Miniseminar om endringar i bustadoppføringslova

Torsdag 23. september 2010 kl. 1515–1700, auditorium 4, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Innleiingar ved professor Lasse Simonsen og professor Kåre Lilleholt. Diskusjon

Tema er framlegga i Prop. 130 L (2009–2010) til endringar i bustadoppføringslova og avhendingslova. Viktigast er auka garantiar for oppfylling av kontraktar etter bustadoppføringslova og regulering av vidaresal av bustader under oppføring.

Alle er velkomne.