[Hovedside] - [AFIN]

Dag Wiese Schartum

Vitenskapelige arbeider m.v.1. Rapporter og monografier
2. Artikler i artikkelsamlinger
3. Tidsskriftartikler
4. Arbeider tilgjengelig på nettet
5. Upubliserte seminar- og konferanseinlegg m.v.


1. Rapporter og monografier

1.1
Tore Andreas Hauglie og Dag Wiese Schartum:
Forslag til et helserettslig informasjonssystem
NORIS (67), Complex 2/84

1.2
Dag Wiese Schartum:
Codex, Calculation and Computers. An investigation of some administrative consequences of the introduction of new calculation principles in the Norwegian National Insurance Act of 1966.
NORIS (70-II), CompLex 3/85

1.3
Dag Wiese Schartum:
Stans av edb-tjenester i krigs- og krisesituasjoner.
NORIS (71), CompLex 2/86

1.4
Dag Wiese Schartum:
The introduction of computers in the Norwegian local insurance offices.
NORIS (70), CompLex 9/87

1.5
Dag Wiese Schartum:
En rettslig undersøkelse av tre edb-systemer i offentlig forvaltning.
NORIS (85), Complex 1/89

1.6
Dag Wiese Schartum:
Rettssikkerhet og systemutvikling i offentlig forvaltning.
Universitetsforlaget, Oslo 1993, ISBN 82-00-21867-8.2. Artikler i artikkelsamlinger

2.1
Dag Wiese Schartum:
Forbrukeren og utvikling av elektroniske betalingssystemer.
I: Cecilia Magnusson og Olav Torvund (red): Nordisk årsbok i rättsinformatik 1985, Juristen och datasäkerheten, s. 72-78.
PA Norstedts & Söners förlag, Lund 1985, ISBN 91-1-857571-4.

2.2
Dag Wiese Schartum:
The social insurance administration of Norway. Possible applications of deontic systems.
I: Jon Bing (ed): F*KUS Knowledge based systems for public administration, CompLex 8/87, s. 129-150, ISBN 82-00-07863-9.

2.3
Dag Wiese Schartum:
Delegation and decentralization - Computer systems as tools for instruction and improved service to clients.
I: Bo Göranzon and Ingela Josefson(eds): Skill, knowledge and artificial intelligence, s. 159- 168, Springer Verlag Berlin Heidelberg 1988, ISBN 3-540-19519-X, ISBN 0-387-19519-X.

2.4
Dag Wiese Schartum:
Introduction of information technology in social insurance institutions: Political objectives and organizational consequences, history and future.
I: Ernst Buchberger and Bo Göranzon (eds): Artificial intelligence. Perspectives of AI as a social technology, CompLex 2/88, s. 7-14, ISBN 82-518-25164.

2.5
Dag Wiese Schartum:
"Forutsatt at edb-programmet er riktig". -En rettslig gjennomgang av et saksbehandlingssystem offentlig forvaltning.
I: Cecilia Magnusson og Olav Torvund (red): Nordisk årsbok i rättsinformatik 1988, Myndighetsdata och rättssäkerhet, s.127-138.
Norstedts, Lund 1988, ISBN 91-1-887351-0.

2.6
Dag Wiese Schartum:
"Forutsatt at edb-programmet er riktig". -En rettslig gjennomgang av et saksbehandlingssystem i offentlig forvaltning.
I: Knut H. Sørensen og Tron Espeli (red): Ny teknologi - en utfordring for samfunnsforskning. Rapport nr. 3: Rapport fra Røroskonferansen 20.-22. april 1988. s. 245- 257.
NAVF/NTNF/NORAS, Oslo 1989, ISBN 82-7216-561-9.

2.7
Dag Wiese Schartum:
Service på avveie?
I: Dag Wiese Schartum (red): IRIs SPEKTRUM, 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum.
CompLex 1/90, s 174-79, TANO 1990.

2.8
Dag Wiese Schartum:
Om den offentlige forvaltningens edb-programmer, deres rettslige innhold og stilling som forskrift.
I: Dag Wiese Schartum (red): IRIs SPEKTRUM, 20 artikler i anledning Institutt for rettsinformatikks 20 års jubileum.
CompLex 1/90, s 174-79, TANO 1990.

2.9
Dag Wiese Schartum:
Rasjonalisering som begrunnelse og forutsetning for nedskjæring av trygdeytelser.
I: Henning Jakhelln (red): Artikkelsamling for offentlig rett grunnfag, Universitetsforlaget, Oslo 1991, s 196-207.

2.10
Dag Wiese Schartum:
Folketrygden i informasjonsteknologiens tegn.
I: Bruusgaard, Hatland og Syse (red): Et nødvendig gode. Folketrygdens plass i Velferds- Norge, adNotam Gyldendal, Oslo 1994, s 99 - 120.

2.11
Dag Wiese Schartum:
Dirt in the Machinery of Government? Legal Challenges Connected to Computerized Case-Processing in Public Administration.
I: Bing og Torvund (eds): 25 years Anniversary Anthology, Norwegian Research Centre for Computers and Law, Tano, Oslo 1995, s 151 - 92.

2.12
Dag Wiese Schartum:
ODIN, en kommentar til Avdelingsdirektør Terje Dyrstad, Administrasjonsdepartementet.
I: Informasjonsteknologi og nye medier i den offentlige informasjonens tjeneste, Innlegg og kommentarer på dagskonferanse 26. mars 1996 i Vika Atrium, Oslo, Norges forskningsråd juni 1996, ISBN 82-12-00729-4.

2.13
Dag Wiese Schartum:
Forvaltningsinformatikk hovedfag - Hva er det og hva kan det bli?
I: Forvaltningsinformatisk notatserie 2/94

2.14
Dag Wiese Schartum:
A presentation of the new study of Information Technology and Administrative systems
I: Forvaltningsinformatisk notatserie 2/94

2.15
Jon Bing and Dag Wiese Schartum:
Public Administration and Information Technology. Compendium to the Erasmus Course.
I: Complex 6/95, Tano.


3. Tidsskriftartikler

3.1
Jon Bing og Dag Wiese Schartum:
Automated systems and claim realization in social security organizations.
I: Rutgers computer and technology law journal, volume 12 number 1 1986, p. 83-97.

3.2
Dag Wiese Schartum:
Rasjonalisering som begrunnelse og forutsetning for nedskjæring av trygdeytelser.
I: Hefte for kritisk juss nr. 3-4 1986, s.10-15.

3.3
Dag Wiese Schartum:
EDB i forvaltningen - ikke bare et spørsmål om rasjonalisering.
I: NAT nr. 2 1987, 68. årgang, s. 85-96.

3.4
Dag Wiese Schartum:
Service på avveie?
I: Sosial trygd nr. 5, 1987.

3.5
Dag Wiese Schartum:
Kontantløse trygdekontorer, noen service aspekter.
I Sosial trygd nr. 6, 1987.

3.6
Dag Wiese Schartum:
Informasjonsteknologi og forvaltningsutvikling. - Eksempelet trygdeetaten.
I: Retfærd nr. 39, 10. årgang 1987, s. 33-42.

3.7
Dag Wiese Schartum:
Tjenestekvalitet, delegasjon og desentralisering i en edb-støttet trygdeetat.
I: NAT nr. 2 1988, 69. årgang s. 211-21.

3.8
Dag Wiese Schartum:
Introduction of information technology in social insurance institutions: Political objectives and organizational consequences, history and future.
I: Information Age, volume 10 number 2, April 1988, p. 107-12.

3.9
Jon Bing og Dag Wiese Schartum:
Automated systems and claim realization in social security organizations.
I: ELSA Law Review, volume I number 1, 1989, p. 79-92.

3.10
Dag Wiese Schartum:
Om den offentlige forvaltningens edb-programmer, deres rettslige innhold og stilling som forskrift.
I: TfR nr. 4-5 1989, s. 650-78.

3.11
Dag Wiese Schartum:
Publikumsinteresser i offentlig forvaltning.
I: Kritisk Juss nr 4. 1992 s 191-203.

3.12
Dag Wiese Schartum:
Mot et helhetlig perspektiv på publikumsinteresser i offentlig forvaltning?
I: Retfærd 1993 nr 4, s 43 - 59.

3.13
Dag Wiese Schartum:
"Den selvbetjente forvaltning". Om saksutredning ved behandling av enkeltsaker i masseforvaltningen.
I: Nordisk Administrativt Tidsskrift, 1/94, s 32 - 47.

3.14
Dag Wiese Schartum:
Mulige konsekvenser for norsk forvaltning av EFs reviderte utkast til personverndirektiv.
I: Lov og Rett, 6/94, s 349 - 62.

3.15
Dag Wiese Schartum:
Forenklet selvangivelse - en for enkel selvangivelse?
I: Utvalget 1995, hefte 5, s 1089-1122.

3.16
Dag Wiese Schartum:
Dirt in the Machinery of Government? Legal Challenges Connected to
Computerized Case Processing in Public Administration.

I: International Journal of Law and Information Technology, vol. 2, page 327-54.

3.17
Dag Wiese Schartum:
Transparent Computer Systems - Transparent Government.
I: Informatica e diritto (Italia), 2/95 side 167-177.

3.18
Dag Wiese Schartum:
Pliktig skatt på riktig måte? - et innlegg om mål, strategier og løsninger for en ligningsetat under omstilling.
I: Utvalget nr. 4/1996 s.963 - 1003.

3.19
Dag Wiese Schartum:
Personvernrettens inntog?
I: Juristkontakt 2/97 s 2 - 7, Medlemsblad for Norges juristforbund.

3.20
Shartum, Dag Wiese:
Elektronisk informasjon - Hva skal den være til?
I: Statens informasjonstjenestes årsrapport 1996, s 24 - 29.

3.21
Dag Wiese Schartum:
Forslaget til ny lov om behandling av personopplysninger
I: Forvaltningsinformatisk notatserie 2/97.

3.22
Dag Wiese Schartum:
Hva vil vi egentlig med informasjonsteknologien?
I: NRK/SOLs Valg-Web og
I: Forvaltningsinformatisk notatserie 1/97

3.23
Dag Wiese Schartum:
Proportional Control?
I: International Review of Law and Computers & Technology, Volume 11 No. 1, pp. 107 - 116, 1997 (Journals Oxford Ltd) og
I: Computer in Human Behavior, Vol. 13, No. 4, pp. 543 - 557, 1997 (Elservier Science).

3.24
Dag Wiese Schartum:
Utleie eller barnepike? Om husordensregler ved skoleinternater.
I: Hefte for kritisk juss. Årgang 8 nr. 2 (1982) s. 29-32.


4. Arbeider som bare er tilgjengelig på nettet

4.1
Dag Wiese Schartum:
Den norske IT-veien
Innlegg statsekretærutvalget for IT, januar 1996

4.2
Dag Wiese Schartum:
Kommmunikasjonsteknologi: makt og avmakt
Innlegg på KTK-konferansen, Lysebu 29. april 1996.

4.3
Dag Wiese Schartum:
Offentlige servicekontorer: Utfordringer ved elektroniske nettverk og tverrstatlig samarbeid

4.4
Dag Wiese Schartum:
Personvern og pressefrihet

4.5
Dag Wiese Schartum:
Hvordan kan den digitale revolusjonen utnyttes innenfor helsevesenet i en tid hvor etterspørsel etter helsetjenester øker kraftig?

4.6
Dag Wiese Schartum:
Access to Government-Held Information: Challenges and Possibilities
I: The Journal of Information, Law and Technology (JILT), 1998 Issue One, Special Feature: The Citizen in The Information Society. Legal Issues From the Perspective of the Citizen.


5. Upubliserte seminar- og konferanseinnlegg m.v.

5.1
Dag Wiese Schartum;
Informasjonssikring.
Rapport til Emil Moestue A/S, datert 28/8 1984.

5.2
Dag Wiese Schartum:
SPA-prosjektet: Et kritisk blikk på tjenestekvaliteten.
Innlegg i trygdefaglig forum 25/3 1987.

5.3
Dag Wiese Schartum:
Representation of legal rules in computer programs - some implications on legal protection and service to citizens.
Innlegg på European Coordination Centre for Research and Documentation in Social Sciences, conference on "Information Technology and the Service-Orientation of Public Administration", Kassel November 26-28 1988.

5.4
Dag Wiese Schartum
Legal Implications of Computerised Case Processing: The Process of Establishing Facts
Innlegg på "I.S.A. International Seminar on the Sosiology of Social Insurance"; University of Edinburgh, 4-6 July 1989.

5.5
Dag Wiese Schartum
Hva er en presedens?
Innlegg på Institutt for rettsinformatikks presidensseminar, Vitenskapsakademiet, Oslo 16. januar 1990.[Hovedside] - [AFIN]