Halvor Moxnes' hjemmeside

Forsking og forskningsinteresser


Hvordan kan vi forstå tekster som ble til i ikke bare i en annen tid men også i en helt annen kultur? Og hvordan kan slike tekster ha en mening for oss i dag i vår kultur? Disse spørsmålene om forståelse, tolkning og mening av Bibelen har stått sentralt i studiene mine i mange år.

Tema for doktoravhandlingen var hvordan de første kristne nytolket den jødiske tradisjonen. I Theology in Conflict. Studies in Paul's Understanding of God in Romans (1980) kombinerer jeg studier av den jødiske Abraham-tradisjonen med en undersøkelse av Paulus’ ny-fortolkning av Abrahams gudstro. Det er Guds forhold til mennesker som står i sentrum, og Paulus’ poeng er at gjennom Kristus er Abrahams Gud en Gud for både jøder og ikke-jøder.

I senere forskning har jeg særlig vært opptatt av hvilke verdier som preget de første kristne når det gjaldt forholdet rik-fattig og familie, kjønn og seksualitet. Dette er temaer som også er svært omdiskutert i vår tid, særlig i kristne miljøer der Bibelen står sentralt som verdigrunnlag. Gjennom studieopphold i USA og kontakt med kollegaer i sosialantropologi på Universitetet i Oslo ble jeg klar over at dette faget kunne gi hjelp til å forstå sosiale forhold og kulturelle forestillinger i fremmede kulturer. Kombinasjonen av sosialantropologi og antikk historie for til stor hjelp for å forstå verdier og sosiale strukturer i de gresk-romerske og jødiske samfunn i Middelhavsområdet i antikken. Ved å se på hvordan de tidlige kristne dels overtok, dels omformet disse verdiene ser vi hvordan den kristne identitet ble til i et samspill mellom Kristus-troen og den kulturen de kristne levet i. Dette gir også en hermeneutisk modell for vår tid : et mønster for hvordan kristen identitet blir til i en dialog mellom evangeliet og samtidige kulturer.

I The Economy of the Kingdom. Social Conflict and Economic Relations in Luke's Gospel (1988) studerer jeg hvordan Lukas bruker forholdet mellom rik og fattig, sosiale relasjoner basert på gave eller utbytting til å gi et bilde av Guds rike. Denne boken var av interesse for latinamerikanske teologer som arbeidet med frigjøringsteologi, den ble oversatt til portugisisk i Brasil, A economia do reino: conflito social e relationes econômicas no Evangelho de Lucas. Den engelske utgaven kom i nyopptrykk i 2004.

Undersøkelser av familier og forhold mellom familiemedlemmer har de siste årene blitt et viktig forskningsfelt med stor aktuell interesse. En av de første bøkene på dette feltet innenfor studiet av tidlig kristendom var Constructing Early Christian Families: Family as Social Reality and Metaphor som jeg utgav i 1997. Den er en samling av studier som var resultatet av en internasjonal konferanse jeg var ansvarlig for ved Teologisk fakultet. Boka viser både hvor viktig familie og hushold var for de første kristne, og også hvordan familierelasjonene ble brukt i overført betydning om menigheten, og om lederroller og forhold mellom menn og kvinner i menigheten. Som et resultat av denne boka ble jeg bedt om å opprette en gruppe innenfor verdens største organisasjon for bibelforskere, Society of Biblical Literature for å bringe internasjonale forskere sammen for å studere temaet ”Early Christian Families.” Denne gruppen har nå holdt på i 6 år, med en rekke faglige publikasjoner.

Interessen for familie ble ført videre i studier av seksualitet og kjønnsroller i boken Naturlig sex? Seksualitet og kjønn i den kristne antikken (2002) som jeg bidro til og redigerte sammen med Jostein Børtnes og Dag Endsjø. Den var ett av resultatene forskningsprosjekt som het Det kristne menneske. Konstruksjon av ny identitet i antikken, der hovedmålet var å se kristendommen ikke bare i motsetning til, men også i dialog den gresk-romerske og jødiske verden. Boken presenterer noen av de viktigste teoretiske bidragene i den internasjonale debatten om kjønn og seksualitet, der studier av antikken står sentralt, med norske bidrag som går inn i debatt med forskere som Brooten, Boswell og Foucault. Det viktigste synspunktet i boken er at forestillinger om seksualitet og kjønn ikke er ”naturlige” i betydningen almengyldige, men at de alltid utformes i konkrete kontekster.Dette er også det mest kontroversielle resultatet inn i den kirkelige debatten om kjønn og seksualitet (se Dag Kulleruds anmeldelse i Dagbladet)

I de siste årene har jeg samlet disse forsøkene på å forstå tidlig kristendom innenfor antikkens kultur med vekt på betydningen av familie og kjønnsroller i studier av den historiske Jesus. Interessen for den historiske Jesus og betydningen av Jesus for kristendommen i dag har i 100 år vært en viktig del av forskningen ved Det teologiske fakultet, slik at jeg går inn i en lang tradisjon (). Samtidig har jeg brakt inn nye perspektiv knyttet til post-moderne teorier om betydningen av sted og skeiv (queer) teori i boken Putting Jesus in His Place. A Radical Vision of Household and Kingdom (2003,) Denne boken er utkommet på spansk i 2005, Poner A Jesús En Su Lugar: Una Visión Radical Del Grupo Familiar Y El Reino Del Dios. Der tar jeg utgangspunkt i betydningen av hjem-sted for Jesu identitet, og da blir oppbruddet fra hjemmet mer drastisk enn mange andre forskere mener. Boka stiller spørsmålstegn ved bildet av Jesus i den tradisjonelle mannsrollen. Dette er en lignende kritikk som feministiske forskere har, men jeg gjør det ut fra et perspektiv som bygger på ’skeiv’ (queer) teori (se anmeldelse av Davina Lopez).

I mitt siste forskningsprosjekt tar jeg opp spørsmålet om hvordan det gikk til at Jesus ble identifisert med vestlige etniske og nasjonale verdier. I prosjektet Jesus and the challenge of nationalism 19th century Jesus studies and the heritage of national identities vil jeg særlig se de tidlige Jesus-bildene i sammenheng med utviklingen av nasjonalisme i Europa i denne perioden. Jesus blir brukt som type på egen nasjonal identitet, på ’vår’ vestlige, etniske identitet i motsetning til Orienten, og som ideal for seksuell renhet og maskulinitet som nasjonale karaktertrekk. I siste del av prosjektet drøfter jeg problemene ved et slikt Jesus-bilde i dagens verden (se forelesningen Jesus som européer, København 2005).