foto: Håkon Sparre

Jens Erik Paulsen

Dr. art i filosofi,
Postdoktorstipendiat ved Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo,
Forsker ved Kompetanseoppbygging i etikk-prosjektet ved Norges landbrukshøgskole

Etikkprogrammet, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
tlf 22 95 83 08, fax 22 60 44 28

erikpa@extern.uio.no

Oppslag i Etikkprogrammets kompetansekatalog

Faglig profil

For tiden (februar 2003-2006) har jeg postdoktorstipend for å skrive en avhandling om
narrativ etikk i profesjonene. Utgangspunktet er å undersøke hvilke ressurser som ligger i
størrelsen narrativ etikk, hvordan disse kan utnyttes, både teoretisk og i praksis. Mer om
dette prosjektet her (kommer snart).

Jeg har gjennom flere år arbeidet med annethetsfilosofi, både i min magisteravhandling
Utfra hver sin Kant (1996) og i doktoravhandlingen Differentiating Otherness. Groundwork for
an Other-Based Ethics
(2002). I sistnevnte arbeid presenterer jeg en slags typologi over ulike
måter å nærme seg den Annen på innenfor moderne moralfilosofi. Jeg argumenterer her
for alle disse tilnærmingene, i ytterste konsekvens for en "moralsk kubisme". Mer om
dette arbeidet her (kommer snart).

Utgangspunktet for annenhetstenkningen var min interesse for Emmanuel Levinas' etikk,
som jeg har presentert i flere artikler og som også spiller en viktig rolle i begge de
ovennevnte avhandlingene. En presentasjon av Levinas finner du her (kommer snart).

En annen viktig kilde for doktorgradsarbeidet og også for postdoc-avhandlingen er ideen
om allmennmoral. Slik jeg ser det fungerer denne på mange måter problematiske
størrelsen som en bakgrunn for etikken; det er denne som initierer etisk refleksjon
og det er denne som er målet for etisk refleksjon, i direkte eller indirekte forstand.
Mer om dette arbeidet her (kommer snart).

Jeg har også arbeidet med medisinsk etikk, først og fremst med fokus på
lege-pasientforholdet, men også med livskvalitet og prioritering av helsetjenester.
Mer om dette arbeidet her (kommer snart).

En annen faglig interesse som er viktig for alle de ovennevnte emnene er politisk teori,
med særlig vekt på antikkens politiske tenkning og den filosofiske liberalismen.