News, comments and current topics (a semi-blog):

 

 

- Gir finanskrisen mulighet til Œ skape en ¿kologisk b¾rekraftig ¿konomi? Viktig konferanse; www.krisensmulighet.no

Concerned Scientists er medarrang¿r; se http://www.runbox.net/~concerne/

 --------------------------

- Valg til Universitetsstyret:

I am currently nominated for the University of Oslo board. Here is my brief platform:

Jeg var med som forslagsstiller og i st¿ttegruppa for Ottersen/Bostad, og tar utgangspunkt i deres valgplattform. Basert pŒ denne er det allikevel noen temaer jeg spesielt ¿nsker Œ arbeide aktivt for og som utgj¿r min viktigste motivasjon for Œ stille som kandidat til styret.:

 

Internt ved UiO

1.     Universitetets frie forskningsprofil, med mer vekt pŒ kvalitet enn kvantitet.

2.     Undervisning, ogsŒ en mer forskningsbasert og nysgjerrighetsdrevet undervisning med st¿rre fokus pŒ de Óstore sp¿rsmŒlÓ. OgsŒ fokus pŒ bedre muligheter for utveksling, internasjonalt.

3.     Utadrettet virksomhet. Det er viktig at UiO er synlig utad og at virksomheten her oppfattes bŒde som viktig og relevant for samfunnet

 

Universitetet i samfunnet

1.     Jeg vil arbeide spesielt for forskningsfinansiering. Dette henger logisk sammen med punkt 1 over, og er et felt jeg ogsŒ arbeidet aktivt for som hovedstyremedlem i forskningsrŒdet. Et problem for norsk forskning er en oppdelt departementsvis finansiering med for liten grad av samordning,  visjoner og finansieringsmuligheter for grunnleggende og nytenkende forskning (jfr. Wall¿eutvalgets rapport).

2.     Som en oppf¿lger til dette er det viktig at UiO er pŒdriver for Œ revitalisere bŒde regjeringens forskningsutvalg og det eksisterende m¿teforum for UiO og Stortinget fŒ en bedre forskningsfinansiering, mindre bundet forskning og bedre politisk forstŒelse for UiOs rolle i samfunnet.

3.     Jeg vil arbeide for Œ synliggj¿re UiO bŒde pŒ politisk nivŒ og i samfunnet for ¿vrig.

 

Egne meritter
Har sittet i en Œrrekke som visebestyrer ved Biologisk Institutt (2 perioder), i fakultetsstyret ved MatNat, i ulike rŒd og organer ved UiO. Har ogsŒ sitter/sitter som leder eller styremedlem i ulike aktiviteter i forskningsrŒdet, forskningsetiske utvalg (ogsŒ NENT) og som medlem av forskningsrŒdets hovedstyre.

Har sittet i mange andre relevante styrer og utvalg

Er aktiv grunnforsker ved UiO og del av en SFF (Center of Ecological and Evolutionary Synthesis)

Er aktiv underviser ved UiO, alt fra Exphil til spesialiserte Dr.gradskurs.

Har en aktiv rolle som formidler og popularisator med stort kontaktnett utenfor UiO

Har bred kontaktflate internt pŒ UiO , bra innsikt i fakulteter utenom MatNat, og er  interessert i tverrfaglige aspekter