Fenologi - Phenology

(The English version ?)

 

Fenologi, og særlig planters fenologi, har en viss tradisjon i Norge - helt siden H. Printz gjorde sine observasjoner utenfor Christiania i årene 1843-1847 (se Printz 1865). Dengang var ikke dette noen vitenskap - å registrere tidspunktet for de tilbakevendende fenoméner i naturen fra år til år var ikke uvanlig for befolkningen som levet på landet, de som var avhengige av jordbruk, jakt og fiske (se f.eks. Wilse 1780). Det var en belgisk botaniker som valgte den litt uheldige betegnelsen "fenologi" på tidfesting av de årlig tilbakevendende biologiske fenoméner. Idag er fenologi "the study of the timing of recurring biological events, the causes of their timing with regard to biotic and abiotic forces, and the interrelation among phases of the same or different species" (US/IBP Phenology Committee - modified, see Lieth 1974) - studiet av tidspunktene for tilbakevendende biologiske fenoméner og årsakene til deres variasjoner med hensyn til biologiske og ikke-biologiske forhold , og forholdet imellom fenologiske faser hos samme eller forskjellige arter. Innenfor fenologien betyr "fase" det enkelte fenomén som studeres, f.eks. "begynnende blomstring hos blåveis", "begynnende fruktmodning hos hestehov", eller "begynnede løvfall hos bjerk". Som vi forstår, så er en presis definisjon av hver fase helt nødvendig for sammenlignende undersøkelser over tid, imellom forskjellige steder, eller for sammenligning av forholdet imellom faser hos forskjellige organismer.

Her i Norge har særlig ville planters fenologi vært gjenstand for studier (se f.eks. Klaveness (1997) for en oversikt, og litteraturlister nedenfor). Men det foreligger også data for trekkfuglenes ankomst helt ifra forrige århundrede, og mer spredte observasjoner over tidspunkter for de første sommerfuglers flukt og noen observasjoner over bienes aktiviteter. I tilknytning til landbruket foreligger selvsagt data over nytteveksters fenologi, og skadedyrenes aktiviteter gjennom året.

Idag har fenologiske observasjoner fått fornyet aktualitet - særlig knyttet til endringer i klimaet. Ved nøyaktig arbeid kan vi følge hvordan planter og dyr endrer sin fenologi, sin utbredelse og adferd ettersom de ytre betingelser forandrer seg fra år til år. Samtidig bidrar ny teknologi til mulighetene for å følge forandringer i stor skala - ved hjelp satellitter

Litteratur om fenologi i Norge

Linker til fenologi andre steder

Oslo-områdets fenologi (under skriving)

Våren - når kommer den ? (Apollon 1/98)

Faglige spørsmål om fenologi kan rettes til dag.klaveness@bio.uio.no

Sist oppdatert oktober 2000