VEDTEKTER
HOME - BESKRIVELSE - FORSKNING - UNDERVISNINGHARMONISERING - MEDLEMSKAP - VEDTEKTER - STYRET - KONTAKT- NYHETER -  BIBLIOGRAFI - IACL


VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR KOMPARATIV RETT

 

§ 1 Foreningens navn

 

Foreningens navn er Norsk forening for komparativ rett

§ 2 Formål

Foreningens formål er å fremme komparativrettslig forskning og interesse for komparativ rett i Norge. 

§ 3 Medlemmer

Medlemskap i foreningen er åpent for alle som har interesse for komparativ rett. 

§ 4 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste styrende organ. Alle foreningens medlemmer kan møte på årsmøtet, og har en stemme hver.  Beslutninger treffes med simpelt flertall blant de fremmøtte, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene.

Årsmøtet avholdes hvert år innen 15. mai med en dagsorden som skal inneholde følgende punkter:

(a)        Årsberetning fra styret

(b)       Fremleggelse av årsregnskap

(c)        Fastsettelse av medlemskontingent for neste kalenderår

(d)       Behandling av innkomne forslag

(e)        Valg av styreleder, sekretær, andre styremedlemmer og varamedlemmer såfremt disse er på valg

(f)        Eventuelle forslag til endring av foreningens vedtekter

(g)        Eventuelt

Innkalling med saksliste skal skje skriftlig med minst syv dagers varsel og kan sendes elektronisk til medlemmene. Innkallingen skal inneholde dagsorden og bør gi opplysninger om hvilke medlemmer av styret som er på valg, og som eventuelt stiller til gjenvalg, samt valgkomiteens innstilling.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være innkommet til styret minst 14 dager før årsmøtet.

For å endre vedtektene kreves 2/3 flertall.

§ 5 Ekstraordinært Årsmøte

Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Dersom minst 50 % av de medlemmene som har betalt kontingent for det gjeldende året fremsetter skriftlig krav om avholdelse av ekstraordinært årsmøte, skal styret innen 21 dager fra mottakelse av dette kravet innkalle til ekstraordinært årsmøte som skal avholdes senest 21 dager fra innkallelsestidspunktet.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel og kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallelsen.


§ 6 Styre

Foreningens styre skal bestå av:

1)      Styreleder, sekretær, samt minst ett, inntil fire, andre styremedlemmer valgt av årsmøtet

2)      Minst ett, inntil fire varamedlemmer valgt av årsmøtet.

Styrets medlemmer er ikke lønnet.

Styreleder, sekretær, og de andre styremedlemmene og varamedlemmene velges for to år av gangen, men slik at to medlemmer i det første styret velges for ett år. 

Styret er ansvarlig for å føre foreningens regnskap og for å avgi årsberetning. Regnskap og årsberetning fremlegges på årsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. I tilfelle stemmelikhet, har styrets leder dobbeltstemme.

§ 7 Valgkomité

Styret fungerer som valgkomité, med mindre annet bestemmes av det foregående årsmøtet. Valgkomiteen skal foreslå valg av ny styreleder, nye styremedlemmer og nye varamedlemmer, og avgi innstilling til årsmøtet, jf § 4.

§ 8 Kontingent

Den årlige medlemskontingent fastsettes på årsmøtet etter forslag fra styret. Kontingenten forfaller 30. januar hvert år.

§ 9 Tegning, ansvar og regnskap

Foreningen tegnes av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap.

Foreningen svarer kun for sine forpliktelser med sin formue. Foreningens styre og medlemmer har ikke noe personlig ansvar.

Foreningens regnskapsår er kalenderåret.


HOME - BESKRIVELSE - FORSKNING - UNDERVISNINGHARMONISERING - MEDLEMSKAP - VEDTEKTER - STYRET - KONTAKT- NYHETER -  BIBLIOGRAFI - IACL