OTH-side:

Gå til OTH-hovedside

Christian Becks hjemmeside

 

Om retten til hjemmeundervisning:

 

  1. Retten til å drive hjemmeundervisning er forankret i menneskerettslover/erklæringer og er slått fast i opplæringslovens § 2-1 om "tilsvarende undervisning" og i § 2-13 om ”privat opplæring i heimen” Det er opplæringsplikt og ikke skoleplikt i Norge.

 

  1. Man søker ikke om å få gi hjemmeundervisning, det er tilstrekkelig å melde fra til kommunen om hjemmeundervisningen i et brev. Beslutningen trenger ikke være grunngitt.

 

  1. Kommunen har ansvaret for at alle barn i kommunen får grunnskoleopplæring (§ 13-1). Det innebærer at kommunen skal legge forholdene til rette for den hjemmeundervisning som blir gitt av foreldrene.

 

  1. Det er ikke avklart i loven om hjemmeunderviste elever har rett til spesialundervisning. De fleste kommuner tolker opplæringsloven i dag slik at hjemmeunderviste elever ikke har en slik rett (§ 5-1).

 

  1. Kommunen skal føre tilsyn med hjemmeundervisningen (§ 14-2). Dette skal skje i samarbeid med foreldrene. Tilsynet skal betales av kommunen. Kommunen oppnevner en tilsynslærer. Det blir skrevet en kort rapport til kommunen med en kopi til foreldrene, vanligvis to ganger i året. Dette er på linje med "Sveio-modellen", som mange kommuner bruker. Utgangspunktet for innholdet i hjemmeundervisningens ”tilsvarende undervisning” er den nasjonale læreplan. Det skal i hjemmeundervisningens innhold og på annen måte taes hensyn til livssyn og/eller pedagogiske forhold i den aktuelle hjemmeundervisningen, på linje med det som blir gjort for frie/private skoler.

 

  1. Det kreves ikke formell pedagogiskkompetanse for å drive hjemmeundervisning. Departementet har godtatt at foreldrene har tilstrekkelig realkompetanse hvis hjemmeundervisningen går bra og barna oppnår akseptable resultater.

 

  1. Elever og foreldre skal ikke behøve å ha utgifter til grunnskoleopplæringen (§ 2-15). Kommunenes tolkning av § 15-2 varierer. Noen kommuner lar dette gjelde hjemmeundervisning, slik at ugifter til lærebøker og undervisningsmateriell på en eller annen måte blir dekket. Men mange kommuner dekker ikke slike utgifter.

 

  1. Hjemmeunderviste elever har med ny forskrift til opplæringsloven (3-1, juni 2006)) ikke rett til vitnemål verken med eller uten karakterer etter endt grunnskoleopplæring. Kommunen har imidlertid rett til å la hjemmeunderviste elever få vitnemål, være med på prøver og få standpunktkarakterer. Hjemmeunderviste elever kan uansett få dokumentasjon på at grunnskoleopplæringen er gjennomført som hjemmeundervisning. Alle som har avsluttet grunnskoleopplæringen har rett til videregående opplæring.

Mer informasjon