This website will be closed down during 2014.


Thomas Hylland Eriksen's new site is now open at http://hyllanderiksen.net

You are now being redirected to the new Engaging with the world site.

 

 

 

 

 

 

 

home

hjem

 

index1

index2

pdfs

boker

boker

journalism

 

search

about

culcom

uio

 
 
 
 


 
 

 

LitteraturI

Henry Ford-sitatet stammer opprinnelig fra et intervju trykt i Chicago Tribune 25. mai 1916. Statsviteren som er sitert, er Bernt Hagtvet (Universitetet i Oslo). Hayden Whites mest kjente verk om temaet er Metahistory (1973). William L. Burton er sitert etter David Lowenthal:The Past is a Foreign Country (Cambridge University Press 1985), en bredt anlagt studie av moderne persepsjoner av fortiden. Lowenthal-sitatene i teksten er også hentet fra denne boken. Eric Hobsbawm er her sitert etter "The Opiate Ethnicity", Alphabet City 2 (Toronto 1991). Et representativt verk om antropologiske perspektiver på historien som myte er Elizabeth Tonkin, Maryon McDonald og Malcolm Chapman, red.: History and Ethnicity (London: Routledge 1989), mens Eric Wolfs Europe and the People Without History (Berkeley: University of California Press 1982) er et fremragende forsøk på å skrive kolonihistorien fra de koloniserte folkenes synsvinkel.


II

Paul Ricœurs Temps et récit I-III (Paris: Seuil 1983-1985) er ikke oversatt til noe skandinavisk språk, men en god introduksjon til Ricœur er Från text till handling (Stockholm: Symposion 1988). Henvisningen til Stephen Jay Gould er til Adam’s Navel (Harmondsworth: Penguin 1995). Eric Hobsbawm er sitert etter "Introduction: Inventing Traditions", i Hobsbawms og Terence Rangers redigerte verkThe Invention of Tradition (Cambridge University Press 1983). Om russisk og sovjetisk jul skriver Zdzislaw Mach i Symbols, Conflict and Identity (SUNY Press 1993), som også er kilden med hensyn til de omdiskuterte grenseområdene mellom Tyskland og Polen. Når det gjelder myten om det opprinnelige matriarkat, se f.eks. Joan Bamberger: "The Myth of Matriarchy: Why Men Rule in Primitive Society", i Michelle Z. Rosaldo og Louise Lamphere, red.: Woman, Culture, Society (Stanford: Stanford University Press 1974). Dikotomiene om tsjekkere og slovaker er hentet fra Ladislav Holy: "Back to Europe: Czech National Tradition and European Values" (upublisert manuskript). Kilden til iatmulenes opphavsmyte er Gregory Bateson: Steps to an Ecology of Mind (Bantam Books 1972). Når det gjelder evolusjonsteoretikernes opphavsmyter, gir Adam Kupers The Chosen Primate: Human nature and cultural diversity (Cambridge, MA: Harvard University Press 1994) et godt innblikk. Stephen Hawkings anekdote står i A Brief History of Time (New York: Bantam 1989). Nietzsches kritiske refleksjoner om historien er tilgjengelige i ulike utgaver og på mange språk. Mennschliches, Allzumennschliches (München: Goldmann 1960) finnes på engelsk som Human, All Too Human (Lincoln: Nebraska University Press 1984). Lévi-Strauss’ "slektsatom" er grundigst gjort rede for i Les structures élémentaires de la parenté (Paris: Plon 1947), men kan konsulteres i de fleste innføringsbøker i antropologi. Om lugbaraene, se John Middleton: The Lugbara of Uganda (Holt, Rinehart & Winston 1965); om Dande, se David Lan: Guns and Rain (James Cass 1987); om Mauritius, se Thomas Hylland Eriksen: Us and Them in Modern Societies (Scandinavian University Press 1992) eller Kulturelle veikryss (Universitetsforlaget 1994). Malinowskis analyse av myter kan finnes i hans Argonauts of the Western Pacific (Waveland Press 1984 [1922]). Friedrich Albert Bech er sitert etter W.J. McCann: "‘Volk und Germanentum’: The Presentation of the Past in Nazi Germany", i Peter Gathercole og David Lowenthal, red.: The Politics of the Past (Routledge 1994). Om Québec og Sør-Afrika har jeg hatt nytte av hhv. Kjersti Bergheims og Haldis Kårstads feltnotater. La pensée sauvage (Plon 1962) finnes på svensk som Det vilda tänkandet (Lund: Arkiv 1984). Duroselles Europa: Fra fortid i splittelse til fremtid i fællesskab er utgitt i Danmark av Lademann (København 1990).


III

Benedict Andersons Imagined Communities (Verso 1983/1991), en sentral inspirasjonskilde til denne delen av essayet, er en forførerisk og stringent studie av nasjonalismen, som fokuserer på dens emosjonelle sider og de teknologiske forutsetningene for abstrakte fellesskap. Paul Connertons usedvanlige bok om erindring og inkorporering (kroppsliggjøring) av minner heter How Societies Remember (Cambridge University Press 1989). Lurias beretning om Zazetskij er hentet derfra. Se også Anthony P. Cohen: The Symbolic Construction of Identity (Routledge 1985) for en inngående analyse av kollektiv identifikasjon, skrevet fra et sosialantropologisk perspektiv. Eriksons første studie av identitet var Childhood and Society (Norton 1963 [1950]). Louis Dumont skriver om nasjonalisme i Homo Hierarchicus (Gallimard 1970, revidert engelsk utgave University of Chicago Press 1980). Om trinidadisk nasjonsbygging, se Thomas Hylland Eriksen: Us and Them in Modern Societies (Oslo: Scandinavian University Press 1992) eller Kulturelle veikryss (Oslo: Universitetsforlaget 1994). Om Stenmark, se Fredrik Schoug: "Et minutts stillhet", Samtiden 4, 1994. Herman Lindquist er sitert etter Historien om Sverige: När Sverige blev stormakt (bind 3 i et prosjektert ellevebindsverk. Stockholm: Norstedts 1994). Mauss’ fremragende essay om personbegrepet er "Une catégorie de l’esprit humain: La notion de personne, celle de “moi”" (i M. Mauss: Sociologie et anthropologie, Paris: PUF 1968), og er oversatt som "A category of the human mind: the notion of person; the notion of self" i Michael Carrithers et al., red.: The Category of the Person (Cambridge: Cambridge University Press 1985). Fukuyamas berømte artikkel er "The End of History", The National Interest, Fall 1989. Intervjuet med Giddens er gjort av Nina Witoszek, og står i Samtiden 3, 1995. C.P. Snows essay, opprinnelig en Rede-forelesning, er utgitt av Cambridge University Press (1959, ny utgave 1993).


IV

Jean-Marie Guéhenno er sitert fra La fin de la démocratie (Flammarion 1993, norsk utgave Demokratiets død, Aschehoug 1994). Anderson er gjengitt etter Imagined Communities, 2. utgave. Bermans bok er All That is Solid Melts into Air (New York: Simon & Schuster 1982), svensk utgave Allt som är fast förflyktigas (Lund: Arkiv 1987). Avsnittet om ferdighus bygger på Siri Hoems "Nostalgi i arkitekturen – fortid og norskhet i huskatalogen", Samtiden 5, 1995 (under utgivelse). Om UNESCOs kulturminnevern, se UNESCOs egne publikasjoner (som kan bestilles derfra for et symbolsk beløp). Anders Johansens utmerkede artikkel om museumslogikken er "Museets modernitet", Samtiden 6, 1990/1, 1991. Richard Handlers Language and the Politics of Culture in Quebec (Wisconsin University Press 1988) er en grundig studie av ett tilfelle av musealisert kultur.


V

Sitatet fra Ernest Renan er hentet fra "Qu’est-ce qu’une nation?", i Renan: Oeuvres complètes, I, s. 892. Paris: Calmann-Lévy 1947. Flere av kildene til denne delen er ellers fra Peter Gathercole og David Lowenthal, red.: The Politics of the Past (London: Routledge 1994); spesielt Sîan Jones og Sharon Pay: "The Legacy of Eve", Ronald Belgrave: "Black People and Museums: The Caribbean Heritage Project in Southampton" og Helga Seeden: "Search for the Missing Link: Archaeology and the Public in Lebanon". Kilden til avsnittet om moderne bolivianske opprinnelsesmyter er Turid Johansens feltnotater. En viktig kilde mht. de nasjonale ritualene i USA, Australia og Canada er John Hutchinson: Modern Nationalism (London: Fontana 1994). For Soyinkas syn på forholdet mellom myte og litteratur, se hans essaysamling Myth, Literature and the African World (Cambridge University Press 1976). For en detaljert analyse av Ayodhya-affæren, se Peter van der Veer: Religious Nationalism (Berkeley: University of California Press 1994). Mandals pamflett er Ayodhya: Archaeology after Demolition (New Delhi 1993). Den beste av Naipauls tre dokumentarbøker om India er utvilsomt hans siste, India: A Million Mutinies Now (Heinemann 1990).


VI

Novalis er sitert etter Werke in einem Band (Hamburg 1959). Keesing er sitert etter "Creating the past: Custom and identity in the contemporary Pacific", The Contemporary Pacific, 1. årg., nr. 1 (1989). Frank Furedis tankevekkende bok er Mythical Pasts, Elusive Future: History and Society in an Anxious Age (London: Pluto 1992). Roland Barthes’ Mythologies (Seuil 1957), som finnes både på engelsk, svensk og norsk, er en uvurderlig, tidlig kritikk av borgerlig mystifikasjon som gir inntrykk av å være objektiv kunnskapsformidling. Joyce Appleby, Lynn Hunt og Margaret Jacobys Telling the Truth about History (W.W. Norton 1994) er en glimrende diskusjon av de siste tiårenes historierevisjonisme og -relativisme i USA.#