Publikasjonslisterev

 

Erling Eide's Home Page


(under construction)

Publikasjonsliste


bøker | artikler | memoranda/working papers

Index:
Front Page
Publications:
Recent publications
List of publications

For Students

Bøker

Rettsøkonomi, Oslo, Cappelen Akademisk Forlag, 2008, 615 s. Medforfatter: Endre Stavang

Economics of Crime, Foundations and Trends in Microeconomics, Now, 2:3, 2006. Medforfattere: Paul Rubin, Joanna Shepherd

Rettsøkonomi I, Oslo, Cappelen Akademisk Forlag, 2004, 292 s. Medforfatter: Endre Stavang.

Rettsøkonomi - Analyse for privatrett og miljørett. Oslo, Cappelen Akademisk Forlag, 2001, 345 s. Medforfatter: Endre Stavang.

Rettsøkonomi for offentlig rett (3. utg.), Bergen, Grafisk Hus, 1999, 159 s.

Economics of crime: Deterrence and the rational offender. Contributions to economic analysis No. 227, 1994, Amsterdam, North-Holland, 334 s.

Kriminaløkonomi. Rogaland Mediesenter, 1994, 152 s.

Engineering production and cost functions for tankers. Amsterdam, Elsevier, 1979, 284 p.

 

Artikler

Is the consumer directive advantageous for the consumers? European Journal of Law and Economics, 2009, vol 28 (3), 289-307.

 

Notat om plikt til å utarbeide tilstandsrapport, Vedlegg 3 til NOU 2009:6, Tistandsrapport ved salg av bolig, s. 172-184.

 

Kapitaliseringsrenten som juristskapt virkelighet. Nytt i privatretten, vol. 10 (2), 15-15.

 

Accident Liability with Rank dependence. Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft Vol 90 (1/2), 160-171.

Retting eller omlevering -- Hva er mest forbrukervennlig. Lov og Rett nr. 5, 2007, 283-300.

Rettsøkonomiens lysende fortid og utfordrende fremtid. Refleksjoner omkring en encyclopedi. Rettsteori og rettsliv - Festskrift til Carsten Smithe til 70-årsdagen, red. P. Lødrup, S. Tjomsland, M. Aaarbakke og G. Aasland, Universitetsforlaget, Oslo, 2002, 197-208.

 

Inflasjonskompensasjon i festekontrakter. Nytt i privatretten, 2004 (2), 10-11.

 

Optimal Provision of Public Goods with Rank Dependent Expected Utility. Public Finance/Finances Publiques, 2003, Vol. 53 (3-4), 296-311.

 

Engeneering Producion Functions for Tankers. I: Microeconometrics of Production: Norwegian Contributions. Cappelen  Akademisk Forlag, 2002. 230-248

 

Politikernes - ikke politikkens - tilbaketrekning. Nytt Norsk Tidsskrift, 19 (2), Universitetsforlaget, 2002, 213-215.

Rettsøkonomi - status med eksempler. Økonomisk Forum, Nr. 2, 2002, 22-29.

Hvordan virker sanksjoner? Konkurranse, nr. 3, 1999, 10-12.

Kriminaløkonomi – De ukjente studier av almenprevensjon. Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1-2, 1999, 77-119.

Reguleringer, avgifter og erstatningsrett, i: Asbjørn Rødsett and Christian Riis, red. (1998): Markeder, ressurser og fordeling, 81-102. Medforfatter: Endre Stavang.

Economics of Criminal Behavior, in: Encyclopedia of Law and Economics, ed. by Boudewijn Bouckaert and Gerrit De Geest, Cheltenham, Edward Elgar, Vol. V, p. 345-89. Net published at http://encyclo.findlaw.com/8100book.pdf.

The Economics of Crime: Main Problems and Some Solutions, Nordic Journal of Political Economy, Vol. 24, No. 1, 1997, 65-77.

Hvorfor anta at lovbrytere er rasjonelle?, Lov og Rett, 1996, 579-588.

Rettsøkonomi, rasjonell adferd og reelle hensyn. I: Erik Boe: Veien til rettsstudiet, 1996, 348-361, Oslo, Tano Aschehoug.

Valg av investeringsobjekt for erstatningsbeløp. Lov og Rett, nr 1, 1995 s. 58-64.

Kapitaliseringsrenten - ny episode. Lov og Rett nr. 5/6, 1995, s. 351-358.|

Criminometrics, latent variables, and panel data. In: K. Haagen, D. J. Bartholomew, and M. Deistler, eds.: Statistical Modelling and latent variables, Amsterdam, North-Holland, 1993. Co-authors: Jørgen Aasness and Terje Skjerpen.

Rettsøkonomi - en introduksjon. Jussens venner, Hefte 4, 1992, 193-224.

Gode grunner for resultatdeling. Bergens Banks Kvartalsskrift, 1988, 3, 65-70.

Ekspropriasjonserstatning i en inflasjonstid. Lov og Rett, 1987, 165-178.

Fusjonskontroll i Norge? Bergen Banks Kvartalsskrift, 1986, 2, 54-60.

Renter og verdisikring av pengekrav. Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1984, 477-533.

Realbeskatning og nominalismen i norsk rett. Sosialøkonomen, 1983, 6.

Organisasjonene - gruppemakt mot fellesskapet. Norges Industri, 1983, 15.

Kapitaliseringsrente ved personskadeerstatning: Kritikk av en dom i Høyesterett, Lov og Rett, 1982, s. 29-42.

Petroleumsøkonomiske notater. Marius, nr. 66, Nordisk Institutt for sjørett. 1981, 30 s.

Kritikk av noen forutsetninger i Kriminalmeldingen. Lov og Rett, 1981, 312-323.

Om slektskapet mellom spillteori og teori for kollektive beslutninger. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 30. april 1980, 22 p.

Aktuelle spørsmål i norsk oljepolitikk i lys av økonomisk teori. Sosialøkonomen, 1980, 3, 12-18.

Do new factories embody potential best practice technology? Empirical Economics, 1976, 1, 2, 199-127

Hvilke virkninger vil oljeinntektene få for vår nasjonale økonomi? Bergens Privatbanks Kvartalsskrift, 1974, 2.

Det kapitalistiske system i praksis. I: Kapitalismen, Oslo 1974, 25-40.

Den seiglivede kapitalismen. I: Kapitalismen, Oslo 1974, 51-56.

Målsetninger og virkemidler i miljøvernpolitkken. Minervas Kvartalsskrift, 1973, 4, 7-23.

Økonomisk vekst og "livsstandard". Norges Industri, 1973, 21.

Virkninger av statens oljeinntekter på norsk økonomi. Sosialøkonomen, 1973, 4, 7-23.

Er det perspektiv over perspektivanalysene? Minervas Kvartalsskrift, 1970, 2, 145-151.

A note on residuals management decisions. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 1. dec. 1970, 11 p.

En metode for konstruksjon av aggregerte korttids produktfunksjoner illustrert med data for den norske tankflåte Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 6. mai 1969, 58 p.

Bør vi ta den økonomiske langtidsplanlegging alvorlig? I: Tenkegruppe 99: Fremtiden utfordrer politikerne, Oslo, 1969, 157-178.

Verdier og fakta i sosialøkonomien. Sosialøkonomen, 1969, 3, 32-36.

 

Memoranda/Discussion Papers/Working Papers


bøker | artikler | memoranda/working papers

Revelation of Tax Evasion by Random Audits. Report on Main Project , Part 1. Report 1/2009, Frischsenteret. Medforfattere: Harald Goldstein, Paul Gunnar Larssen og Jack-Willy Olsen.

 

Recent developments in Economics of Crime. German Working Papers in Law and Economics, 2004 (8).

 

En enkel dynamisk modell for skatteunndragelse med normer for rasjonell adferd, Oslo, Frischsenteret, 2003 (ISBN 82-7988-038-0), 12 s.

 

Rank Dependent Expected Utility Models of Tax Evasion. Working Paper No. 27/2001, International Centre for Economic Research, Torino, 17 s.

 Oversikt over litteratur om svart arbeid og skatteunndragelser, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, Rapport 6/2000, 113 s.

Rettsøkonomi: Del 1 Hovedproblemer og analyseverktøy, 2. oppl., Oslo 2000, 50 s.

Rettsøkonomi: Del 3 Økonomisk analyse av kontraktsrett, 2. oppl., Oslo 2000, 150 s.

Rettsøkonomi: Del 4 Økonomisk analyse av tingsrett, 2. oppl., Oslo 2000, 64 s.

Rettsøkonomi for offentlig rett. Institutt for privatrett, Stensilserie, serie B nr. 20, 1996, 137s. (2. utg. av dette skrift er utgitt som bok, se ovenfor.)

RDEU Models of Crime Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, Working Paper Law and Economics, C No 1, 1995, 22 s.

Accident liability with weighting of probabilities, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, Working Paper Law and Economics, C No 2, 1995, 13 s.

A criminometric study using panel data and latent variables. Discussion Paper No. 74, Central Bureau of Statistics, December 1992, 58 s. (Medforfattere: Jørgen Aasness og Terje Skjerpen). (I hovedsak inkludert i boken Economics of Crime)

Criminometrics, latent variables. panel data, and different types of crime. Discussion Paper No. 124, Statistics Norway, August 1994, 69. (Medforfattere: Jørgen Aasness og Terje Skjerpen). (I hovedsak inkludert i boken Economics of Crime.)

*

Law and Economics of the Environment, ed. by Erling Eide and Roger van den Bergh, 1996 Juridisk Forlag, Oslo.

En rekke bokanmeldelser i Sosialøkonomen, Economic Journal, Lov og Rett, Tidsskrift for rettsvitenskap og Statsøkonomisk Tidsskrift er ikke tatt med i listen.