Uniforum 06.09.01

Sammenfatning av plattformen til Eivind Osnes og Camilla Serck-Hanssen

- VIL SATSE PÅ DE ANSATTE, STUDENTENE OG VERDIGRUNNLAGET

Plattformen til rektorkandidat Eivind Osnes og prorektorkandidat Camilla Serck-Hanssen ble publisert i Uniforum allerede før sommerferien (nr.8, 21.juni). Her følger en sammenfatning av hovedpunktene:

Universitetets største ressurs er de mennesker som arbeider der. Det er nå på tide å prioritere våre ansatte slik at de kan sikres tilfredsstillende driftsstøtte og arbeidsforhold. Det faglige grunnivå må ikke komme sist i køen når midlene deles ut. Det må heller ikke belemres med unødvendige oppgaver som stjeler tid og arbeidsro fra det kreative arbeid. Grunnenhetene må sikres reell myndighet og faglig selvstyre. Valgte bestyrere er nødvendig for å sikre demokrati og faglig legitimitet på grunnplanet, og vi vil arbeide for at det nye Stortinget endrer vedtaket på dette punkt.

Universitetet er et fellesskap av lærere og studenter. Utfordringen er i dag å virkeliggjøre dette fellesskapet. Oppbygging av et godt læringsmiljø med varierte undervisningsformer skal prioriteres. Det må tilføres ressurser for å forbedre forholdstallet mellom studenter og lærere. Vi må også arbeide med våre holdninger for å bedre læringsprosessen. Studentene har krav på større faglige utfordringer og bedre oppfølging i et forskningsnært miljø. Nye evalueringsformer må utarbeides. Innføringen av ny gradsstruktur må utnyttes til å tenke nytt om innholdet i utdanningen. Vi vil arbeide for at utdanningen blir mindre avhengig av stykkprisfinansiering. Sammen med studentorganisasjonene vil vi arbeide for en bedring av studiefinansieringen og studentsosiale tiltak.

Universitetet i Oslo må i likhet med andre ledende universiteter ha en sterk akademisk ledelse på topplan. Rektoratet og kollegiet må sikres nødvendig assistanse i sitt samspill med administrasjonen i spørsmål som gjelder forskning, utdanning og internasjonalisering. Rektoratet trenger også støtte på disse områdene for å få til et godt samspill med fakultetene og instituttene, ikke minst når det gjelder spørsmål som berører flere av enhetene. Slike mål kan nåes ved å engasjere dyktige fagpersoner i deltidsstillinger som assisterende rektorer innenfor de nevnte områdene. Kontakten med de politiske myndigheter bør vurderes som eget ansvarsområde.

Universitetets viktigste samfunnsoppgave er å våge å være universitet, dvs en uavhengig kunnskapsinstitusjon der en søker ny erkjennelse. Den akademiske frihet er i dag truet fordi den taes som en selvfølge. En fri og uavhengig universitetsforskning er vesentlig for samfunnet fordi den gir bedre og mer robust kunnskap. Samfunnet trenger også kunnskap som blir til i en "maktfri samtale". Den største tjeneste universitetet kan yte samfunnet i dag er derfor å fornye seg selv som universitet. Det kan bare universitetet selv gjøre. Dette handler om det grunnleggende verdigrunnlaget til universitetet. I dag er dette truet på grunn av manglende ressurser. Vi sier at vi premierer kvalitet. Men er det sant? Mange av våre gode miljøer står uten tilstrekkelige driftsmidler. Uten tilstrekkelige midler kan heller ikke rekrutteringen sikres og universitetet fornye seg. Uten at universitetet er i stand til å ivareta sin primæraktivitet vil det være ute av stand til å skjøtte sine øvrige viktige samfunnsfunksjoner - å bidra med nødvendig utdanning og forskning for å sikre livsgrunnlag og livskvalitet i samfunnet.