Rektorvalg og likestilling

Bulletine (senter for kvinnestudier) nr. 2, 2001

 

Spørsmål:

1. Hvorfor er det et problem at det er få kvinner i faste vitenskapelige

stillinger ved Universitett i Oslo?

 

2. Hva vil du som rektor gjøre med dette?

 

Svar:

1. Vitenskapelighet og objektivitet er uløselig knyttet til hverandre.

Fordi kvinner i mange sammenhenger vil ha andre perspektiver enn menn, kan

ikke kravet til objektivitet innfris dersom kvinner ikke er godt

representert innen forskning. Dette krever igjen at det finnes kvinnelige

forelesere som kan være rollemodeller for kvinnelige studenter. Forskning

som skal komme hele befolkningen til gode, kan dessuten ikke springe ut fra

det ene kjønns interesser. Så lenge det finnes en klart mindre andel av

kvinner enn av menn i vitenskapelige stillinger, har vi heller ikke en god

utnyttelse av det akademiske potensialet i landet vårt. Forøvrig har livet

som akademiker mange gode og spennende sider, og vi må sikre oss at begge

kjønn kan dra nytte av disse.

 

2. Jeg har tidligere vært skeptisk til øremerking av stillinger til

kvinner, men erkjenner at det må til, dersom vi skal få til en bedre

kjønnsfordeling innen rimelig tid. Jeg vil derfor arbeide for at

departmentet oppretter øremerkede stillinger på alle nivåer, men mener at

enhetene må få tilført slike som et tillegg til den ordinære lønnsrammen.

Hvis ikke, kan den miljømessige gevinst man oppnår ved en jevnere

kjønnsfordeling, gå tapt ved at enhetene føler seg overstyrt. Jeg vil gå

inn for å skjerme kvinner fra unødig deltagelse i administrativt arbeid og

i stedet legge forholdene bedre til rette for at de kan påta seg større og

mer synlige verv. Sist, men ikke minst, kvinner har i det store og hele en

annen belastning med omsorgsarbeid enn menn. De har rett og slett mindre

tid til faglig virksomhet. Jeg mener derfor at vi ikke vil få noen reell

likestilling med mindre man åpner for at det i vurderingen

av kvinnelige søkere kan legges mer vekt på kvalitet og potensiale enn på

kvantitet