Seminaroppgaver ECON 2310, Høsten 2016

9/19/2016 2:06:06 PM

Oppdateringer finnes på http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON2310/h16/

Seminar 1 (uke 36)

Innledning: Enkle Keynes-modeller Les kap.6 og 9 (særlig 9.3) i Holden

Veiledning: I oppgaver i makroøkonomi blir en ofte bedt om å sette opp en enkel makroøkonomisk modell. Dette innebærer at du skal

I denne oppgaven skal du bruke følgende modell:

\begin{align} \tag{1} Y=C+I+G+X-Q \end{align}

\begin{align} \tag{2} C=z^c+c_1(Y-T)-c_2(i-\pi^e) \end{align}

\begin{align} \tag{3} I=z^I+b_1 Y-b_2(i-\pi^e) \end{align}

\begin{align} \tag{4} T=z^T+tY \end{align}

\begin{align} \tag{3} Q=a Y \end{align}

Her er $Y$ bruttonasjonalproduktet, $C$privat konsum, $I$ private realinvesteringer, $G$ offentlig kjøp av varer og tjenester, $i$ rente, $\pi^e$ forventet inflasjon, $T$ nettoskattene (skatter minus stønader), $X$ eksport mens $Q$ er import.

Oppgave:

 1. Sett opp en makroøkonomisk modell for en åpen økonomi etter veiledningen gitt.
 2. Hvilke situasjoner tar en sikte på å analysere i enkle Keynes-modeller?
 3. Vis de kortsiktige virkningene på BNP og privat konsum av i) en økning i renten ii) en økning i offentlig kjøp av varer og tjenester iii) økt eksport iv) redusert inflasjonsforventing
 4. Betrakt en lukket økonomi, definer sparing, og vis at i likevekt vil samlet sparing være lik samlet investering. Hvordan modifiseres denne innsikten i en åpen økonomi.
 5. Vis de kortsiktige virkningene på BNP, offentlig sparing og privat sparing av i)en økning i skattene og ii)en balansert økning i skattene og i offentlig kjøp av varer og tjenester

Seminar 2 (uke 37)

Phillipskurve Les kap.8 i Holden og Mehlums forelesningsnotat om Phillipskurven.

Anta at lønnsnivået i økonomien bestemmes ved forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstagere.

 1. Hvilken rolle spiller prisforventninger og ledighet for prisutviklingen?
 2. Hva er en lønns-prisspiral?
 3. Hvilket nivå på ledigheten sikrer konstant inflasjon?
 4. Hvilke faktorer bestemmer nivået på ledigheten du fant i 3?
 5. Hva bestemmer formen på Phillipskurven på kort og lang sikt? Hvilken rolle spiller forventningene?

Seminar 3 (uke 38)

Finanskrise

Sett opp en modell for en lukket økonomi der renta i økonomien synker når aktivitetsnivået stiger (slik som i forelesningen og RP-notat).

a) Vis at vi en slik økonomi lett kan få flere likevekter.

b) Diskuter hva stabilitet av en likevekt betyr.

c) Vis hvordan midlertidige sjokk kan få langvarige konsekvenser.

d) Konstruer et eksempel der finanspolitikken brukes til å motvirke at økonomien havner i en dårlig likevekt.

e) Se til slutt på IS-kurven på nytt. Hva skjer med multiplikatoren hvis budsjettregelen $G=T$ følges. Hva om $G=G_0+c_g T$?

Seminar 4 (uke 39)

Pengepolitikk i en lukket økonomi.

I denne oppgaven skal du bruke følgende modell

\begin{align} \tag{1} Y=C+I+G \end{align}

\begin{align} \tag{2} C=z^c +c_1(Y-T)-c_2(i-\pi^E) \end{align}

\begin{align} \tag{3} I=z^I+b_1Y-b_2(i-\pi^E) \end{align}

\begin{align} \tag{4} T=z^T+tY \end{align}

\begin{align} \tag{5} i=z^i+d_1(\pi^E-\pi^*)+d_1z^\pi+(d_1\beta+d_2)\frac{Y-Y^n}{Y^n} \end{align}

\begin{align} \tag{6} \pi=\pi^E+\beta\frac{Y-Y^n}{Y^n}+z^\pi \end{align}

Oppgave:

 1. Forklar hvilke forhold som påvirker de private investeringer.
 2. Forklar hvordan målet for pengepolitikken gjør renta avhengig av aktivitetsnivået.
 3. Sett opp en enkel makroøkonomisk modell for en lukket økonomi der renta avhenger av aktivitetsnivået.
 4. Vis de kortsiktige virkningene på BNP, privat konsum, rente og investeringer av ekspansiv finanspolitikk. Forklar de økonomiske mekanismer som virker i modellen.
 5. Drøft virkningene på BNP, privat konsum, og investeringer av en mer ekspansiv pengepolitikk.
 6. Hvordan blir svaret på 4) dersom pengepolitikken tar sikte på å stabilisere aktivitetsnivået fullstendig?

Seminar 5 (uke 41)

Bruk IS-RR-PK åpen som presentert i Holdens bok 16.6 og utver.

i) Forklar hva som menes med udekket renteparitet.

ii) Betrakt en liten åpen økonomi der valutakursen er flytende og sentralbanken følger en renteregel:
a) diskuter og forklar effektene fra hver og en av variablene på høyresiden av 16.27
I hele modellen, hva er effekten av
b) en skattelette ?
c) økt internasjonal rente ?

iii) I en liten åpen økonomi der valutakursen holdes fast ($E$ eksogen og 16.7, eller 16.6, bestemmer $i$ og erstatter derved 16.26) : Hva er effekten av
a) en skattelette?
b) av økt internasjonal rente?
c) av en devaluering?
Med "effekten" tenker jeg på effekten på alle endogene variable.

Seminar 6 (uke 42)

Nasjonalbudsjett/statsbudsjett

Nasjonalbudsjett

På side 7 står det: Kronen er blitt markert svakere etter at oljeprisen falt. Det er en klar fordel for eksportbedrifter, leverandører til oljevirksomheten og andre bedrifter som møter konkurranse fra utlandet i det norske hjemmemarkedet. Det kan ta noe tid før bedret konkurranseevne virker, men det har allerede ført til økt aktivitet innen blant annet reiselivsnæringen. I tillegg har norske leverandørbedrifter vunnet en stor andel av oppdragene knyttet til utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet, og inntektene for eksportører av fisk har økt betydelig. Kronesvekkelsen er en viktig støtdemper for økonomien, og vi venter at eksporten fra fastlands- økonomien vil ta seg opp fremover.

Også lavere lønnsvekst bidrar til å bedre konkurranseevnen for norske bedrifter. I tråd med utfallet av lønnsoppgjøret i frontfaget anslås den samlede årslønnsveksten i år til 2,4 pst., som er vesentlig lavere enn de foregående årene. Kostnadsnivået i Norge er likevel fortsatt vesentlig høyere enn hos et gjennomsnitt av våre handelspartnere.

Forbrukerne er blitt mer optimistiske i sine vurderinger av de økonomiske utsiktene. Det må dels ses på bakgrunn av at rentene er lave og at husholdningene nyter godt av skattelettelser, men det gjenspeiler også at norsk økonomi er i bedring. Den kraftige oppgangen i boligprisene er også et uttrykk for at mange husholdninger nå ser lysere på fremtiden. [Svak reallønnsvekst ventes likevel å bidra til lav vekst i privat konsum i år]. Veksten i husholdningenes samlede etterspørsel etter varer og tjenester ventes å ta seg opp i årene fremover. Oppgangen i antall igangsettingstillatelser for nye boliger trekker i retning av høy vekst i boliginvesteringene i år"

Sett opp en makroøkonomisk modell for en åpen økonomi og analyser noen av mekanismene i dette sitatet. Konsentrer deg om det realøkonomiske. Setningen i [ .. ] forståes kankjse bedre innenfor en modell der lønnsinntekt og kapitalinntekt har forskjellig effekt på etterspørsel. Dette skal vi se på senere.