BESKRIVELSE

HOME - BESKRIVELSE - FORSKNING - UNDERVISNINGHARMONISERING - MEDLEMSKAP - VEDTEKTER - STYRET - KONTAKT- NYHETER -  BIBLIOGRAFI - IACL


Komparativ rett er studie og sammenligning av flere rettsystemer med det formålet å bedre forstå rettens struktur. En komparativ studie avdekker de reelle likheter og forskjeller på tvers av geografiske grenser eller av historiske epoker. Alle rettsområder har nytte av å bli analysert komparativt.

Komparative studier kan være nyttig som grunnlag for arbeid med å harmonisere flere rettssystemer, men har ikke dette som sitt hovedformål. Komparativ analyse kan være verdifull for forståelse, anvendelse, utfylling eller reform av ens eget rettsystem, i tillegg til at den gir innsikt i andre lands rett.

Komparativ rett er mer enn studiet av utenlandsk rett: En fremstilling av flere rettssystemer er ikke komparativrettslig så lenge den nøyer seg med å gjengi hvert systems egen struktur og egne juridiske kategorier.

 Hvis man nøyer seg med å presentere systemene parallelt og i henhold til deres respektive selvfremstilling kan det oppstå misforståelser:

Kunnskap om regelverket i flere rettssystemer er derfor kun første skritt i en komparativ analyse. Etter at kunnskap er ervervet, må opplysningene om hvert rettssystem reduseres til sammenlignbare enheter for at komparasjonen kan begynne. Dette kan medføre bruk av terminologi eller taksonomi som ikke trofast gjenspeiler hvert systems egne begreper eller kategorisering, men som fremhever de underliggende hensyn og mekanismer.

 Foreningen har som formål å fremme interesse for den komparativrettslige metode og å støtte virksomheten på dette feltet.


HOME - BESKRIVELSE - FORSKNING - UNDERVISNINGHARMONISERING - MEDLEMSKAP - VEDTEKTER - STYRET - KONTAKT- NYHETER -  BIBLIOGRAFI - IACL