Eksamensoppgaver i rettsøkonomi 4. avd. (master og bachelor)

 

Våren 2006

Bruk en modell for fullkommen konkurranse til å analysere virkninger av strengere straff for kjøp og salg av heroin. Hvilke av straffens formål og virkninger er modellen egnet, eventuelt ikke egnet, til å belyse?

 

Våren 2006 Utsatt prøve

I en modell for fullkommen konkurranse for et varemarked vil innføring av en avgift pr. omsatt enhet av varen påføre samfunnet et tap (dødvektstap).

a) Vis tapet i en grafisk fremstilling av modellen.

b) Forklar hva tapet består i.

c) Forklar hvilken betydning helningen på tilbuds- og etterpørselskurven har for fordelingen av tapet på produsenter (tilbydere) og konsumenter (etterspørrere).

d) Hvordan fordeles belastningen av skatteprovenyet (det totale avgiftsbeløp)?

e) Når det foreslås innføring av en avgift på en vare, hevdes det gjerne fra enkelte hold at det er konsumentene og ikke produsentene som må bære belastningen. Under hvilke forutsetninger om helningen på tilbuds- og/eller etterspørselskurven er dette synspunktet riktig (så sant modellen for fullkommen konkurranse kan representere markedet).

 

Kall oppgaven: Virkninger av en avgift.

 

Høsten 2006

Bruk en modell for fullkommen konkurranse til å analysere effektivitets- og fordelingsvirkninger av en stykkskatt, for eksempel en fast flyseteavgift.

 

Våren 2007

Ikke gitt

Høsten 2007
(Antatt tidsforbruk 4 timer)

Anta en situasjon der to aktører med motstridende interesser har fri tilgang til en naturressurs, i dette tilfelle en elv. Aktør A, en forurensende bedrift, bruker elven som mottager av utslipp (renovasjonstjenester). Aktør B bruker rent vann i produksjon eller verdsetter naturherligheten som sådan.

La f  betegne mengden forurensning (målt som utslipp i passende enheter) fra A. La kurvene mrkA og mfskB i figuren betegne henholdsvis marginal rensekostnad for A og marginal forurensningsskade for B.

Besvar spørsmål 1-5:

1. Hva er tolkningen av arealet under kurve mfskB  opp til (det tilfeldig valgte) forurensningsnivået merket f* i figuren?

2. Forklar nøye hva som menes med et Pareto-effektivt omfang av forurensningen (også kalt optimal forurensning) og forklar spesielt hvorfor f* ikke er et slikt omfang.

3. Anta at økonomien generelt er uregulert; spesielt er det ingen regulering av utslipp i elv. Hvilket omfang av forurensning vil i så fall bli realisert
a. dersom avtaler om forurensning ikke kan håndheves gjennom domstolene?
b. dersom partene fritt og uten transaksjonskostnader kan inngå avtaler om forurensning som kan håndheves gjennom domstolene?

4. Anta at ikke bare B rammes av forurensningen, men en vid krets av skadelidte. La mfskB  representere samlet marginal forurensningsskade. Hvordan bør forutsetningene i spørsmål 3b endres når kretsen av skadelidte er vid, og hva blir svaret på spørsmålet med de nye forutsetningene?

5. Anta at rettssystemet legger den rettslige rådigheten over elven til B. Hva menes med at B kan ha tinglig eller erstatningsrettslig vern for sin rådighet? Hvilken betydning kan valget av rådighetsvern ha for utfallet i figuren når det forutsettes full adgang til kontraktsinngåelse og ignorerbare transaksjonskostnader?

Våren 2008

Ikke gitt


Høsten 2008

Ikke gitt


Våren 2009

Ikke gitt


Høsten 2009

Om markedsmodellen for narkotika