This website will be closed down during 2014.


Thomas Hylland Eriksen's new site is now open at http://hyllanderiksen.net

You are now being redirected to the new Engaging with the world site.

 

 

 

 

 

 

 

home

hjem

 

index1

index2

pdfs

boker

boker

journalism

 

search

about

culcom

uio

 
 
 
 


 
 

Skrivemåter


Thomas Hylland Eriksen

Leder, Samtiden nr. 1-96

 

"Selv søle gir en illusjon av dybde," har Marshall McLuhan skrevet, og godt over hundre år tidligere skrev Esaias Tegnér at "det dunkelt sagte er det dunkelt tenkte". Det begge sier, er at enkelte intellektuelle uttrykker seg komplisert og tildels ubegripelig rett og slett fordi de ikke kan bedre. Når en tekst er vanskelig å forstå, har vi altså forfatterens ubehjelpelighet å takke. Mot et slikt syn kan man imidlertid innvende at enkelte tanker er så kompliserte at de ikke kan uttrykkes på en enkel måte, eller at noen av de viktigste skribentene er dem som tøyer språkets grenser, med fare for ikke å bli forstått.

For mange skribenter er klarhet og entydighet et absolutt mål. De er skeptiske til overdreven bruk av metaforer, de eksellerer i å ta andre på fersk gjerning i selvmotsigelser, og de mistenker innfløkte tekster for å være skrevet av "rotehuer", for å parafrasere Bertrand Russells karakteristikk av Marx. Disse strengt logiske skribentene vil i sin tur risikere beskyldninger om at de er banale, at de mangler finesse, og at de lider under den naive vrangforestilling at språket er et redskap som beskriver verden og ikke et middel til å skape den.

De to posisjonene kan beskrives som den vitenskapelige og den kunstneriske, en inndeling som ligner de to kunnskapsregimene forskeren og romanforfatteren C.P. Snow i et berømt foredrag omtalte som "de to kulturer". For ham var vitenskap og kunst som olje og vann; de så verden gjennom to fundamentalt ulike, og usammenlignbare, linser.

 


Innen de presise vitenskapene er målet med skriveprosessen å oppnå størst mulig enkelhet og entydighet. Dersom to forklaringer er like gode, skal man alltid velge den enkleste. Innen kunsten og flere humanistiske fag, er målet derimot kompleksitet og dybde, gjerne krydret med intelligente ordspill. Derfor vil forskjellige lesere kunne oppfatte de respektive skribenttypene som upresise tåkefyrster eller som fantasiløse tørrpinner.

Et viktig mål for Samtiden er å bygge bro over motsetninger av denne typen ved å vise blandingsformenes fortrinn; ved å vise at det tilsynelatende enkle faktisk er komplisert, og at det kompliserte kan forklares enkelt. Det er viktig for oss at våre bidragsytere har noe på hjertet, men det er ikke uvesentlig hvordan de uttrykker det. Av og til kan et dikt si mer enn hundre avhandlinger. Og stikk i strid med hva mange kanskje tror, er det ikke alltid lærde akademikere som er de beste til å gi sine tanker, erfaringer og kunnskaper en estetisk tilfredsstillende form.


©Thomas Hylland Eriksen 1996Nexus