Curriculum Vitae
Eivind Osnes

Født 1938 i Oslo

Utdanning
Realfagsstudier UiO, dr. philos. UiO 1966

Stillinger
- Postdoc-stillinger Nordisk Institut for Teoretisk Atomfysik (NORDITA), København 1967- 69,
NAVF og UiO 1969-75, State University of New York, Stony Brook 1976
- Dosent i fysikk UiO 1977-85, professor UiO 1985-
- Gjesteprofessor Tübingen, Rehovot, Stony Brook, Minneapolis

Vitenskapelig arbeid
- Forskning innenfor teoretisk kjernefysikk: Mange-partikkel beskrivelse av atomkjernenes struktur,
kjernereaksjoner, kjernematerie og nøytronstjerner; en rekke publikasjoner i internasjonale
vitenskapelige tidsskifter, monografi Springer Verlag
- Inviterte foredrag nasjonale og internasjonale konferanser, universiteter og forskningsinstitutter
- Medredaktør International Review of Nuclear Physics (World Scientific) og diverse
konferanserapporter, referee internasjonale tidsskrifter, medlem komitéer for nasjonale og
internasjonale konferanser, og for bedømmelse til vitenskapelige stillinger i Norge, Danmark,
Finland og USA, opponent doktordisputaser Oslo, Bergen og Trondheim
- Norsk Datas fysikkpris 1979, medlem Det Norske Videnskaps-Akademi og Det Kgl. Norske
Videnskabers Selskab, æresmedlem Norsk Fysisk Selskap

Undervisning og formidling
- Alle typer universitetsundervisning og veiledning, spesiell interesse: begynnerundervisningen
(FYS111, 1988-95), treningskurs for fysikkolympiaden, instituttets "felleskollokvium"
- Populærvitenskapelig virksomhet gjennom artikler, radio- og avisintervju, foredrag på universitetets
åpne/pedagogiske dager, lærermøter, skoler, etc.

Faglig-administrativ virksomhet
· Nasjonalt:
- Fysisk institutt, UiO: Instituttråd og komitéer; gruppeleder kjernefysikk; visebestyrer 1988-90;
bestyrer 1991-97
- MN-fakultet, UiO: Fakultetsrådet, ressursutvalget, div. komiteer
- UiO sentralt: Kollegierådet 1991-93; Kollegiet 1999-; Kollegiets tilsettingsutvalg 2000-; som
student medlem Studenttinget, møtende varamedlem Det akademiske kollegium, medlem SiOs
idrettsstyre
- Forskningsrådet: Formann Nasjonalt utvalg for kjerneforskning (kjernefysikk og -kjemi) under
NAVF 1989-92, medlem programsstyret for kjerne- og partikkelfysikk 1994-98
- Norsk Fysisk Selskap: President 1979-90, Norsk Fysikkråd: Medlem flere perioder
- Det Norske Videnskaps-Akademi: Medlem styret 1998-, formann matematisk-naturvitenskapelig
klasse 1999-2000, viseformann 1998 og 2001-08-29
- Teknologirådet (regjeringsoppnevnt): leder fra starten i 1999
· Internasjonalt:
- Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA), København: Vitenskapelig sekretær for
internasjonal evaluering 1988-89, medlem fagutvalget for kjernefysikk 1980-93, styret 1990-96,
viseformann 1993-96
- Nuclear Physics European Collaboration Committee (NuPECC) under European Science
Foundation: Norsk medlem 1991-97
- European Physical Society: Rådsforsamlingen, publikasjonskomitéen, eksekutivkomitéen
(vice treasurer) 1992-97, formann styret for tidsskriftet Europhysics Letters 1996-97
- CERN: Norsk vitenskapelig delegat 1997-