Halvor Moxnes

Hva er kristendom?

www.universitetsforlaget.no

151 sider

 

I Universitetsforlagets Hva er- serie har turen kommet til professor i Det nye testamente på TF Halvor Moxnes, som skriver om kristendommen. Hans sikte er tredelt, han vil si noe om kristendommens historiske side, noe om kristendommen som trossystem i dag og noe om hva han mener kristendommen bør være. Han gjør rede for dette i en informativ innledning, og er flink til å holde kortene fra hverandre.

Boka er delt inn i åtte kapitler som tar for seg kristendommens tidligste historie, Bibelen og dens betydning, gudsbilde og menneskesyn, etikk, ekklesiologi, kristendom og kjønn, kristendom og politikk og kristendommen i den globale verden. I samtlige kapitler er teksten redelig og informativ. Moxnes legger ikke skjul på verken sine egne interesser eller meninger, men fortegner aldri dem som er uenige med ham. Han gjør rede for de ulike debattene og trekker ofte inn globale perspektiver.

 

 Den metoden som Moxnes bruker, er primært å se kristendommen som sosialt system og spørre hvordan talen om Gud fungerer i ulike sammenhenger. Dette synes jeg er fruktbart fordi det viser hvordan kristen tro ikke er et system av tanker og spekulasjoner omkring utilgjengelige ting, men tvert imot dreier seg om virkelighetens verden. Han er dermed svært opptatt av fellesskapsdimensjonen i kristendommen, og fremhever hvor viktig dette aspektet var i kristendommens tidlige fase, med Jesus som modell. Også de politiske konsekvensene ved teologien blir fremhevet både i drøftingen av Jesu liv og for eksempel når han skriver om reformasjonen.

I de ulike stridsspørsmålene han tar opp, som kirkesyn, kjønnsproblematikk og politikk, røper Moxnes sitt ståsted tydeligst. Han legger seg på det man vel kan kalle ”TF-linja”, med vekt på folkekirken, en nyorientering i forhold til gamle mønstre for kjønn og seksualliv og vekt på kristendommens poitiske frigjøringspotensiale. Men jeg synes han argumenterer godt, og på en slik måte at han ikke låser debatten fast. For eksempel i drøftingen av homofilispørsmålet (hvor han også gjør rede for de aksjene han selv sitter med i den saken) legger han vekt på at det faktisk er en forskjell mellom grunnleggende tankemønstre som langt på vei forklarer hvorfor vi har to syn på homofilt samliv.

I diskusjonen om kristendommen i en global verden legger han seg på en pluralistisk linje, og jeg mener at han i alle fall burde nevnt hvordan ganske mange kristne fremdeles er opptatt av misjon og mener at det å fremheve sin egen tro ikke nødvendigvis er krenkende. Dette er det stedet hvor Moxnes blir mest normativ og kanskje minst informativ.

 

Målgruppen for denne boken synes å være intellektuelle uten alt for store kunnskaper om kristen tro. Jeg synes at Moxnes lykkes veldig godt med å gjøre rede for hva kristen tro er og hva slags ressurser som ligger i kristendommen også i vår tid. En ting som bør fremheves, er hans poengtering av at kristendom ikke nødvendigvis er én ting, men kan ha ulike ansikter i ulike samfunn og kontekster. Dette er et viktig poeng som mange, både kristne og andre, synes å glemme ganske lett.

Halvor Moxnes har skrevet en god introduksjonsbok til hva kristen tro og teologi handler om. Dersom noen intellektuelle forståsegpåere og kanskje en og annen journalist leser denne boka, tror jeg at vi kan få en ryddigere og bedre behandling av temaer knyttet til kristen tro i media, akademia og andre offentlige fora.

 

Anmeldt av Øyvind Brun Andersen