Til Vestøls norsksider
norsk
S
æremne

Copyright: Magne Vestøl

 

SÆREMNET I NORSK:

DISPOSISJON FOR MUNTLIG FRAMFØRING

 

DEL I: PROBLEMSTILLING

 1. Formulering av den endelige problemstillingen
 2. Redegjørelse for prosessen fra første utkast til endelig problemstilling.

 

DEL II: KILDER

 1. Kildebruk
  Redegjørelse for de kildesamlinger det er søkt i.
  Eks.: offentlig bibliotek, skolebibliotek, private boksamlinger, videosamlinger, internett.
  Orientering om eventuelle problemer i forbindelse med kildesøk.
  Vurdering av tilgjengelighet, hvor mye stoff det var å finne omkring problemstillingen

 2. Oversikt over kilder (på eget skjema).
  Primærkilder (kilder som har vært grunnlagsmateriale for undersøkelsen)
  - Bøker, leksika o.l.
  - Tidsskriftartikler, avisartikler o.l.
  - Multimedia: video, internett, CD- rom o.l.
  - Muntlige kilder: intervju o.l.
  - Annet.
  Andre kilder (hjelpestoff, kilder med utfyllende informasjon om problemstillingen)
  - Leksika.
  - Bøker.
  - Tidsskriftartikler, avisartikler.
  - Multimedia: internett, CD-rom, video o.l.
  - Annet.

 3. Vurdering av kildene.
  - Relevans: om kildene har mye eller lite stoff som går direkte på problemstil-lingen.
  - Holdbarhet/pålitelighet: om kildene er å stole på, stemmer overens med virke-ligheten.
  - Allsidighet: om kildene samlet sett gir en allsidig belysning av tema/problem-stilling.
  - Nytteverdi: om kildene har gitt nok bakgrunnsmateriale for å gi svar på pro-blemstillingen.

 

DEL III: RESULTAT

Her presenteres konklusjonen på studiet, og begrunnelsen for konklusjonen.

 1. Svaret på problemstillingen.
  En kort og eventuelt punktvis presentasjon av svaret på problemstillingen.

 2. Begrunnelsen for svaret.
  Denne delen skal presentere de viktigste argumenter som er aktuelle i forhold til problemstillingen, altså både argumenter for og mot.
  - Fakta: rene kjennsgjerninger som be-lyser problemstillingen.
  - Vitenskapelige vurderinger framsatt av forskere, debatt mellom forskere av betydning for problemstillingen.
  - Egne vurderinger av betydning.

Eventuell personlig kommentar som en avrunding.