Hege Skjeie, professor i statsvitenskap

Hege.Skjeie@stv.uio.no tlf: 22 85 51 91

Department of Political Science, University of Oslo

 

skjeieDr.polit. 1992 ved Universitetet i Oslo; ”Den politiske  betydningen av kjønn. En studie av norsk topp-politikk”. Arbeidet ved Institutt for samfunnsforskning fra 1984 til 1997, først med rekrutteringsstipend fra NAVF, senere med forskningsprosjekter finansiert av bl.a. NORAS og LOS-programmet. Forskningsopphold ved Harvard University 1987-1988. Ansatt ved Institutt for statsvitenskap f.o.m. 1997. Medlem av forskergruppa for Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Fast spaltist i Dagens Næringsliv fra 2003, månedlig i DN lørdag. Medlem av likestillings- og diskrimineringsnemnda 2006-2009. Ajungert professor, det samfunnsvitenskapelige fakultet, Ålborg Universitet 2008 – 2012.

 

 

Prosjekter 2005 -

1. Multidimensional Equality: Legislative reforms and judicial practices (2009-2012)

Prosjektfinansiering fra Kjønnsforskningsprogrammet ved Norges Forskningsråd

2. Gender Equality, Cultural Diversity, Religious Pluralism: State policies and feminist interventions (2007-2009)

Prosjektleder. Prosjektfinansiering fra IMER-programmet ved Norges Forskningsråd.

 

Publikasjoner

Multiple equality claims in the practice of the Norweqian anti discrimination  agencies, in Dagmar Schiek and Victoria Chege (eds): European Union Discrimination Law – comparative perspectives on multidimensional equality law. Routledge – Cavendish 2008

 

Multidimensional equalities, in European Journal of Women’s Studies, no. 4 2008. Book review of Anne Phillips: Multiculturalism without culture and Judith Squires: The  New Politics of Gender Equality

 

Tracks, intersections and dead ends: Multicultural challenges to state feminism in Denmark and Norway, in Ethnisities, no. 4 2008. With Birte Siim

 

Likestilling og minoritetspolitikk, i Tidsskrift for Kjønnsforskning, no. 2,  2007. Med Mari Teigen. Nettrapport

 

Behov for balanse, i Tidsskrift for Kjønnsforskning, no. 4, 2007. Med Mari Teigen.

 

Se også under pkt.4

 

Religious exemptions to equality og Headscarves in school: European Comparisons

 

Internasjonal konferanse: Power and Resistance, Oslo, Blindern, 10.-11- januar 2008

 

3. Kjønn, krig, konflikt

Publikasjon

Hege Skjeie, Inger Skjælsbæk. Torunn T. Tryggestad (red): Kjønn, krig, konflikt. Jubileumsbok til Helga Hernes. Pax 2008. Pax’ beskrivelse av boka

Se også kapittel: Kjønnsbasert forfølgelse som grunnlag for asyl

 

1605

 

4. Religiøs pluralisme og (stats-)feminisme i integrasjonspolitikken

Arbeidsstipend fra CULCOM-programmet ved UiO. Les intervju på CULCOMs hjemmesider.

 

Publikasjoner

Religious exemptions to equality, In Critical Review of International Social and Political Philosophy, no. 4, 2007

Headscarves in school: European Comparisons, in Titia Loenen and Jenny Goldschmidt (eds): Religious Pluralism and Human Rights in Europe. Intersentia,  2007.

 

5. Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter

Prosjektleder, med professor Anne Hellum, juridisk fakultet UiO. Prosjektfinansiering fra Norges Forskningsråd.

Mer om prosjektet på Kildens hjemmesider.

 

Publikasjoner

“Menneskerettighetene – en trussel mot demokratiet?” i Anette Borchorst og Ann-Dorthe Christensen (red): Kønsreflektioner – om magt og mangfoldighet. Aalborg: Aalborg universitetsforlag 2006.

 

”Trosfrihet og diskrimineringsvern” i Kvinneforskning nr. 3/2004.

 

”Likestilling i kirken” i Tallenes Tale 2004, KIFO.

 

”Equality Law and Religious Gender Discrimination: Norwegian Examples” i Sara Cabbibio and Kari Børresen (eds) Gender, Religion, Human Rights in Europe. Roma: Herder 2006.

 

Internasjonal Konferanse: Crossroads - Debating Women’s Rights, Racism and Religion. Blindern, Oslo May 30 – June 1, 2005. A forum for reflection on gender justice within and across culture, religion and ethnicity.

 

6. Nordic Gender Equality Discourses

Publikasjoner

“Gender Equality: On Travel Metaphors and Duties to Yield” in Sirkku Hellsten, Anne Maria Holli and Krassimira Daskalova (eds) Women’s Citizenship and Political Rights.  London: Palgrave 2005. Se Forlagets beskrivelse av boka

 

”On travel metaphors and duties to yield”, paper presentert på ECPR-konferanse i Budapest september 2005.

 

 “The Nordic Countries: An Incremental Model” med Lenita Freidenvall og Drude Dahlerup i Dahlerup (eds) Women, Quotas and Politics. London: Routledge 2005. Se Forlagets beskrivelse av boka

 

“Nødvendig – Nyttig – Rettferdig? Likestillingsargumenter i offentlig debatt” med Mari Teigen i Kvinder, Køn og Forskning nr. 4/2005:Lighed og anerkendelse. Se Kildens omtale

 

Political Constructions of Gender Equality: “Travelling Towards… A Gender Balanced Society?” med Mari Teigen i NORA 3/2005

Makt- og demokratiutredningen

”Demokrati, makt og menneskerettigheter”, i NOU 2003:19: Makt og demokrati

 

Les:

ü  Høringsuttalelsene til Maktutredningen

ü  Regjeringens oppfølging i Stortingsmelding nr. 17 (2004-05)

 

To nordiske konferanser:

ü  Kjønnsmakt i Norden, 12 – 13 juni 2003

ü  Usynlige Grenser – Kjønn og Makt, 11 – 12 nov 1999:

 

Etablering og drift av nettstedene:

ü  Kjønnsmakt

ü  Kjønnsrettferdighet

 

Publikasjoner

 

 

Menn i mellom, Gyldendal Akademisk 2003, med Mari Teigen.

 

Les aktuelle anmeldelser og presseoppslag knyttet til denne boka:

ü  Beret Bråten, Kilden

ü  Yvonne Hirdmann, Tidsskrift for samfunnsforskning 3/2004

ü  Kathrine Aspaas: ”Kvinne. Lønner du deg?”, i Aftenposten 13.6.03:

ü  Artikkel ”På sidelinja”, i Magasinet (Dagbladet) 6.6.04

 

Hvitt stakitt og fiberoptikk – Regionale myter, regional makt, Høyskoleforlaget 2002,

med Jon P. Knudsen.

 

 

Norske makteliter, Gyldendal Akademisk 2002, med Trygve Gulbrandsen, Trond Klausen,

Mari Teigen, Fredrik Engelstad og Øyvind Østerud.

 

”Inne i ”beslutningsmaskinen”. Regjeringen som kollegium”, i Ø. Østerud og B. S. Tranøy (red) Den fragmenterte staten; Gyldendal Akademisk 2001.

 

”Det kritiske kjendiseri”, i Nytt Norsk Tidsskrift 3/2001

 

 

Vanens makt – Styringstradisjoner i Arbeiderpartiet, Gyldendal Akademisk 1999.

 

Les aktuelle anmeldelser og pressoppslag knyttet til denne boka:

ü  Olof Petersson: Svenska Dagbladet Samtider 13.11.1999

ü  Thomas Chr. Wyller Dagsavisen 18.11.1999

ü  Per Egil Hegge: Aftenposten 12.10.1999

 

”Likestillingsprosesser og kjønnsmakt” i Ø. Østerud, F. Engelstad, S. Meyer, P. Selle og H. Skjeie: Mot en ny maktutredning, Gyldendal Akademisk 1999.

 

Andre publikasjoner (1992 - )

”The Scandinavian Model of Citizenship and Feminist Debate” i R. Bellamy, D. Castiglione og E. Santaro (eds): Lineages of European Citizenship: Rights, Belonging and Participation in Eleven Nation-States. London, Palgrave 2004. Med Birte Siim.

 

“Quotas, Parity and the Discursive Dangers of Difference” i Jytte Klausen and Charles S. Maier (eds) Has Liberalism Failed Women? Assuring Equal Representation in Europe and the United States. New York: Palgrave 2001.

 

“Scandinavian Feminist Debates on Citizenship” i International Political Science Review  no. 4/2000. Med Birte Siim.

 

”Gruppebilder med dame”, i Erik Rudeng (red) Kunnskapsregimer, Oslo, Pax 1999.

 

Claims to Authority. Ålborg, GEP Research Papers, no. 8/1999.

 

”Kjønn og politikk” i Kvinneforskning, nr. 3-4, 1998.

 

”Agendas of Change: Gender Politics in Norway” i Azza Karam (ed) Women in Parliament: Beyond Numbers. Stockholm, Idea 1998.

 

“Om det bestandige og det foranderlige: forståelser av kjønn, makt og politikk” I Anne Hilde Nagel (red) Kjønn og velferdsstat. Bergen, Alma Mater 1998.

 

"Mellom fag og feminisme: Kvinneforskning i statsvitenskap" i Norsk Statsvitenskaplig Tidsskrift vol 13 nr.3 1997. Med Helga Hernes.

 

Research on Women in Political, Economic and Social Decision Making in Norway.

Institutt for statsvitenskap, UiO, Forskningsrapport 4/1997.

 

“A Tale of Two Decades: The Ending of a Male Political Hegemony” i Kåre Strøm og Lars Svaasand (eds) Challenges to Political Parties. University of Michigan Press, Michigan 1997.

 

Comparative State Feminism – A Review” i Contemporary Sociology, vol. 26, nr. 3, 1997.

 

”Personkultus og partikultur”: Trygve Bratteli og Gro Harlem Brundtland i kontrast. I Nytt Norsk Tidsskrift nr. 3-4, 1996.

 

” ”Institusjonskrymping” som forskningsproblem” i Sosiologisk Tidsskrift vol. 3, nr. 4, 1996.

 

”Women in Politics in Norway” i Kathrin Arioli (ed) Quoten und Gleichstellung. Helbing & Lichtenhahn Verlag 1996.

 

”Kvinneforskning som politisk verktøy” i Kvinneforskning, nr. 4/1995.

 

"Aldri mer 1972!" Behandlingen av EU-saken i Arbeiderpartiet” i Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 1, 1995. Med Lars Langengen og Libe Rieber-Mohn.

 

“From Movement to Government: Women's Political Integration in Norway” i Alida Brill (ed): A Rising Public Voice: Women in Politics Worldwide. The Feminist Press, 1995.

 

“Feminist Scholarship and the Concept of Authority” i Gunilla Bjørk and Gun Hedlund (eds): Women and Politics: Strategies for Change. Ørebro Women's Studies, no. 3, 1994.

 

”Hva kvinnene gjør for politikken” i Backlash i Norge? Rapport fra en konferanse om kvinner i -90-åra. Norges Forskningsråd, 1994.

 

“Ending the Male Political Hegemony: The Norwegian Experience” i Joni Lovenduski and Pippa Norris (eds): Gender and Party Politics. Sage, 1993.

 

”Når statsråder står skolerett. Sideblikk på "Regjeringens karakterbok" ” i Nytt om kvinneforskning, nr. 4/1993.

 

”Målrettet og tilfeldig: kvoteringspraksis og kvinnerepresentasjon på Stortinget” i Tidsskrift for Samfunnsforskning, nr. 5-6/1993.

 

”Om autoritet: ”Weberske idealtyper og norsk politikk”. I Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr. 3/1993.

 

“Love, Power and Political Interests - a review” i Scandinavian Political Studies, vol. 16, no. 4, 1993.

 

”Kvinnenes inntog i topp-politikken - et uttrykk for politikkens marginalise­ring?”, i Bjørn Erik Rasch (red): Symbolpolitikk og parlamenta­risk styring. Universi­tetsforlaget, 1993. Med Mari Teigen.

 

Den politiske betydningen av kjønn. En studie av norsk topp-politikk. Dr.gradsavhandling, Institutt for samfunnsforskning: Rapport 11:92.