vil øke i framtiden, på 8 skoler at det vil være omtrent som i dag, men ingen tror at elevtallet vil synke. På spørsmål om de tror skolen vil eksistere om fem år svarer 11 skoler ja, på 3 tre skoler er man usikre og ingen svarer nei.

På spørsmålet om hva slags skole de helst ville hatt når den offentlige grendeskolen ble nedlagt, hvis de kunne velge mellom privat eller offentlig skole, svarer de på 12 skoler at de ønsket en offentlig skole og to ønsket privatskole. Svarene på det samme spørsmålet i 2005 etter at de frie grendeskolene har vært i drift mellom ett og fem år, var radikalt annerledes. Nå ønsket de på 8 skoler å fortsette med privatskole, på 4 skoler var de i tvil og 2 på to ville de helst hatt offentlig skole. Valget av privatskole var et nummer to valg når de ikke lengre fikk ha grendeskolen i nærmiljøet. Når privatskolen så var kommet i gang skiftet de oppfatning, nå ble privatskole deres førstevalg (tabell 5).

Konklusjonen så langt er at de nye frittstående grendeskolene etablert mellom 2000 og 2004, samlet sett til nå stort sett er velfungerende småskoler i rurale områder, vel integrert i nærmiljøet og med stor framtidsoptimisme. Situasjonen for 2 av de 14 skolene er markert mer negativ og vitner om at slike skoler ikke automatisk blir vellykkede og at sjansen for å mislykkes er reell. 

4.2. Clusteranalysen

Hver av de 11 variablene i clusteranalysen har signifikante korrelasjoner med flere andre variabler, og er dermed representative for et sett av variabler og kan sies å utgjøre operasjonaliseringer av bredere kategorier. 10 av skolene ble delte i to like store grupper på 5.:  de problematiske skolene (1) og de vellykkete skolene (2).

Tabell 6  Kategorier/middelverdier for de 11 clustervariablene

Kategori

Variabel

De problem- atiske  (1)

De vellykkete (2)

Skolestørrelse

Antall elever (2004)

9

24

Ekspensjonsiver

Antall elever fra annen skolekrets

Lav (0)

Høy (1)

Spesielt innhold

Montessori pedagogikk

NEI

JA

Innholdsmotiv

Pedagogisk motiv

NEI

JA

Pragmatisk motiv

Enklest å få godkjent

JA

NEI

Grad av profesjonalisering

Foreldrebetaling (m/SFO) nkr pr måned

400

1770

Grad av integrasjon i nærmiljøet

Andre ansatt fra nærmiljøet (%)

100

75

Kvalitet på skolen

Vurdering av skolen

Både/og

Meget vellykket

Kommunikasjon skole - nærmiljø

Vurdering av kvalitet på samarbeid skole - kommune

Godt, lite konflikter

Bra, men noen konflikter

Skolens betydning for nærmiljøets framtid

Vurdering av skolens innvirkning på næringslivet i nærmiljøet

Ingen

God

Framtidsoptimisme

Hva slags skole ønskes i dag

Usikker

Friskole

 

De vellykkete skolene er de største montessoriskolene, som også har elever fra andre skolekretser enn der skolen ligger. Det er her gjort et bevisst valg av montessori pedagogikk som et pedagogisk alternativ og det har ikke vært andre mer pragmatiske motiver for valg av type skole.

De problematiske skolene er små skoler som følger offentlig skoles læreplan. Både valg av privatskole og motiver for valg av skoletype har vært pragmatiske. Valg av privatskole har utelukkende vært løsningen på en nødssituasjon. Disse er problematiske til tross for at flere av disse respondentene vurderer skolen til å være meget vellykket og pedagogisk til å være av god kvalitet. Det problematiske ser ut til å ligge i skolens størrelse, et for tett forhold til et nærmiljø, lite tro på skolens positive nærmiljøeffekt og manglende framtidsoptimisme.

De vellykkete skolene har sterkere grad av profesjonalisering og formell organisering enn de problematiske De har ofte bedre utdannede lærere hentet utenifra nærmiljøet. De er også i noe mindre grad integrert i nærmiljøet og har noe mindre kommunikasjon med nærmiljøet enn de problematiske skolene, men har noe mer konflikter med kommunen. De vellykkete blir vurdert av sine styrer til generelt å være bedre skoler enn styrene ved de problematiske skolene vurderer sine skoler. Ved de vellykkede skolene har de bedre tro på skolens positive påvirkning av nærmiljøets framtid og har større grad av framtidsoptimisme enn de problematiske og er i motsetning til de problematiske klare på at de vil fortsette å ha privatskole i framtiden.

De 4 skolene som ikke ble plassert i en av de to clustergruppene er alle montessoriskoler i en mellomposisjon i verdiene på de 11 variablene.  Disse hadde både pedagogiske og pragmatiske motiver eller bare pragmatiske for å søke montessoriskoler. De valgte montessoriskole, fordi denne er mer lik den offentlige enn både steinerskoler og mange kristne privatskoler. Montessoriskolene bruker den offentlige skoles læreplan innen sin egen pedagogikk og er enklere å få godkjent enn skoler som har egen læreplan eller offentlig læreplan med flere avvik. Valget av montessoriskoler kan også forklares av at montessoriskoleforbundet har lagt opp til meget smidige og fleksible ordninger for at lærere i de private grendeskolene skal kunne kvalifisere seg til å bli montessori lærere (Montessori forbundet 2006) og at skolene blir med i et nasjonalt og internasjonalt nettverk av montessoriskoler.

 

5. Avsluttende drøfting

Til tross for at respondentene på alle skoler, bortsett fra to, er meget fornøyd både pedagogisk og mer generelt med sin skole, er det flere enn disse to nærmiljøene som sliter med å komme ut av en negativ tilstand og dette preger skoledriften. For selv om nærmiljøet støtter opp om skolen, flere av de ansatte er fra bygda og det er god kommunikasjon mellom skole og lokalsamfunn, oppstår konflikter, problemer og positiv utvikling uteblir.

Selv om alle de frittstående grendeskolene er små skoler, er størrelse viktig for utviklingen av skolene. Kanskje er de problematiske skolene for små. Men å være en stor skole er alene ingen garanti i undersøkelsen for å være en vellykket skole. De fire skolene i en mellomposisjon har omtrent samme størrelse som de vellykkede. For å få til utvikling av en skole, må flere avgjørende forhold enn størrelse peke i samme positive retning.

Noen steder blir de private grendeskolene et vellykket utviklingsprosjekt. Skoleprosjekter blir knyttet til næringsvirksomhet, annen utdanningsvirksomhet og annen virksomhet i og utenfor bygda og man kommer inn i en god sirkel. Dette er ofte avhengig av nøkkelpersoners innsats, enten disse er foreldre, lærere eller andre. Entrepenørskapet ved skolen lettes av skolenes private eierskap, som gir flere frihetsgrader både i forhold til lokalsamfunnet, skolemyndighetene og flere muligheter til å kunne operere i forhold til større geografiske områder, enn hva offentlig skoler har.

Resultatene viser at de vellykkede skolene selv om de blir startet for å få lokalsamfunnet ut av en nød situasjon, får egentyngde som spesifikke utdanningsinstitusjoner på et bredere grunnlag, både når det gjelder rekruttering og i oppfatning av egen virksomhet. De litt større montessoriskolene blir etter hvert regionale montessoriskoler lokalisert i det spesifikke lokalsamfunn, mer enn å være lokalsamfunnets kriseløsning.

Om frittstående grendeskoler skal bli vellykkete avhenger av strukturelle økonomiske og politiske forhold både globalt, nasjonalt og lokalt, men også av aktive aktører i nærmiljøet. M Archer (2003) understreker nødvendigheten av å se på struktur og aktør som selvstendige enheter i virkeligheten. Individet er ikke bare en passiv reaktiv aktør i forhold til strukturelle betingelser. Hun skiller mellom hemmende (constraining)) og muliggjørende (enabling) betingelser som individene kan gjøre selvstendige valg i forhold til.

Skolenedlegging er ofte endepunktet på lang tid med økende hemmende strukturelle betingelser, som kan gi en pessimistisk atmosfære, som blir en ytterligere hemmende betingelse for lokalsamfunnet. Vellykkete frittstående grendeskoler ser ut til å være avhengig av tilstrekkelige muliggjørende betingelser, som en liberal privatskolelov, praktiseringen av loven (Lisland 2005), men også av nye betingelser for utvikling av næringslivet og nærmiljøet for øvrig. Muligheter som så aktive entrepenører kan gripe fatt i.

 De problematiske skolene kan se ut til å kunne bli hemmet av bygdas rester av tradisjonell mekanisk solidaritet, mens de vellykkete skolene ser ut til å finne en optimal balanse mellom mekanisk og organisk solidaritet i en senmoderne samfunnskontekst. Valget av montessoripedagogikk for de vellykkete skolene kan i utgangpunktet ha vært pragmatisk. Men uavhengig av motiv ser både lærere og foreldre ut til å bli mer engasjert i denne pedagogikken over tid. Montessoripedagogikk blir et viktig element i disse skolenes innholdsorientering og generelle verdiorientering, et eksempel på senmoderne mekanisk solidaritet i positiv forstand med balanse uformell/formell sosialisering og med balanse mellom horisontale og vertikale pedagogiske diskurser. Kriterier for at en privat grendeskole skal lykkes, ser ut til å være:

 

1. Tilstrekkelig tilknytning til lokalsamfunnet skolen ligger i.

2. Nyorientering ut av lokalsamfunnet.

3. Tilstrekkelig profesjonalitet i skolen

4. Universell verdiorientering, livssyn eller pedagogisk ideologi (f eks montessori   pedagogikk).

5. Privat eierskap som en ideell stiftelse.

 

De vellykkete private grendeskolene kan vise seg å være lovende forsøk på å fylle et oppstått senmoderne skoletomrom med nytt innhold. Skoler som både ivaretar lokalsamfunn og andre partikulære verdifellesskap og samtidig er profesjonelle kunnskapsinstitusjoner som ivaretar mer objektive fagkunnskap og universelle utdanningsverdier. Slike skoler kan befinne seg i fronten av tidens skoleutvikling, både i rurale og urbane områder.

Referanser

Aftenposten (2004). Sitat fra Torolf Fagerheim Lufs. 21. juni.

Archer, M. (2003).  Structure, Agency and the internal conversation. Cambridge. University Press.

Arnman, G., Järnek, M. og Lindskog, E. (2004). Valfrihet, - fiktion och verkelighet. Research UNIT STEP Uppsala Universitet. Rapport.

Beck, C. W. (2000). Kodenavn skole. Vallset. Oplandske bokforlag.

Beck, C. W. (2001). Utdanning i demokratisk samfunn. I: Beck, C. W. og Höem, A. (red): Samfunnsrettet pedagogikk – NÅ. Vallset. Oplandske bokforlag. s. 24-41.

Bernstein, B. (2001): Vertikal og horisontal diskurs et essay. I: Chouliaraki, L. og Bayer, M (red): Basil Bernstein Pædagogik, diskurs og magt København. Akademisk.

Bowles, S. and Gintis, H. (1976). Schooling in capitalist America. London. Routledge & Kegan Paul.

Bygdene Mjøsdalen, Romarheim og Tysse (1999). Seminarrapport frå ”Nasjonalt grendaskuleseminar.

Dokka, H. J. (1967). Fra almueskole til folkeskole. Oslo. Universitetsforlaget.

Eide, K. (1984). Utdanningsøkonomi. Oslo. Universitetsforlaget.

Englund, T. (1996). Utbildningspolitisk systemskifte? Stockholm. HLS fôrlag.

Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Cambridge. Polity Press.

Hagen, T. (1992). Skulen og busettinga. Møreforskning, Volda. Rapport 9212.

Helgesen, M. (2003). Barns behov eller foreldres særinteresser. Foreldres motiver for å velge privat skole for sine barn. NIBR-rapport 2003-8.

 

Helland, H. og Lauglo, J. (2005). Har frittstående grunnskoler økt segregeringen? Rapport 2/2005 NIFU STEP.

Hoëm, A. (2001). Fata morgana. I: Beck, C. W. og Hoëm, A. (red): Samfunnsrettet pedagogikk – NÅ. Vallset. Oplandske bokforlag. s. 9-23.

Karlsen, G. E. (2003). Enhetsskolen, styring og marked. I: Østerud, P. og Johnsen, J. (red): Leve skolen! – Enhetsskolen i et kulturkritisk lys. Vallset. Oplandske bokforlag. s 218-230.

Kvalsund, R. (1992). Elevmiljø i oppløysning. Møreforskning, Volda. Rapport 9218.

Kvalsund, R. m fl (1992). The location of rural schools. Møreforskning, Volda. Rapport 9201.

Kvalsund, R. (2004). School and local community – dimensions of change. Høgskolen I Volda. Research Report no. 58.

Lisland, B. J. (2005). Trenger vi friskoler – en analyse av friskolelovens muligheter og betingelser. Hovedoppgave, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO.

Lov om frittståande skolar (friskolelova) (2003).

Lov om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring av 14. juni 1985 (privatskoleloven).

Lønning, T. m fl (1998).. Søknad om godkjenning med rett til tilskott av Mjøsdalen bygdaskule. Lonevåg. Rapport.

Løvik, P. (1992). Skulesentraliseringeit spørsmål om økonomi. Møreforskning, Volda. Rapport  9217.

Montessorifiorbundet (2006). Samtale med montessoriforbundets leder

Myklebust, J. O. m fl: (1992). Krinsar i krise. Sulemønster i Bygde-Noreg. Møreforskning, Volda Rapport 9219.

Norusîs, M. J. (1986). Advanced Statistics SPSS/PC+. SPSSinc. Chicago

Odelstingsproposisjon 43 2005-06.

Olssen, M. m. fl. (2004). Education Policy. London. Sage.

Rudolf Steiner høyskolen (1998). Høringsuttalelse om godkjenning av private grunnskoler med rett til statstilskudd etter privatskoleloven Tysse grendaskule, Mjøsdalen bygdaskule og Romarheim Grendaskule.

Rønning, W, Solstad, K. J. og Øines, T. (2003). Det trengs ei hel bygd for å oppdra et barn. Nordlandsforskning. NF-rapport nr. 3  * 2003.

Skjønsberg, A. (2007). Privatskoler i en ny tid. Masteroppgave Pedagogisk forskningsinstitutt UiO

 

Slagstad, R. (2001). De nasjonale strateger. Oslo. Pax.

Solstad, K. J.. (1978). Riksskole i utkantstrøk. Oslo. Universitetsforlaget.

Solstad, K. J. Entrepenørskapnoko for skolen? (2001). I: Beck, C. W. og Hoëm, A. (red): Samfunnsrettet pedagogikk NÅ. Oslo. Universitetsforlaget.

Statistisk sentralbyrå (SSB) (1998). Aktuell utdanningsstatistikk nr. 2/98: Tabell 2.6: Grunnskolen. Skoler og elever, etter skolestørrelse 1. september 1980, 1996 og 1997. Absolutte tall og prosenter Internett: http://www.ssb.no/emner/04/utdanning_as/9802/0298t26.shtml

Statistisk sentralbyrå (SSB) (2006). Utdanningsstatitstikk, grunnskoler. Internett: http://www.ssb.no/emner/04/02/20/utgrs/tab-2006-05-02-01.html

Svelvik kommune (2003). Gjennomgang av kommunens økonomi og ressursbruk. Rapport. Internett:http://www.svelvik.kommune.no/files/R4823_Svelvik_kommune-4.pdf#search=%22sfo-betaling%20ssb%22

Teigene, I. H. (1971). Eit skuleopprør i bygde-Norge (1971): Skolesentralisering og distriktspolitikk i lys av tilfellet Vats. Oslo. Samlaget.

Telhaug, A. (1994). Utdanningspolitikken og enhetsskolen. Oslo. Didakta.

Tiller, T. (1998). Søknader om godkjenning av private grunnskoler med rett til statstilskudd etter privatskoleloven-faglig vurdering. Tromsø. UNIKOM,

Vetlesen, A. J. (1996). Kommunitarisme. Samtiden. Nr. 4, 1996. s.14 – 27.

Østeberg, D.(1983). Teorien om arbeidsdeling. I: Østeberg, Dag: Emile Durkheims samfunnslære, 2. utg. s. 37-58. Oslo. Pax.