Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling
Postboks 1099 Blindern
0317 Oslo
e-post: froydis.hertzberg@ils.uio.no
Tlf. + 47 22 22 60 92 (kontor), + 47 913 58 780 (mobil)


Født 18. november 1944, lærerprøva 1971, nordisk hovedfag 1976, dr.philos. 1991.

I tida mellom artium i 1963 og påbegynt lærerutdanning i 1969 hadde jeg variert yrkespraksis innenfor uhjelpssektoren, kontorsektoren, reiseliv og utenriksfart. i semesteret etter hovedfagseksamen vikarierte jeg som konsulent (instituttsekretær) ved Institutt for nordisk språk og litteratur.

Akademisk løpebane

2005 Visiting scholar, School of Education , University of Birmingham
1999-2004 Prodekan, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO
1993 Professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO
1987 Førsteamanuensis ved Senter for lærerutdanning og skoletjeneste, UiO
1985-1986 Engasjement som amanuensis ved den nyetablerte Skoletjenesten for HF og SV, UiO.
1984-1985 Hjelpelærer i nordisk språk, Institutt for nordisk språk og litteratur, UiO
1980-1984 Universitetsstipendiat, Institutt for nordisk språk og litteratur, UiO
1977-1980 NAVF-stipendiat,

Faglige og administrative verv

Fra 1994 til 1996 var jeg nestleder i Lærerutdanningsrådet. For øvrig har jeg sittet sju år i styret for Selskapet for norsk skolehistorie og to år i styret for Landslaget for norskundervisning. Jeg er medlem av styret i Bymålslaget, har i flere år vært vararepresentant til Norsk språkråd og varamedlem i Lærebokutvalget for høgre utdanning (under Norgesnettrådet), og jeg sitter i juryen for UiOs tre priser for henholdsvis forskning, formidling og læringsmiljø. Jeg er eksternt medlem i styret for Profesjonshøgskolen i Bodø og er nylig oppnevnt som ekstern varamedlem av styret for det nyetablerte Institutt for lingvistikk og nordistikk ved UiO.

I 2004 ble jeg æresdoktor ved Uppsala universitet.

Ved siden av de komiteene som hører inn under prodekanvervet, har jeg i flere år sittet som medlem av juryen for UiOs tre priser, og jeg har vært med på å etablere “Klubben” (UiOs Faculty club ) og sittet i styret siden etableringen i 2001. Sammen med to studenter ledet jeg 2001-2002 prosjektet ”UV – et godt sted å lære”. 

Forskning

I min forskning har jeg gradvis beveget meg fra et lingvistisk til et mer pedagogisk ståsted. Min doktoravhandling fra 1991, "...og denne Videnskab har man kaldet Grammatiken" - Tre studier i skolegrammatikkens historie fra 1991, er en tredelt studie i grammatikkundervisningens historie, hvorav to har et rent lingvistisk utgangspunkt og den siste et mer skolehistorisk. Denne siste er senere publisert under tittelen Norsk grammatikkdebatt i historisk lys (Novus 1995).

Mine siste forskningsprosjekter er begge finansiert under NFR-programmet Evaluering av L97, begge dreier seg om grunnskolen og i begge tilfeller har jeg vært medlem av et team:

•  KAL – Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig – et femårig prosjekt som dreier seg om å analysere et nasjonalt representativt utvalg avgangsbesvarelser til grunnskoleeksamen to år før og to år etter L97. Samarbeidspartnere er professor Lars Sigfred Evensen, Institutt for anvendt språkvitenskap, NTNU, professor Kjell Lars Berge, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Univ. i Oslo og forsker Wenche Vagle, NTNU og UiO. Mitt delprosjekt dreier seg om tekster som utfordrer sensornormen på ulike måter, enten innholdsmessig eller språklig. Samlet rapport fra hele prosjektet foreligger 9. juni i form av publikasjonen Ungdommers skrivekompetanse (Berge m.fl.)

•  Klasserommets praksisformer etter L 97 – et treårig paraplyprosjekt ledet av professor Kirsti Klette, Pedagogisk forskningsinstitutt. Andre samarbeidspartnere er professor Bente Eriksen Hagtvet, Institutt som spesiapedagogikk og professor Vibeke Grøver Aukrust, Pedagogisk forskningsinstitutt. Prosjektet baserer seg på en omfattende spørreundersøkelse og et stort antall klasseromsobservasjoner på skoler fordelt over hele landet. Mitt delprosjekt dreier seg om hvordan lærere tilrettelegger arbeidet med å styrke elevenes muntlige ferdigheter. Rapport fra prosjektet foreligger i Klette 2004.

I tiden mellom doktorgradsprosjektet og de to Evaluering av L97-prosjektene har jeg hovedsakelig arbeidet med ulike typer forskning knyttet til skriving, lesing eller muntlige ferdigheter. Dette prosjektet har en del mindre forskningsprosjekter knyttet til seg. For øvrig har jeg erfaring med en del skolerettede utviklingsprosjekter:

•  I 1998 arbeidet jeg med et individuelt prosjekt kalt Muntlig norsk. Jeg gjorde en serie klasseromsobservasjoner på skoler i Oslo og gjennomførte et større prosjekt i en niendeklasse på Ruseløkka skole. Dette prosjektet har dels resultert i en artikkel og en artikkelsamling og dels i en video (laget i samarbeid med Eva Michaelsen og Egil Thon), og det har dessuten fungert som pilotundersøkelse for min del av forskningsprosjektet Klasserommets praksisformer etter L 97 (se ovenfor).

•  Fra tidligere har jeg vært leder av flere FoU-prosjekter som har hatt sitt tyngdepunkt i retning av faglig utvikling i skolen. Blant de større prosjektene er et ettårig kurs i prosesskriving for lærere i Oslo og Akershus 1987-88 og et ettårig prosjekt rundt mappevurdering ved Nadderud vg. skole. Det største er likevel et prosjekt som nå løper på ellevte år, Sunnfjordnett. Nettet er et samarbeidsprosjekt mellom ILS og fem Sunnfjord-kommuner og involverer både grunnskolelærere og lærere i videregående skole. Her er jeg faglig leder.

Publikasjoner

Deler av min doktoravhandling er publisert under tittelen Norsk grammatikkdebatt i historisk lys (Oslo-studier i språkvitenskap, Novus 1995).

Sammen med Olga Dysthe og Torlaug L. Hoel har jeg utgitt Skrive for å lære – Skriving i høyere utdanning (Abstrakt 2000).

Jeg er også medredaktør av følgende bøker:
•  Grammatikk i morsmålsundervisninga? (Novus 1980, sammen med Ernst Håkon Jahr),
•  I klartekst (Novus 1988, sammen med Wenche Vagle og Terje Spurkland,)
•  Ferdigheter i fare? (Ad Notam Gyldendal 1994, sammen med Bente Eriksen Hagtvet og Kjell Ivar Vannebo),
•  Muntlig norsk (Tano Aschehoug 1999, sammen med Astrid Roe)
•  Ungdommers skrivekompetanse (to bind, Universitetsforlaget 2005, sammen med Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen og Wenche Vagle).

For øvrig har jeg skrevet en rekke artikler om språkvitenskapelige og norskdidaktiske emner i flere bøker og tidsskrift.

Frida

Forskerveiledning

Jeg veileder for tiden sju doktorgradstudenter på temaer som spenner over et felt fra IKT i klasserommet til bruk av metaforer i lærebøker (lenke) . Siden 1995 har jeg veiledet en stor andel av kandidatene på norskdidaktikk hovedfag/master (lenke). Ved siden av ordinær vitenskapelig veiledning har jeg lang erfaring med skrivepedagogisk veiledning i forbindelse med akademiske skrivekurs. i tillegg har jeg i flere semestre vært leder for uformelle forskerkollokvier der hensikten dels har vært opplæring av yngre rekrutter, dels kollegaveiledning,og jeg har vært med på å arrangere flere forskerkurs under UV-fakultetets dr.polit-program. Jeg har nylig holdt kurs i akademisk skriving ved de nyetablerte forskerskolene ved henholdsvis UV-fakultetet ved UiO og HF-fakultetet ved UiB. Jeg blir også mye benyttet av kollegaer som ber om uformell veiledning.

Jeg har opponert ved fem doktordisputaser, fire i Norge og en i Sverige, og sitter nå i komiteen for en sjette.

Jeg deltar ellers i flere forskernettverk på feltet skriveforskning, særlig akademisk skriving (se nedenfor om den internasjonale sjangerkonferansen jeg er med på å planlegge). 

Andre faglige oppdrag

Jeg var i tre år medlem av styret for Program for utdanningsforskning (PUF) og like lenge medlem av programutvalget for ”Andre søknader” under Kultur og samfunn. Jeg var ellers med i styringsgruppa for det treårige Forskningsråd-prosjektet Norsk referansegrammatikk inntil prosjektet foreslå som bok i 1997 .

Jeg har vært gjesteforeleser ved samtlige norske universiteter og ved flere av landets høgskoler, og dessuten ved universitetene i Uppsala, Lund og Linköping og ved Danmarks Lærerhøjskole. I 1999 tilbrakte jeg en uke som spesielt invitert ressursperson på Institutionen för nordiska språk ved Uppsala universitet. Ellers har jeg forelest på oppdrag fra flere organisasjoner og foreninger utenom utdanningsfeltet, jeg har hatt konsulentoppdrag for samtlige større forlag og jeg har sittet i flere vitenskapelige bedømmelseskomiteer for stillinger i og utenfor Norge. Jeg har også vært med på å arrangere en rekke vitenskapelige konferanser/symposier, hvorav de to siste er Genres and Discourses in Education, Work and Cultural Life (vår 2001) og Current issues in classroom research (vår 2002). For tiden sitter jeg i arrangementskomiteen for en nordisk retorikkonferanse som Institutt for lingvistikk og nordistikk og Det utdanningsvitenskapelige fakultet skal arrangere i fellesskap i 2006.

I 2004 ble jeg kreert til æresdoktor ved Uppsala universitet.

Pedagogisk erfaring

Min formelle bakgrunn er allmennlærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning, kurs i universitetspedagogikk og kurs i ledelsesutvikling. For øvrig har jeg 25 års erfaring som universitetslærer. De første årene dreide seg hovedsakelig om undervisning i språklige disipliner i norsk på alle trinn, i den siste fasen om undervisning på hovedfag/master i norskdidaktikk. Jeg har også en omfattende erfaring med å holde etterutdanningskurs av kortere og lengre varighet og for ulike målgrupper. Jeg har ellers i flere år bidratt på kursene i universitetspedagogikk ved UiO, først og fremst i modulen ”Bruk av skriving i undervisningen”.

Som prodekan leder jeg studiekvalitetsarbeidet ved mitt fakultet og har i den forbindelse arbeidet særlig med temæne eksamen, veiledning og evaluering . Jeg har også ledet alle faser av arbeidet med å utvikle et fagdidaktisk hovedfag (nå master) under UV-fakultetets gradsstruktur.

Administrativ erfaring

De siste årene har jeg vært/er involvert i to store sentrale styringsgrupper ved UiO. i studieåret 2000-2001 satt jeg i utvalget som administrerte studiekvalitetsiden av den store internevalueringen, og fra høs 2001 til vår 2003 satt jeg den sentrale styringsgruppen for kvalitetsreformen ved Universitetet i Oslo. Dette arbeidet har nå glidd over til å gjelde implementering av reformen, særlig utarbeidelse av et kvalitetssikringssystem sentralt og lokal. Jeg leder for øvrig studieutvalget ved mitt fakultetet og er også leder for fakultetets læringsmiljøforum.

Fra tidligere av har jeg omfattende administrativ erfaring fra Nordisk institutt, fra HF-fakultetet, fra min tid som leder for Skoletjenesten for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag og fra mitt nåværende institutt. i min tid som ansatt ved Universitetet i Oslo har jeg så å si sammenhengende sittet i råd eller styrer og dermed hatt en god del komitearbeid og administrative ad-hoc-oppgaver. Jeg ledet arbeidet med den første strategiske planen ved mitt nåværende institutt. Flere ganger har jeg deltatt i omfattende planleggingsarbeid av kurstilbud og studietilbud der ulike institusjoner deltar, og jeg har hatt et overordnet ansvar i forbindelse med oppbyggingen av en skrivetjeneste ved Universitetet i Oslo.

Jeg har vært med på å etablere, og sitter i styringsgruppen for, det faglig-sosiale tiltaket Klubben ved UiO. Dette er et forsøk på å skape en norsk utgave av det som i engelskspråklige land heter faculty club.

Forskningsformidling

En stor del av mine faglige artikler retter seg mot en mottakergruppe som befinner seg i skjæringspunktet mellom fagfeller og ”læreren på grasrotnivå”, og det samme gjelder en god del av min kursvirksomhet. Jeg har f.eks. regelmessig bidratt med foredrag på Universitetets faglig-pedagogiske dag. Jeg har latt meg intervjue i radioprogrammer om språk flere ganger og har skrevet aviskronikker og leserinnlegg i Aftenposten og Dagbladet, og jeg har deltatt i et TV-program om norskfaget. Jeg har anmeldt bøker om språk beregnet for allmennheten og holdt kurs for fagbokforfattere. For øvrig vil jeg nevne at den videøn jeg laget i forbindelse med mitt prosjekt på Ruseløkka skole (se ovenfor) er blitt solgt i hundrevis av eksemplarer til norske skoler. Den distribueres via Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus.

Jeg har også deltatt som foredragsholder på universitetets kurs om forskningsformidling og presentasjonsteknikk. For øvrig sitter jeg som UV-fakultetets representant i UiOs nettverk for forskningsformidling.