norsk
S
kriftlig

Copyright: Magne Vestøl  [Til Vestøls norskside]

 

SKRIFTLIGE BESVARELSER I NORSK

I. SJANGEROPPGAVER

TEKSTTYPE

INNHOLD

KOMPOSISJON

SPRÅK

 

Stoffet

Oppbygningen av teksten

Skrivemåten

Artikkel I
Utgreiing,
redegjørelse

En presentasjon av et tema i form av en ryddig gjennomgang og en forklaring av sammenhenger.

1.Innledning. Presentasjon av tema (historisk eller aktuelt).

2. Hoveddel. Systematisk framstilling av de enkelte sider ved temaet.

3. Avslutning. Oppsummering og eventuelt framtidsperspektiv e.l.

Saklig, nøktern, objektiv framstilling. Fullstendige setninger. Regelmessig avsnittsbruk. Varsomhet med skildring, ladede ord, billedbruk o.l.

Artikkel II
Kommentar

En presentasjon av tema eller problemstillinger, framsatt av andre. Besvarelsen skal inneholde dine begrunnede synspunkter på temaet.

1. Innledning.Presentasjon av tema/problemstilling og eventuelt kildetekst.

2. Hoveddel. Vurdering av de enkelte punkter i tema/

problemstilling. Vekt på allsidig belysning og gode argumenter.

3. Avslutning. Konklusjon og eventuelt framtidsperspektiv e.l.

Saklig, nøktern, objektiv framstilling. Fullstendige setninger. Regelmessig avsnittsbruk. Varsomhet med skildring, ladede ord, billedbruk o.l.

Artikkel III
Drøfting

En presentasjon av en eller flere problemstillinger, med vekt på viktige sider og/eller argumenter for og mot og en vel avveiet konklusjon.

1. Innledning.Presentasjon av tema og/eller problemstilling.

2. Hoveddel. Systematisk gjennomgang av ulike sider ved problemstillingen for å få fram alle viktige aspekter (for og mot).

3. Avslutning. Konklusjon og eventuelt framtidsperspektiv e.l.

Saklig, nøktern, objektiv framstilling. Fullstendige setninger. Regelmessig avsnittslengde. Varsomhet med skildring, ladede ord, billedbruk o.l.

Essay

En filosoferende, kreativ høyttenkning omkring et tema.

1. Åpning.Situasjon, sitat, påstand e.l. som slår an en tone og presenterer tema.

2. Hoveddel. En vandring i tema med nye, friske, men seriøse og dybdeborende innfallsvinkler, gjerne knyttet til personlige opplevelser og noe "hørt, sett eller lest".

3. Avslutning. Et overraskende poeng, en utfordring, eller en kobling til åpningen.

En bevisst kunstnerisk framstilling med bruk av stilistiske virkemidler som bilder, sammenligninger, kontraster og vekt på eleganse og stilfullhet eller kraft og driv i framstillingen. Ufullstendige setninger, variasjoner i avsnittslengde kan benyttes som virkemidler.

Kåseri

En lett, gjerne humoristisk og ironisk behandling av et tema, men med poeng som rommer et visst alvor.

1. Åpning.Situasjon, sitat, påstand e.l. som slår an en tone og presenterer tema.

2. Hoveddel. En vandring i tema, med nye, friske, humoristiske og gjerne ironiske/satiriske innfallsvinkler. Små tematiske avstikkere er tillatt.

3. Avslutning. Et overraskende poeng, eller en replikk som "sitter".

Et lett, muntlig preg uten å bryte med grunnleggende språkregler. Ladede ord, sammenligninger, ordspill, forvrengninger av kjente sitater o.l. er vanlige virkemidler. Lavstil kan også benyttes, men med en viss varsomhet. Ufullstendige setninger, variasjoner i avsnittslengde kan benyttes som virkemidler.

Novelle

En skildrende-fortellende framstilling av et tema hvor personers tanker, ord og handlinger utspiller og avspeiler viktige sider ved temaet

1. Åpning. Rett inn i handlingen, skildring eller presentasjon av personer e.l.

2. Hoveddel. Selve handlingen med konflikt, spenningskurve, høydepunkt eller vendepunkt, personskildring og miljøskildring.

3. Avslutning. En avrunding med løsning av konflikt eller uten noen full løsning ("åpen slutt").

Bruk av "rammeteknikk" for å binde sammen begynnelse og slutt er ikke uvanlig.

Et språk rikt på verb og adjektiv. Klang og rytme, språkbilder, sammenligninger, kontraster. Bruk av symboler kan være virkningsfullt, f.eks natursymboler som illustrerer menneskelivet. Språk i replikker og skildring kan ligge på ulike stilnivåer. Avsnittslengde og setningsstruktur kan være virkemidler for å understreke innholdet.

II. PENSUMOPPGAVER

TEKSTTYPE

INNHOLD

KOMPOSISJON

SPRÅK

 

Stoffet

Oppbygningen av teksten

Skrivemåten

Analyse I
Sakprosa

En presentasjon av en sakprosatekst, med tekstens hovedsynspunkt, argumentasjonen og de språklige virkemidlene.

Kan noen ganger ha en del II hvor tekstens synspunkter skal drøftes eller kommenteres. Se artikkel II-III.

1. Innledning. Presentasjon av teksten (sender, medium, mottaker). Plassering i sjanger.

2. Hoveddel. Presentasjon av hovedsynspunktene i teksten og hvilke typer argumenter som brukes (senderarg, mottakerarg, språkarg, og sakarg) og andre virkemidler (f.eks. trekk fra essay, kåseri novelle eller andre teksttyper).

3. Avslutning. Oppsummering av tekstens særpreg.

Saklig, nøktern, objektiv framstilling. Fullstendige setninger. Regelmessig avsnittsbruk. Varsomhet med skildring, ladede ord, billedbruk o.l.

Sitater fra teksten i anførselstegn er vanlig.

Analyse II
Reklame

En presentasjon av en reklametekst, tekstens innhold og virkemidler

1. Innledning. Presentasjon av teksten (sender, medium, mottaker).

2. Hoveddel. Presentasjon av tekstens budskap og virkemidler (blikkfang, tiltro, overbevisning) (attention, interest, desire, action) i bilder, overskrifter og språk.

3. Avslutning. Oppsummering av tekstens særpreg og eventuell vurdering av effekt på målgruppen.

Saklig, nøktern, objektiv framstilling. Fullstendige setninger. Regelmessig avsnittsbruk. Varsomhet med skildring, ladede ord, billedbruk o.l.

Sitater fra teksten i anførselstegn er vanlig.

Tolking I
Dikt

En presentasjon av en eller flere dikttekster, teksten(e)s innhold og virkelmidler.

1. Innledning. Presentasjon av teksten (forfatter, sjanger, trykkested) og forfatteren (kort).

2. Hoveddel. Presentasjon av tekstens oppbygning, virkemidler (rim, rytme, språkbilder, assosiasjonsspill, kontraster, sammenligninger), tema.

3. Avslutning. Eventuelt budskap og aktualitet for vår tid.

Saklig, nøktern, objektiv framstilling. Fullstendige setninger. Regelmessig avsnittsbruk. Varsomhet med skildring, ladede ord, billedbruk o.l.

Sitater fra teksten i anførselstegn er vanlig.

Tolking II
Novelle

En presentasjon av en eller flere novelletekster (eller romanutdrag), teksten(e)s innhold og virkemidler

1. Innledning. Presentasjon av teksten (forfatter, sjanger, trykkested) og forfatteren (kort).

2. Hoveddel. Presentasjon av tekstens oppbygning (åpning, handling, synsvinkel, vendepunkt, avslutning), virkemidler (person- og miljøskildring, stilnivå, språklig preg), tema.

3. Avslutning. Eventuelt budskap og aktualitet for vår tid.

Saklig, nøktern, objektiv framstilling. Fullstendige setninger. Regelmessig avsnittsbruk. Varsomhet med skildring, ladede ord, billedbruk o.l.

Sitater fra teksten i anførselstegn er vanlig.

Språk- og
litteratur-
historie

En presentasjon av et emne, en forfatter, periode(r) eller problemstilling(er) fra språk- eller litteraturhistorien.

Følger i hovedsak artikkeltype I eller III.

1.Innledning. Presentasjon av tema (historisk eller aktuelt).

2. Hoveddel. Systematisk framstilling av de enkelte punkter i temaet. Eventuelt drøfting hvis oppgaven spør om det (artikkel III)

3. Avslutning. Oppsummering (eventuelt konklusjon på drøfting).

Saklig, nøktern, objektiv framstilling. Fullstendige setninger. Regelmessig avsnittsbruk. Varsomhet med skildring, ladede ord, billedbruk o.l.