English

hovedside : forskning | undervisning

Eevi Beck

Ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Univ. i Oslo, har jeg vært siden våren 2004. Der driver jeg med universitetspedagogikk, inkludert UiOs satsing på "fleksibel" læring, et par forskningsprosjekter og annet som handler om læring, eller manglende læring, med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (ikt), og jeg veileder master- og hovedfagsstudenter.

Mien forskningsinteresser inkluderer:

  • marginalisering i informasjonssamfunnet, for tiden særlig når Læringsadministrasjonssystemer, LMSer, tas mye i bruk
  • kjønn, teknologi og pedagogikk
  • måter ikt-bruk kan fremme og hemme læring andre steder enn i klasserommet, særlig på bibliotek
  • mulighetene for å stimulere til refleksjon og kritiske blikk på ikt samtidig med bruk i undervisning
  • makt og ikt i undervisning og i samfunnet

Tidligere har jeg bl.a. undervist informatikkstudenter, senest våren 2004 i offentlige organisasjoners komplekse overgang til økt e-virksomhet, og jeg hadde i 2003-04 delansvar for et prosjekt hvor 30 Osloskoler tar i bruk Classfronter-systemet. Dette var del av mitt arbeid ved Fagenhet for IKT, Avd. for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo. 

Foredrag av ulike slag.

Kontaktinfo.

Lenker jeg liker inkluderer:

Sitater jeg liker inkluderer følgende, om et Science in the Liberal Arts-kurs tidlig på 1990-tallet hvor studentene i fellesskap laget (ekte) vitenskapelige rapport som grunnlag for politiske avgjørelser, og slik fikk erfaring med vitenskapens arbeidsmåter i grenselandet med politikk:

"Students are hailed, interpellated, into technoscience, where they are subject to and subjects in a world-making discourse but within an apparatus committed to culturally rich and historically specific liberty. The power-knowledge nexus is called to account at the heart of doing science, not in the leisure time reserved for official social relevance. Students bind worlds of humans and non-humans together in promiscuous disregard for what is supposed to be politics and what science[...] There is no public with 'attitudes' to measure here but an emerging pedagogical wormhole for transporting the citizens of technoscience into unexplored regions of a truly new and democratic world order, limited."

Donna Haraway (1997), s.115
(min utheving)


sist endret 9.12.2006 av eb