Sensorveiledning

Rettsøkonomi valgfag V01


Oppgave

Drøft transaksjonskostnadenes betydning for valg av rettsregler på kontraktsrettens område.


Litteratur

Stoff til å besvare denne oppgaven finnes i den anbefalte hovedlitteratur:

Cooter og Ulen, kap. 6 og 7

Eide, Del 3.


1. Begrepet transaksjonskostnader (TK)

Begrepet TK må defineres/forklares.

2. Analysetyper

Det vil være naturlig å drøfte TKs betydning for aktørenes egne valg av kontraktsregler og for lovgivers valg av kontraktsrettsregler. Det vil også være relevant å drøfte TK som forklaring på rettsutviklingen og rettstilstanden.

3. Den ideelle avtale

Det kan være naturlig, men ikke nødvendig, å benytte ”den ideelle avtale” som referanse.

For øvrig faller følgende emner innenfor oppgaven:

4. Coase-teoremet (eller Coase-teoremene)

Man bør forvente at kandidatene kan gjøre rede for at et ønske om effektivitet tilsier rettsregler som reduserer TK slik at

5. Avtaler skal holdes (NL 5-1-2)

Normen om at avtaler skal holdes, med sanksjoner for brudd, reduserer TK forbundet med kontroll av oppfyllelse. Det vil (under visse forutsetninger) være i begge parters interesse å avtale erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteresse. Kan vises ved spillteori og illustreres med et eksempel om tilvirkning.

6. Ansvarsfordeling

Ved uvesentlige TK vil partene forhandle seg rundt deklaratorisk ansvarsfordeling som (evnt.) ikke er effektiv. Ved ”høye” TK vil slike forhandlinger ikke finne sted, og deklaratorisk ansvarsfordeling kan derfor forhindre effektive løsninger. Deklaratorisk rett bør fordele ansvar slik at det i de fleste tilfeller ikke blir behov for slike forhandlinger. Preseptorisk rett reduserer TK, men kan forhindre effektive løsninger. Drøftelsen kan gjennomføres ved hjelp av en modell for fullkommen konkurranse og kan knyttes f. eks. til transportansvaret .

7. Deklaratorisk kontraktsrett - Utfylling

TK kan føre til kontraktshull med behov for utfylling. Med konkret utfylling reduseres (elimineres) TK (men domstolskostnader oppstår). Med generell utfylling kan domstolskostnader reduseres, men TK kan bli ”høye” fordi partene vil avtale seg rundt generelle utfyllingsregler som ikke passer. For å redusere disse forhandlingskostnadene bør de generelle regler passe flest mulig potensielle avtaleparter. Tyngende kontraktsrettsvilkår kan være aktuelle for å forhindre strategisk adferd (unnlatelse av å gi opplysninger som er nødvendige for å forhandle seg rundt en regel).

Formløs avtaleinngåelse reduserer TK i første omgang, men kan føre til andre kostnader senere.

8. Standardkontrakter

Standardkontrakter reduserer TK

9. Mangelsansvar

Analyse av forskjellig plassering av reparasjonsansvaret viser at partene kan forhandle seg rundt en ineffektiv deklaratorisk regel hvis TK ikke er ”for høye”. Ulempen med ”feilaktig” plassering av ansvaret vil derfor bli dempet. Med ”høye” TK kan slike forhandlinger bli forhindret, og det blir desto viktigere med en ”riktig” plassering av ansvaret.

10. Kontraktsregulering

Mangelfull informasjon pga. særdeles høye TK kan føre til kontrakter som senere kan bli lempet.

11. Patent og varemerker

Reduserer TK ved klargjøring av rettsforhold.

12. Registrering av eierskifte i grunnbok

Sikkerhet reduserer TK. (Dette punktet er knapt nevnt i hovedlitteraturen.)

13. Markedsføringsloven

Markedsføringsloven reduserer kjøpernes TK (mindre behov for å skaffe info). (Dette punktet er knapt nevnt i hovedlitteraturen.)

*

Karaktersetting

For å få karakteren A bør kandidaten ha vist en sikker innsikt i Coase-teoremets (Coase-teoremenes) innhold, men det vil ikke være nødvendig med noen omfattende utledning av teoremet/teoremene. Innsikten må så brukes til å drøfte relevante spørsmål på en rekke av de ovennevnte områder. Drøftelsene må være uten alvorlige feil eller uklarheter.

Karakteren B kan passe der den nevnte innsikt fortsatt er sikker, men hvor anvendelsen omfatter kanskje bare 2-4 av punktene 5-13. Selve forståelsen av TKs betydning kan her ikke svikte, men det må tillates visse sleiv eller uklarheter i resonnementene. For øvrig kan naturligvis en grundig analyse av noen få områder veie opp for at et eventuelt lite antall områder er behandlet.

For å få karakteren C må fortsatt den nevnte innsikt være god, men det kan fires på kravene til dybde og presisjon i drøftelsene.

Karakteren D vil passe der punkt 1 ovenfor i og for seg er behandlet, men hvor det vises usikkerhet i hvilken betydning TK har på forskjellige områder.

Karakteren E vil passe der hvor enten TK er dårlig forklart eller hvor det i drøftelsene fremkommer alvorlig svikt i en del resonnementer.

Karakteren F må brukes der begrepet TK er misforstått og/eller hvor drøftelsene klart avslører manglende forståelse TKs betydning.