IBA Larwood Brno 2012 - Photos (c) Hans Arne nakrem