Aftenposten, 15. oktober 2003

Usaklig om befruktede egg

 

Av Jens Saugstad,

Professor i etikk,

Filosofisk institutt, UiO

 

Et krav til saklig debatt er å gjengi sine motstandere korrekt. I et leserinnlegg 11.10 tillegger Lars Johan Materstvedt meg et standpunkt jeg aldri har hatt: “Det er kjent at Saugstad mener man ut fra Kant kan si at et 12 uker gammelt foster, i motsetning til et på f.eks. ni uker, er en person med fri vilje”. Mitt syn er at den norske grensen for selvbestemt abort er satt med god sikkerhetsmargin til det første tidspunkt da fosteret, ut fra en velvillig tolkning av de embryologiske data, kan tilskrives en fri vilje.

 

Et annet krav til saklig debatt er å gå inn på sine motstanderes argumenter. Mitt hovedankepunkt 7.8 mot Materstvedts støtte til Regjeringens forslag om å forby terapeutisk kloning (31.07), var at han kun brukte et autoritetsargument: Istedenfor å gi en begrunnelse for sitt standpunkt bare påberopte han seg Kant som sannhetsvitne. Denne innvendingen unngår han behendig å nevne.

 

Det er mange problemer knyttet til Kants personbegrep og tanken om den frie viljen. Men én ting er sikkert: Et befruktet egg kan ikke tillegges en fri vilje. Jeg ga et enkelt argument for dette i mitt innlegg: Siden befruktede egg hverken har sansninger eller adferd betinget av dem, kan de ikke tilskrives en vilje. Da kan de selvsagt heller ikke tilskrives en fri vilje. Heller ikke dette argumentet går Materstvedt inn på. Isteden forsøker han å spille Øyvind Baune (24.08) ut mot meg. Men påstanden om at Baune river grunnen under mitt standpunkt, er uetterrettelig. Baune forholdt seg bare til ordlyden i det sitatet Materstvedt ga som belegg for sin tolkning, og påpekte at det er forenlig med at fosteret blir en person senere i svangerskapet. Det samme sa jeg. I tillegg påviste jeg at Materstvedt hadde oversatt passasjen galt og tendensiøst. Det som imidlertid utelukker Materstvedts tolkning, er de krav Kants etikk stiller til personstatus. Denne konklusjonen står til mitt argument eventuelt blir gjendrevet.

Powered by counter.bloke.com