This website will be closed down during 2014.


Thomas Hylland Eriksen's new site is now open at http://hyllanderiksen.net

You are now being redirected to the new Engaging with the world site.

 

 

 

 

 

 

 

home

hjem

 

index1

index2

pdfs

boker

boker

journalism

 

search

about

culcom

uio

 
 
 
 


 
 

Ambivalens och fundamentalism

6 essäer om kulturens globalisering

Thomas Hylland Eriksen og Oscar Hemer, red.

Oslo: Spartacus 1999
Innehållsförteckning:

Hybrid kreativitet
Thomas Hylland Eriksen

Transkei (nästan en TV-kväll)
Stefan Helgesson

Ambivalensens labyrint - en vecka i Guatemala
Oscar Hemer

Den hinduistiske høyresiden og kampen om Indias sjel
Thomas Hylland Eriksen

I Andens namn - Algeriet och Frankrike mellan identitet och motsättning
Michael Azar

En global dialog
Tord Larsen

 

Förord

Globalisering är ett begrepp som inom loppet av några år blivit nästan omöjligt att använda, då det är på en gång ideologiskt överlastat och urvattnat till meningslöshet. I Skandinavien har globaliseringen kommit att bli en nästan renodlat ekonomisk term, liktydig med kapitalströmmarnas okontrollerbara globala rörlighet, och debatten om globaliseringen därmed en tämligen ofruktbar motsättning mellan traditionella höger- och vänsterpositioner.

När undertecknade 1993 startade en så kallad "krets" inom Nordiska sommaruniversitetet på temat Kulturens globalisering bevarade problemformuleringen ännu nyhetens fräschör. Någon offentlig diskussion förekom knappast. De globala perspektiven lyste överhuvudtaget med sin frånvaro i kulturdebatten i början av nittiotalet.

Vår utgångspunkt var att världens pågående integration, inte minst genom mediernas och den nya informationsteknikens försorg, skapat radikalt nya förutsättningar som krävde nya analysmetoder. Vi ville närma oss den globala problematiken från en annan utgångspunkt än den traditionella "tredjevärldismens" – för vilken folken i tredje världen entydigt framstod som offer för den västliga ekonomiska, politiska och inte minst kulturella imperialismen.

 

Kulturens globalisering kan förvisso framstå som en form av "kulturimperialism", men processen kan uppenbarligen samtidigt verka frigörande och demokratiserande. Global homogenisering och utslätning går hand i hand med lokal kreolisering, i vilken lokalt och globalt, nytt och gammalt, ingår nya kombinationer och synteser. Just tvetydigheten förefaller vara ett konstitutivt kännetecken för samtidens kulturella processer, och åtminstone på det kulturella planet är den västerländska hegemonin långt ifrån självskriven.

Ett begreppspar som vi fann särskilt fruktbart i diskussionerna om globaliseringens kulturella återverkningar var just ambivalens - fundamentalism, vilka representerar samtidens två diametralt motsatta förhållningssätt, men också två aspekter av samma process.

Föreliggande antologi är en frukt av de kontakter som knöts och de diskussioner som fördes under ett par års kretsarbete i NSU. Men det är inte något slags dokumenterande "bokslut" utan en fortsättning och fördjupning av vad som utkristalliserade sig som ett nyckeltema. Vår avsikt är att gestalta ambivalensens och fundamentalismens figurer genom konkreta fallstudier på några specifika platser i världen: Stefan Helgesson skriver om Sydafrikas förvandling ur det före detta "hemlandet" Transkeis perspektiv; Oscar Hemer skildrar den framväxande Mayarörelsen i Guatemala som probersten för Latinamerikas kulturella legitimitet; Thomas Hylland Eriksen analyserar den framväxande hindufundamentalismen i Indien, och Michael Azar utreder det komplexa förhållandet mellan Frankrike och Algeriet i en hegeliansk tolkningsram.

Eftersom globaliseringen i så hög grad är betingad av medieutvecklingen och den teknologiska revolutionen -- utan media ingen globalisering -- för Thomas Hylland Eriksen inledningsvis ett resonemang om "den hybrida kreativiteten", med utgångspunkt i två kontrasterande litterära erfarenheter: V S Naipauls och Salman Rushdies. Som avslutning ger Tord Larsen en ingående historisk genomlysning av villkoren för det som kan sägas vara målsättningen med denna antologi: en global dialog.

Tendens och perspektiv är snarlika i de sex essäerna, men formen varierar på en glidande skala mellan det journalistiska reportaget och den akademiska essän. Denna hybridform är högst avsiktlig. Det är vår förhoppning att boken ska finna läsare även utanför akademierna.

I det avseendet har det öppna Nordiska sommaruniversitetet varit ertt föredömligt forum och vi vill passa på att tacka alla dem som deltagit i våra diskussioner och på olika sätt bidragit till denna antologis förverkligande.

Oslo i maj 1999

Thomas Hylland Eriksen & Oscar Hemer