Gitte eksamensoppgaver i rettsøkonomi til offentlig rett grunnfag

(Se også eksamensoppgaver under "det lille valgfaget". Oppgavene der kunne ha vært gitt til offentlig rett grunnfag.)


V97

Kontrollspørsmål:

Hva menes med "eksterne virkninger" i rettsøkonomien.


H97

Teori:

  1. Gjør rede for hvordan et overordnet ønske om å minimalisere de samlede samfunnsøkonomiske kostnader forbundet med kriminalitet fører til en optimal mengde lovbrudd.
  2. Gjør rede for hvordan et overordnet ønske om å minimalisere summen av kostnadene ved manglende rettssikkerhet og kostnadene ved å skape rettssikkerhet fører til en optimal grad av rettssikkerhet.

V98

Kontrollspørsmål:

Hvilken hjelp kan forvaltningen ha av nytte-kostnadsanalyser?


H98

Kontrollspørsmål:

Gi to eksempler på virkemidler som myndighetene kan bruke for å påvirke folks adferd


V99

Kontrollspørsmål:

Gi eksempel på en rettsregel som bidrar til å redusere transaksjonskostnadene. Forklar hvorfor transaksjonskostnadene blir redusert.


H99

Ingen oppgave gitt.


V00

Teori

Fordeler og ulemper ved skatter og avgifter


H00

Ingen oppgave gitt

V01

Ingen oppgave gitt

H01

Kontrollspørsmål

Hvilken hjelp kan forvaltningen ha av nytte-kostnadsanalyser?

V02 Utsatt prøve

"Forurenseren skal betale"

Et alment akseptert prinsipp i miljøretten er at "forurenseren skal betale" for de ulemper som virksomheten påfører samfunnet. En mulig operasjonalisering av prinsippet går ut på at forurenserens produksjon avgiftsbelegges. Analyser effektivitets- og fordelingsvirkninger av å bruke et slikt virkemiddel. Drøft spesielt hvilken betydning tilbuds- og etterspørselsforhold har for spørsmålet om hvem som må bære belastningen av avgiften.

H02

Teori

(Antatt tidsforbruk 2 timer - denne delen teller 2/8)

Gjør kort rede for hvordan en rettsøkonomisk modell for fullkommen konkurranse kan brukes til å analysere virkninger av strengere straff for salg av heroin. Hvilke av straffens virkninger og formål er modellen egnet, eventuelt ikke egnet, til å belyse? (Tips: strengere straff vil påvirke tilbudskurven for heroin, og vil ha virkninger som både er tilsiktet og utilsiktet.)