norsk
S
æremne

Copyright: Magne Vestøl  [Til Vestøls norskside]

 

SÆREMNET I NORSK:

VURDERINGSKRITERIER FOR MUNTLIG FRAMFØRING

Utarbeidet av Magne Vestøl

Nivå
Karakter

Problemstilling
Resultat

Arbeidsmåte
Kildebruk
Kildekritikk

Framføring

Over middels

6

Som for karakteren 5, men med en virkelig krevende problemstilling og/eller et resultat som viser svært overbevisende evne til drøfting og vurdering.

Som for karakter 5, men med en evne til kritisk vurdering som skiller seg klart ut.

Som for karakter 5, eventuelt med pedagogiske eller kommunikative evner som stiller framføringen i en særklasse.

Over middels

5

Problemstillingen er rimelig krevende og resultatet meget godt underbygget med god drøfting og klar skjelning mellom fakta, andre forskeres synspunkter og egne konklusjoner

Eleven har vist meget god evne til systematisk og målrettet arbeid, har funnet fram til et godt og dekkende kildegrunnlag og vist klar evne til kritisk vurdering

Meget god formidlingsevne. God uttale og språkføring, god fortrolighet med nødvendig fagterminologi. God og gjennomtenkt bruk av transparenter. Ingen bundethet av manus.

 

Middels

4

Problemstillingen rommer en viss utfordring og resultatet er fyldig og godt underbygget med god sortering av ulike argumenter

Eleven har vist god evne til systematisk arbeid, har funnet fram til et godt og dekkende kildegrunnlag og vist evne til å behandle kildematerialet kritisk.

God formidlingsevne, klar og god uttale og språkføring og god kontakt med publikum. God og ryddig bruk av transparenter og ganske stor grad av frihet i forhold til manus.

Middels

3

Problemstilling og resultat holder et rimelig godt nivå og er brukbart underbygget.

Eleven har vist en rimelig klar evne til systematisk arbeid, har funnet fram til gode kilder og lagt for dagen en viss evne til kildekritikk.

En rimelig god formidlingsevne med tanke på uttale og kontakt med publikum. En viss bruk av transparenter og en viss frihet i forhold til manus.

Under middels

2

Problemstillingen og resultatet holder et enkelt, men akseptabelt nivå, eller har enkelte tydelig svake punkter.

Eleven har vist en viss evne til systematisk arbeid, har funnet fram til noen akseptable kilder, men brukt dem forholdsvis ukritisk.

En viss evne til framleggelse, men med liten kontakt med publikum, ingen bruk av transparent og liten grad av frihet i forhold til manuskript

Under middels

1

Eleven har valgt en problemstilling. Men resultatet er svært tynt, upresist, rotete eller forvirrende.

Eleven har vist svært mangelfull evne til systematisk arbeid og har i liten grad benyttet eller forholdt seg til kilder.

Rotete og utydelig framføring. Helt manglende kontakt med tilhørere. Ingen frihet i forhold til manuskript.

0

Eleven har ikke presentert noe resultat, eller ikke dokumentert noen som helst selvstendig arbeidsinnsats eller kildebruk (skaffet seg et ferdig produkt og presentert det som sitt eget).

Framføringen skal dokumentere hver enkelt elevs nivå innenfor hvert av de tre områdene som er nevnt i oversikten. Det betyr at elever som arbeider i grupper må fordele stoffet under framføringen slik at alle medlemmer på gruppen er tilstrekkelig involvert i presentasjonen både av problemstilling/resultat og av den delen som tar for seg arbeidsprosessen og kildebruken.