Sensorveiledning for

Rettsøkonomi valgfag H2000

Oppgave

Drøft hvordan plassering av forskjellige typer av ansvar påvirker pris og omsatt mengde av en vare. Vis hvordan plasseringen av ansvar belaster tilbydere og etterspørrere. Hvilken betydning kan transaksjonskostnader og forsikring ha for konklusjonene? Drøft også hvorvidt lovgiver, ved plassering av ansvar, kan bidra til effektiv ressursbruk og en ønsket fordeling.

Stoff til besvarelse av denne oppgaven kan i hovedsak finnes i Erling Eide: Rettsøkonomi Del 3, Økonomisk analyse av kontraktsrett, Oslo 2000, avsnitt 5 og 6. Siden oppgaven dreier seg om ansvar, kunne det kanskje være nærliggende å bygge på stoff fra Endre Stavang: Rettsøkonomi Del 2, Økonomisk analyse av erstatningsrett, Oslo 2000. Det er imidlertid vanskelig å se hvordan de forskjellige spørsmål i oppgaven skal kunne besvares tilfredsstillende bare ved å benytte denne type stoff uten bruk av markedsteori. Men økonomisk analyse av erstatningsrett kan være et supplement til markedsanalyser.

Når det i oppgaven bes om en drøfting av ”forskjellige typer ansvar”, kan det være naturlig å ta for seg følgende typer: transportansvar, ansvar for produktsikkerhet og mangelsansvar. Men det kan som et alternativ være like naturlig å behandle kjøperansvar og selgeransvar kun i forbindelse med ett av de tre nevnte områder (transport, produktsikkerhet eller mangel). Begge alternativ må kunne aksepteres.

Spørsmålet om hvordan forskjellige typer av ansvar påvirker pris og omsatt mengde av en vare, kan enklest analyseres ved hjelp av en markedsmodell for fullkommen konkurranse. Ved presentasjonen av denne modellen bør de viktigste forutsetninger nevnes, særlig fordi en del av analysen vil gå ut på å studere virkninger av å forandre disse forutsetningene. Betydningen av mangelfull informasjon og risikouvillighet bør klarlegges, i tillegg til forskjeller i forskjellige typer av kostnader (transport, sikkerhet, reparasjoner).

Spørsmålet om hvordan plasseringen av ansvar belastes tilbydere og etterspørrere, kan best studeres ved å se på endringer i produsent- og konsumentoverskudd. Et alternativ er å studere prisendringer og kostnader for de to parter, men her får man ikke med betydningen av endringer i den omsatte mengde.

Den viktigste konsekvens av transaksjonskostnader vil i denne oppgave være at spontan omplassering av ansvar ved avtale kan bli forhindret. Transaksjonskostnader vil eventuelt også gjøre fordelen av en avtale om kjøp etc. mindre, og derfor være en belastning for partene.

Eksistensen av forsikringsmuligheter kan bedre situasjonen for risikouvillige aktører, slik at flere avtaler enn ellers blir inngått, - under visse betingelser.

Det siste spørsmål, om betydningen av lovgivers eventuelle plassering av ansvar med hensyn til effektivitet og fordeling, krever en definisjon av hva som menes med de to sistnevnte begreper. Den naturlige definisjon av effektivitet vil her være Pareto-effektvitet. Derved kan modellen for fullkommen konkurranse anvendes. Her bør det henvises til velferdsteoriens fundamentalteorem, slik at det blir klart modellens likevektsløsning realiserer et Paretoeffektiv resultat. Det bør så vises at partene på egen hånd - under visse betingelser - vil realisere et effektivt resultat. Under andre betingelser vil deklaratorisk rett kunne bidra til effektivitet, mens preseptorisk rett kan forhindre at partene på egen hånd kan oppnå en effektiv løsning.

Den anvendte modell vil vise at begge parter vil være best tjent med en effektiv løsning. Lovgiver kan ikke påvirke fordelingen utover å bidra til (eller forhindre) effektivitet, idet det er helningen på tilbuds- og etterspørselskurven som bestemmer hvordan det samfunnsøkonomiske overskudd fordeles mellom partene.

For å oppnå en A, bør praktisk talt alle de ovennevnte momenter være behandlet på en så godt som feilfri måte. For å få B, må alle fire hovedspørsmål være besvart, men her kan det bl.a. aksepteres at behandlingen av velferdsteoriens fundamentalteorem er noe mangelfull (i og med at det skriftlige stoffet her er summarisk). Også en oppgave som gis karakteren C bør inneholde relevant stoff under alle fire punkter. Når ett eller flere av spørsmålene ikke er besvart, vil normalt svakere karakterer være aktuelle. En besvarelse som ikke benytter markedsteori for å besvare sentrale spørsmål, bør normalt vurderes som ikke bestått. Det bør generelt legges vekt på at markedsmodellen er godt forstått.

13.12.2000

Erling Eide