Professor dr juris Erik Magnus Boe

Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet

       Institutt for offentlig rett

C.v.

17/4-1943:       Født

1961:               Examen artium

1964-1965:      Millitærtjeneste – NATOs hovedkvarter på Kolsås (AFNORTH)

1970:               Cand jur, karakter 2.28

1970-1972:      Konsulent i Justisdepartementets lovavdeling

1972-1976:      Universitetslektor Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsvitenskap

1976-1979:      Universitetsstipendiat Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

1979:               Ass. forbrukerombud, Forbrukerombudet

1980:               Dr juris

1980-1985:      Førsteamanuensis Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

1986:               Forbrukerombud, Forbrukerombudet

1986-        :      Professor ved Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

1989                Visiting scholar New South Wales University, Sydney

1993-1994:      Visiting scholar Columbia University og Stanford University, USA

1993-1994:      Fulbright seniorstipend

1995-1998:      Leder av Eksamens- og undervisningsutvalget ved fakultetet - implementering av Reform 96 (ny studieordning)

1996-        :      Ansvarshavende for Det juridiske fakultetets variantdel til ny examen facultatum

1996-2004:      Medlem av tverrfaglig lærergruppe for examen facultatum

1996         :      TANO-Aschehougs fagpris for fremragende fagbok

1997         :      Studentenes undervisningspris - Det juridiske fakultet

1997         :      Deltager i rettsstats- og menneskerettighetsforhandlingene mellom Norge og Cuba1998-2000

1998-2000:      Ansvarshavende for eksamen i Profesjonsstudiets fellesdel

1998-        :      Medlem av sakkyndig gruppe for Regjeringen om grunnlovsmessigheten av Schengenavtalen

2001:               Forskningsopphold Europauniversitetet i Firenze

2002:               Forskningsopphold Det retsvidenskabelige institut B, Juridisk fakultet, Københavns Universitet

2002-        :      Rådgiver for kontroll- og konstitusjonskomiteen og for kommunalkomitéen i Stortinget om rettslige spørsmål knyttet til forvaltningsrett

2002-        :      Rådgiver for Helse- og omsorgsdepartementet om etablering av pseudonyme helseregistre        

 

Publikasjoner 1966-1999

1967    Rettsvitenskapens stilling i antikken, middelalderen og nyere tid, Jussens Venner 1967/hefte 5 s. 107 flg – 8 sider

1971    Kjønnsrolletenkning og forsørgerbegrepet i arveavgiftslovens § 17, Lov og Rett 1971/hefte 6 s. 272-275 – 3 sider

1974    Om tjenesteyting, makt og neddemping av rettssikkerhet, Universitetet i Tromsø, Stensilserie A- samfunnsfag – 7 (1974) – 39 sider

1976    Distriktsutbygging, juss og offentlighet, Lov og Rett 1976 s. 435 – 30 sider

1977    Folkevalgte organers styring med administrative organer som Distriktenes utbyggingsfond, Tidsskrift for rettsvitenskap 1977 s. 14 – 55 sider

1978    Lønnsomhetskriteriene i distriktsutbyggingen, Jussens Venner, bind VIII – hefte 1/2 – 1978 s. 19 flg – 55 sider

1978    Ulovlige hensyn i forvaltningsretten, Tidsskrift for rettsvitenskap 1978 hefte 1/2 – 52 sider

1978    Distriktsutbygging, juss og virkelighet – noen kommentarer, Lov og Rett 1978 s. 482 flg – 8 sider

1979    Distriktenes utbyggingsfond, Tanum-Norli, Oslo 1979 - 592 sider

1980    “ … finner at inngrep tilsies av hensyn til forbrukerne”; Tidsskrift for rettsvitenskap 1980 s. 164 flg – 23 sider

1980    Sivilombudsmannens kompetanse ved domstolsprøvete forvaltningsvedtak (sammen med Tor G. Birkeland), Tidsskrift for rettsvitenskap 1980 s. 680 flg – 20 sider

1980    Ungdom og “livsstilsreklame”, Lov og Rett 1980 s. 295 flg – 22 sider

1980    Om erstatning for tap av offentlig støtte – ved ekspropriasjon og rådighetsinnskrenkninger samt etter alminnelige forvaltningsrettslige synspunkter, Lov og Rett 1980 s 579 flg – 28 sider

1980    Nye sider ved markedsføringslovens § 1 – kjønnsdiskriminerende reklame, Nordisk Immateriellt Rättsskydd, Stockholm 1980 s. 306 flg – 18 sider

1981    Hvor fritt er det frie forvaltningsskjønnet, Jussens Venner bind XVI, hefte 2, 1981 s. 37 flg – 31 sider

1981    Den rettslige betydningen av politiske målsettinger i stortingsmeldinger, komiteinnstillinger osv, Jussens Venner bind XVI, hefte 7/8, 1981 s. 235 flg – 20 sider

1981    Anmeldelse av Forvaltningsret, Almindelige emner, Institut for offentlig ret, Aarhus, Danmark, Lov og Rett 1981 s. 502 flg – 20 sider

1981    Samisk reindrift – norske inngrep, (sammen med Jon T. Johnsen), Lov og Rett 1981 s. 425 flg – 8 sider

1981    Økt rettslig prøvelse av forvaltningens skjønn?, Lov og Rett 1981 nr 4 – 2 sider

1982    Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett, Tanum-Norli, Oslo 1982, 1989, 1995 – 230 sider 

1982    Medborgarprotester som juridiskt problem, Förhandlingarna ved Det 20. Nordiska juristmøtet i Stockholm 19.-21. August 1981, Del II s. 245 flg, Stockholm 1982 – 20 sider

1983    Court review of free administrative discretion in Norway, Scandinavia Studies in Law 1983 s. 13 flg   22 sider

1983    Eckhoff/Smiths fremstilling av lovskravet i forvaltningsrett, Jussens Venner 1983, hefte 4/5, s. 151 flg – 24 sider

1984    Stortingsmeldinger og innstillinger til Stortinget – vedtak, tilråding eller en mellomting, Tidsskrift for rettsvitenskap 1984 s. 170 flg – 11 sider

1984    Suggestiv reklame (sammen med Hanne Haavind), Nordisk Ministerråd, NEK-rapport 1984:10 – 166 sider     

1985    Media- og telematikkstaten, i Samfunn, rett, rettferdighet, Festskrift til Torstein Eckhoff, Oslo 1985 – 12 sider

1985    Styring og støttemuligheter, TANO, Oslo 1985 – 315 sider

1987    Utvikling i lovers form og innhold – en utfordring for rettsvitenskapen, Tidsskrift for rettsvitenskap 1987/3 – 25 sider

1989    Statsrett, i Boe og Helgesen: Oversikt over juridisk metode og statsrett, NKS-Forlaget, Oslo 1989, 1996 – 117 sider

1989    Utviklingslinjer i forvaltningsrett, i Lov og Rett 1989 s. 51 flg – 21 sider

1989    Nydannelser i forvaltningsrett i 80-årene (sammen med H. P. Graver), i E.M. Basse (red): Regulering og styring – en juridisk teori- og metodebok, GAD, København 1989 – 20 sider

1989    Utviklingslinjer i forvaltningsretten, i E.M. Basse (red): Regulering og styring - en juridisk teori- og metodebok, GAD, København 1989 – 20 sider

1989    Kopling fra tradisjonell rettsvitenskapelig metode til andre vitenskapelige metoder, i E.M. Basse (red): Regulering og styring – en juridisk teori- og metodebok, GAD, København 1989 – 16 sider

1990    Staten, i Husadvokaten bind I, Aschehoug Forlag 1990, 1994, 1997 – 31 sider

1989    Den enkeltes rettssikkerhet, i Husadvokaten bind I, Aschehoug Forlag 1990, 1994, 1997 – 41 sider

1990    Korrupsjon og systemkontroll med forvaltningen, i Lov og Rett 1980 nr 2 – 2 sider

1991    Fusadommen i forvaltningsrettslig og rettsteoretisk lys, Lov og Rett 1991 s. 323 flg – 23 sider

1991    Juss 1, NKS Høgskole/Oslo Merkantile Høyskole, Oslo 1991, 1996 – 80 sider

1991    Juss 2, NKS Høgskole/Oslo Merkantile Høyskole, Oslo 1991, 1996   178 sider

1993    Pseudonyme helseregistre (sammen med Ingvild Mestad), NOU 1993:22 – 320 sider

1993    Oversikt over forvaltningsretten, NKS-Forlaget, Oslo 1993 – 299 sider

1993    Studiehefte i forvaltningsrett, NKS-Forlaget 1993, Oslo – 80 sider

1993    Studiehefte i juridisk metode, NKS-Forlaget, Oslo 1993 – 66 sider

1993    Studiehefte i statsrett, NKS-Forlaget, Oslo 1993, 1996 – 75 sider

1993    Innføring i juss bind I, TANO, Oslo 1993 – 328 sider

1993    Innføring i juss bind 2, TANO, Oslo 1993 – 968 sider

1993    Forvaltningsretlige polycentritendenser, i H. Petersen og P. Blume (red: Retligt polycentri, København 1993 – 24 sider

1993    Pseudonyme helseregistre (NOU 1993:22) – 280 sider

1993    Pseudo Identities in Health Registries? Information Technology as a vehicle for privacy protection, i The International Privacy Bulletin Vol. 2 no 3 1994 – 8 sider

1994    Domstolskontroll med forvaltningen: Åpne lovfullmakter og Høyesteretts svar i 90-årene, i Lov og Rett 1994 s. 323 flg – 25 sider

1994    The right to privacy, Lov og Rett 1994 nr 10 – 2 sider

1996    Innføring i juss, TANO, Oslo 1996 – 421 sider

1996    Veien mot rettsstudiet (red.) Ad Notam-Gyldendal, Oslo 1996

1996    Veien mot rettsstudiet, Ad Notam-Gyldendal, Oslo 1996 – 75 sider

1997    Domstolenes prøvelse av forvaltningens lovanvendelse, i Justivalen 1997 – 6 sider

1998    Lovers grunnlovsmessighet, Jussens Venner 1998 – 32 sider

1998    Rule of law, i Arnold (ed): Handbook of European Constitutional Law, manus – 30 sider

1998    Forholdet mellom rule of law og rettssikkerhet, i Stat, politikk og folkestyre, Festskrift til Per Stavang, Bergen 1998 s. 43 flg – 23 sider

1998    Klagerett når forvaltningen unnlater å gjøre bruk av sin inngrepskompetans3, Tidsskrift for rettsvitenskap 1999 nr 1/2 – 45 sider

1999    Vedlegg 7, bidrag 3 til St.prp. nr 50 (1998-99) side 65-80 Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Rådet for Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge om de sistnevnte staters tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket  – 15 sider

1999    Norges Schengenavtale fra 1998 og Grunnloven, i Boe og Sejersted: Schengen og Grunnloven, IUSEF nr 30, Universitetsforlaget 1999 – 47 sider

1999    Reelle hensyn i forvaltningsretten, i Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultets Skriftserie 1999, nr 40 s. 15-25, Reelle hensyn – 9 sider

 

Publikasjoner 2000-    : Registrert i Frida (se linken på presentasjonssiden til IOR – ansatte)

 

Undervisning Våren 2005

Introduksjon om offentlig rett - 2. avd

Forelesninger Alminnelig forvaltningsrett - 2. avd

PBL-kurs Alminnelig forvaltningsrett - 2. avd

Eksamensorienterte kurs -2. avd og Profesjonsstudiets fellesdel

Forelesninger Integrasjon og sammenligning kontraktsrett/forvaltningsrett – Profesjonsstudiets fellesdel