2019:

Kåre Lilleholt, Omtale av Peter Hultgren, Fel i tjänst. Om felbedömning och påföljdsbestämning vid avtal om tjänster i oreglerade fall, Juridisk Tidskrift 2018–19 nr. 4 s. 950–952

Kåre Lilleholt, «Utleigaren fekk ikkje dekt kostnader til istandsetjing som han ikkje hadde hatt – HR-2019-781-A, Nytt i privatretten 2019 nr. 2 s. 11–12

Kåre Lilleholt, «Byggjegrensa etter veglova utgjorde mangel ved tomt», HR-2018-2346-A, Nytt i privatretten 2019 nr. 1 s. 25–26

Kåre Lilleholt, «Utleigar kunne ikkje leggje sakskostnadene inn i leiga», HR-2018-2190-A, Nytt i privatretten 2019 nr. 1 s. 25

Kåre Lilleholt, «Europeisering av nordisk tingsrett?», i Lars Gorton, Lars Heuman, Annina H Persson, Gustaf Sjöberg (red.), Festskrift till Göran Millqvist, s. 385–395

 

2018:

Kåre Lilleholt, «Human rights aspects of consumer protection under EU law», in Marju Luts-Sootak, Irene Kull, Karin Sein, Hesi Siimets-Gross (eds.), Legal Pluralism – cui bono?, University of Tartu Press, Tartu 2018 s. 117–130

Kåre Lilleholt, «Unntak for internasjonale forsikringssaker frå hovudregelen om heimeting? HR-2018-869-A», Nytt i privatretten 2018 nr. 4 s. 21–22

Kåre Lilleholt, «Digitale omsetningsgjeldsbrev?», Henrik Udsen mfl. (red), Festskrift til Mads Bryde Andersen, København 2018 s. 57–66

Kåre Lilleholt, «Norwegian Supreme Court: The Law of the Assignor's Home Country is Applicable to Third-Party Effects of Assignments of Claims», IPRax: Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2017 s. 539–541

Kåre Lilleholt og Christian Fr. Wyller, Borettslovene med kommentarer, 2. utg., Oslo 2018

Kåre Lilleholt, Allmenn formuerett, 2. utgåve, Oslo 2018

2017:

Kåre Lilleholt, Kontraktsrett og obligasjonsrett, Oslo 2017

Luz M. Martínez Velencoso, Saki Bailey, Andrea Pradi (eds.), Transfer of Immovables in European Private Law, Cambridge 2017 (Kåre Lilleholt medarbeidar for norsk rett)

Kåre Lilleholt, «Høgsterettsdom 9. mars 2017. Mangel i form av ikkje godkjent utleigeareal gav krav på skadebot for verdireduksjonen (HR-2017-515-A)», Nytt i privatretten 2017 nr. 2 s. 19–20

Kåre Lilleholt, «Høgsterettsdom av 21. oktober 2016. Kan private saksøkje staten for folkerettsbrot? Er «tvillaust»-vilkåret for regulering av festeavgift i strid med EMK (HR-2016-2195-S)», Nytt i privatretten 2017 nr. 1 s. 11–12

2016:

Urmas Volens og Kåre Lilleholt: «Consumer Insolvency Law in Estonia and Norway: Comparative Aspects», European Review of Private Law, 2016 s. 759–790

Kåre Lilleholt, «Tolking av standardvilkår. Skade på bygning valda av leigars bruk. Høgsterettsdom 29. juni 2016 (HR-2016-1447-A)», Nytt i privatretten 2016 nr. 4 s. 19–20

Kåre Lilleholt, «Tilsetjingsforholdet som kontrakt – «den almindelige Civilrets Vanmagt»?», i Bernhard Johann Mulder mfl. (red.), Sui generis. Festskrift til Stein Evju, Oslo 2016 s. 411–419

Kåre Lilleholt, «Lovspråket og nynorsken», i Hans Christian Bugge mfl. (red.), Lov, liv og lære. Inger Lorange Backer 70 år, Oslo 2016 s. 333–340

Kåre Lilleholt, «Krav til praktiske juridiske oppgåvetekstar», Jussens Venner, 2016 s. 61–67

Kåre Lilleholt, «Pantelova § 1-5 gjeld for legalpanteretten i burettslag og eigarseksjonar – Rt. 2015 s. 1307», Nytt i privatretten 2016 nr. 1 s. 20–21

Kåre Lilleholt, «Verknader av brot på lovfastsette informasjonsplikter i forbrukarforhold», i Erling Hjelmeng (red.), Ugyldighet i privatretten. Minnebok for Viggo Hagstrøm (Bergen, 2016), s. 291‒305

2015:

Kåre Lilleholt, «The Influence of Human Rights and Basic Rights in Norway», i Verica Trstenjak, Petra Weingerl (eds.), The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law, Heidelberg 2015, s. 473–482

Kåre Lilleholt, «Ny straffelov og det siviliserte samfunnet», Lov og Rett, 2015 s. 444–445

Kåre Lilleholt, «Solid punktum for soga om Høgsterett» [Omtale av Jørn Øyrehagen Sunde, Høgsteretts historie. 1965–2015, Bergen 2015] Dag og Tid 19. juni 2015

Kåre Lilleholt, «Kjøp av «ny bil» kunne hevast på grunn av opplysningssvikt - høgsterettsdom 16. mars 2015 (HR-2015-601-A)», Nytt i privatretten 2/2015 s. 14–15

Erling Selvig og Kåre Lilleholt, «Kjøpsrett til studiebruk», 5. utgave, Oslo 2015

Kåre Lilleholt, «Grenser for kontraktsfridommen», i Mads Bryde Andersen, Johan Bärlund, Boel Flodgren, Johan Giertsen (red.), Aftaleloven 100 år, København 2015 s. 259–278

Piia Kalamees, Kåre Lilleholt, Karin Sein, «Responsible Lending in Estonian and Norwegian Law», Journal of European Consumer and Market Law, 2015 s. 29–38

Cornelius van der Merwe (red.), European Condominium Law, Cambridge 2015 (Kåre Lilleholt medarbeidar for norsk rett)

Kåre Lilleholt, «Oppgjer ved eigedomskjøp utan usikra kreditt», Lov og Rett, 2015 s. 39–57

2014:

Kåre Lilleholt, «Forfallsklausul sikrar motrekningsrett etter gjeldsbrevlova § 26 overfor utleggstakar – Rt. 2014 s. 833», Nytt i privatretten 4/2014 s. 17–18

Kåre Lilleholt, «A European Property Law?», i Scritti in onore di Giovanni Iudica, Milano 2014, 791–800

Karin Sein, Kåre Lilleholt, «Enforcement of Security Rights in Residential Immovable Property and Consumer Protection: An Assessment of Estonian and Norwegian Law», Oslo Law Review, Vol 1, No 1 (2014)

Kåre Lilleholt: «Non-Secured Instant Loans to Consumers», Juridica International, 2014, vol. 22, s. 51–56

Kåre Lilleholt, Omtale av Elisabeth Ahlinder, Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag. Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser (Jure Förlag, Stockholm 2013), Juridisk Tidskrift, 2014–15 nr. 1, s. 198–200

Kåre Lilleholt, «Realisasjon av [legalpant] for bukostnader krev vurdering av behovet for tvangssal, men ikkje tinglysing av legalpanteretten. Høgsterettsorskurd 15. januar 2014 (HR 2014-87-A). Dissens 3–2», Nytt i privatretten 1/2014 s. 25

Kåre Lilleholt, «Legalpant for bukostnader heftar på formuesgode som er overdregne til andre – Rt. 2014 s. 242», Nytt i privatretten 2/2014 s. 25–26

Kåre Lilleholt, «Norway» (report in Tenlaw project)

Piia Kalamees, Kåre Lilleholt, «Early Termination of Consumer Contracts for the Leasing of Cars under Estonian and Norwegian Laws», European Review of Private Law 2014 s. 545–558

Kåre Lilleholt, Omtale av Geneviève Helleringer and Kai Purnhagen (eds), Towards a European Legal Culture (Baden- Baden/München/Oxford: C.H. Beck/Hart/Nomos, 2014), European Review of Private Law 2014, s. 597–600

Kåre Lilleholt, «Kontraktsrett og obligasjonsrett», i Kåre Lilleholt (red.), Knophs oversikt over Norges rett, fjortende utgave, Oslo 2014 s. 210–276

Kåre Lilleholt (red.), Knophs oversikt over Norges rett, fjortende utgave, Oslo 2014

2013:

Kåre Lilleholt, «The Right to Housing and its Impact on Contract Law», i Kirsten Ketscher, Kåre Lilleholt, Eivind Smith, Aslak Syse (red.), Velferd og rettferd. Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år, Oslo 2013 s. 363–373

Kåre Lilleholt, «Ny norsk kjøpsrett? Om utkastet til forordning om sams europeisk kjøpsrett», Lov og Rett, 2013 s. 51–66

Kåre Lilleholt, «Application of General Principles in Private Law in the Nordic Countries»Juridica International, 2013 s. 12–19

Kåre Lilleholt, «Revitalisering av generalklausulen?», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2013 s. 550–566

Kåre Lilleholt, «Speditøren har atthaldingsrett i varene også for krav etter tidlegare oppdrag, og denne atthaldsretten kan ikkje omstøytast etter dekningslova § 5-7. Rt. 2013 s. 129», Nytt i privatretten 2/2013 s. 21–22

Kåre Lilleholt, «Tilslutning til vedtekt i burettslag gjeven ved passivitet. Høgsterettsdom 22. oktober 2013 (HR-2013-2197-A)», Nytt i privatretten 4/2013 s. 23–24

2012:

Kåre Lilleholt, «Leigeavtale utan tidsavgrensing og med varig leige vart ikkje lempa. Høgsterettsdom av 11. oktober 2012 (HR-2012-1938-A)», Nytt i privatretten,  4/2012 s. 17–18

Kåre Lilleholt, «Gjeldsordning og pantesikra solidarskyld . Eitt svar og eitt spørsmål frå Høgsteretts ankeutval - Rt. 2012 s. 48 U», Nytt i privatretten 2/2012 s. 25–26

Kåre Lilleholt, «Betaling frå tredjeperson kan etter omstenda omstøytast - Rt. 2012 s. 468 A», Nytt i privatretten 2/2012 s. 26–27

Kåre Lilleholt, «Use of Movables: Leasing», International encyclopedia of comparative law, Volume VIII Specific contracts, Chapter 7, 1–45, Tübingen 2012

Kåre Lilleholt, «Wind Power, Ownership, and Neighbours. Norwegian Supreme Court Case 27 May 2011», European Review of Private Law, 2012, s. 1139–1148

Kåre Lilleholt, Allmenn formuerett, Oslo 2012

Kåre Lilleholt, «Forbrukarvernets framtid i Norden», i Förhandlingarna vid Det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 1819 augusti 2011 del I s. 457–458

2011:

Kåre Lilleholt, «Passing of Risk and the Risk of Mystification: Some Drafting Issues», European Review of Private Law, 2011, 921–929

Kåre Lilleholt, «European Private Law: Unification, Harmonisation or Coordination», i Roger Brownsword, Hans-W. Micklitz, Leone Niglia and Stephen Weatherill (eds.), The Foundations of European Private law, Oxford 2011, s. 353–361

Kåre Lilleholt, «Bustadjussen gjennom førti år», i Juss-Buss og Olaf Halvorsen Rønning (red.), Med loven mot makta. Juss-Buss førti år, Oslo 2011 s. 355–363

Mads Andenas og Kåre Lilleholt, Remedies and Substantive Law – European Dimensions of Economic and Private Law, University of Oslo Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2011-18 (August 25, 2011)

Kåre Lilleholt, Omtale av Hans Fredrik Marthinussen, Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet, Oslo 2010, Lov og Rett, 2011 s. 251–252

Kåre Lilleholt, Omtale av Ingunn Elise Myklebust, Strandrett og offentleg styring av arealbruk i sjø, Oslo 2010, Lov og Rett, 2011 s. 186–188

Kåre Lilleholt, «Universitetsjuristen gjennom femti år», Lov og Rett, 2011 s. 78–88

2010:

Kåre Lilleholt, «Ownership of Goods in the Draft Common Frame of Reference», i Göran Lambertz, Stefan Lindskog og Mikael Möller (red.), Festskrift till Torgny Håstad, Uppsala 2011, s. 447–454

Kåre Lilleholt, «Datalagring, kontroll, tilsyn og innsyn», Lov og Rett, 2010 s. 577–578

Kåre Lilleholt, «Lovval og jurisdiksjon for fast eigedom – nokre spørsmål om eigedomsrett og rettsvern», Jussens Venner, 2010 s. 369–383

Kåre Lilleholt, «Der ingenting er ...», Lov og Rett, 2010 s. 369–370

Kåre Lilleholt, Omtale av Erlend Baldersheim, Reglar om fast eigedom (Oslo 2010), Lov og Rett, 2010 s. 367–368

Erling Selvig og Kåre Lilleholt, «Kjøpsrett til studiebruk», 4. utgave, Oslo 2010

Kåre Lilleholt, «Case: CJEU – Quelle», European Review of Contract Law, 2010 s. 192–196

Kåre Lilleholt, «Case: CJEU – Sturgeon and others», European Review of Contract Law, 2010 s. 184–191

Kåre Lilleholt, «Avhending av pengekrav i strid med avtala forbod», i Gudmund Knudsen, Kristin Normann, Geir Woxholth (red.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder. Festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år, Oslo 2010 s. 171–180

Kåre Lilleholt, «Nytt i den europeiske privatretten», Nytt i privatretten, 2010 nr. 2 s. 1–2

Kåre Lilleholt, «Målform i lover», i Hæreid, Gunnar O, Kåre Lilleholt, Ingvild Risnes Skeie, Merete Tollefsen (red.), Mål og Rett – Juristmållaget 75 år, Institutt for privatretts skriftserie, Oslo 2010 s. 103–106

Gunnar O. Hæreid, Kåre Lilleholt, «Juristmållaget gjennom 75 år – nokre tilskot til ei soge som ikkje er skriven», i Hæreid, Gunnar O, Kåre Lilleholt, Ingvild Risnes Skeie, Merete Tollefsen (red.), Mål og Rett – Juristmållaget 75 år, Institutt for privatretts skriftserie, Oslo 2010 s. 15–26

Gunnar O. Hæreid, Kåre Lilleholt, Ingvild Risnes Skeie, Merete Tollefsen (red.), Mål og Rett – Juristmållaget 75 år, Institutt for privatretts skriftserie, Oslo 2010

Kåre Lilleholt, Omtale av Geraint Howells og Reiner Schultze (red.), Modernising and Harmonising Consumer Contract Law. Sellier European Law Publishers, München 2009, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2010 s. 152–154

Kåre Lilleholt, «Lov og Rett 2010», Lov og Rett, 2010 s. 1–2

Kåre Lilleholt, «Krav om å nytte forkjøpsrett må som regel vera utan atterhald – Rt. 2009 s. 1299», Nytt i privatretten, 2010 s. 28–29

2009:

Kåre Lilleholt, omtale av Kirsti Strøm Bull og Nicolay K. Winge, Fast eiendoms rettsforhold. Kort og godt, Oslo 2009

Kåre Lilleholt, «Forbrukarvern i endring», Lov og Rett, 2009 s. 513–514

Kåre Lilleholt og Anders Mikelsen, «The DCFR Rules on Unexpected Difficulties in Performance», European Review of Private Law, 2009, 573–580

Kåre Lilleholt, «publication review» (Mads Andenas mfl. (red.), Liber Amicorum Guido Alpa. Private law beyond the national systems), International & Comparative Law Quarterly, 2009, 488–489

Kåre Lilleholt, «Notes on the Proposal for a New Directive on Consumer Rights», European Review of Private Law, 2009, 335–343

Kåre Lilleholt, «The Consumer's Direct Claims against Parties to Previous Contracts and the Seller's Right of Redress in Norway", i Martin Ebers, André Janssen, Olaf Meyer (red.), European Perspectives on Producers' Liability, Munich 2009, 461–474

Kåre Lilleholt mfl., NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig

Kåre Lilleholt, «Apartment ownership law – European model rules?», i Ronnie Eklund, Richard Hager, Jan Kleineman, Hans-Åke Wängberg (red.), Skrifter till Anders Victorins minne (Uppsala 2009), 345–356

Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt og Dag Michalsen (red.), Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag, Oslo 2009

Kåre Lilleholt (red.), Knophs oversikt over Norges rett, 13. utgave (Oslo 2009)

Kåre Lilleholt, «Rett og rettsregler», i Kåre Lilleholt (red.), Knophs oversikt over Norges rett, 13. utgave (Oslo 2009), 1–4

Kåre Lilleholt, «Alminnelig formuerett» i Kåre Lilleholt (red.), Knophs oversikt over Norges rett, 13. utgave (Oslo 2009), 167–205

Kåre Lilleholt, «Fast eiendoms rettsforhold» i Kåre Lilleholt (red.), Knophs oversikt over Norges rett, 13. utgave (Oslo 2009), 206–217

Kåre Lilleholt mfl., «Report from Oslo Workshops on Consumer Contracts 2007 and 2008», European Business Law Review, 20, no. 1 2009, 199–242

2008:

Ørnulf Hagen, Kåre Lilleholt, Christian Fr. Wyller, Eierseksjonsloven, 2. utg., Oslo 2008

Kåre Lilleholt, «Kommentar til eigedomsmeklingslova 1938», Norsk lovkommentar, Oslo 2008

Kåre Lilleholt, «Kommentar til bustadoppføringslova», Norsk lovkommentar, Oslo 2008

Kåre Lilleholt, «Kommentar til bustadbyggjelagslova 2003», Norsk lovkommentar, Oslo 2008

Kåre Lilleholt, «Kommentar til burettslagslova 2003», Norsk lovkommentar, Oslo 2008

Kåre Lilleholt, «A European Law of Lease?», in Antoni Vaquer (ed.), European Private Law Beyond the Common Frame of Reference. Essays in Honour of Reinhard Zimmermann (Groningen 2008), 57–64

Kåre Lilleholt, «Leige og forbrukarvern», i Festskrift til Lars Gorton (Lund 2008), 317–327

Kåre Lilleholt, «Stillingsfullmakter i entrepriseretten», Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2008, 27–33

Kåre Lilleholt, «The Draft Common Frame of Reference and «Cancellation» of Contracts», Juridica International, 2008, 111–117

Kåre Lilleholt og Ola Mestad, omtale av Lars Björne, Den nordiska rättsvetenskapens historia I–IV, (Lov og Rett, 2008, 237–248)

2007:

Kåre Lilleholt mfl., Principles of European Law. Lease of Goods (München [2007])

Kåre Lilleholt, «Kvifor norsk rett ikkje er case law», i Torstein Franzen, Johan Giertsen, Giuditta Cordero Moss (red.), Rett og toleranse. Festskrift til Helge Thue. 70 år (Oslo 2007) s. 522–530

Kåre Lilleholt, «Finst det reelle ekteskap? Refleksjonar på bakgrunn av Rt. 2006 s. 1657», Nytt i privatretten, 2007 (4) s. 12

Kåre Lilleholt, «Verkeområdet for husleigelova og faren med legal-definisjonar – Rt. 2007 s. 1090», Nytt i privatretten 2007 (4) s. 12–13

Kåre Lilleholt, «Reform av bygningsjussen», Lov og Rett, 2007, 1–2, leiar

Kåre Lilleholt, omtale av Karl Marthinussen, Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen mfl., NS 8405. Kommentarutgave til Norsk Standard 8405, Norsk bygge- og anleggskontrakt (Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2007, 843–845)

2006:

Kåre Lilleholt, Christian Fr. Wyller og Morten Aagenæs, Borettslovkommentaren (Stavanger 2006)

Kåre Lilleholt, «Finansiell trygdgjeving», i Håkonarmål 2006 (Bergen 2006)

Kåre Lilleholt, «Farleg fridom?», Lov og Rett, 2006, 1–2

Kåre Lilleholt, omtale av Sjur Brækhus, Pant og annen realsikkerhet (Tidsskrift for Rettsvitenskap 2006,667–671)

2005:

Lilleholt, Kåre, «Anbodskonkurranse og mistak. Rt. 2003.1531», i Boel Flodgren (red.), Avtalslagen 90 år (Lund 2005) [vedlegg, 1–9]

Lilleholt, Kåre, «Seksjonering eller oppløysing av sameiger», Kart og Plan, 2005, 26–32

Kåre Lilleholt, «Kommentar til eigedomsmeklingslova 1989», Norsk lovkommentar, Oslo 2005

Kåre Lilleholt, «Kommentar til bustadoppføringslova», Norsk lovkommentar, Oslo 2005

Kåre Lilleholt, «Kommentar til bustadbyggjelagslova 2003», Norsk lovkommentar, Oslo 2005

Kåre Lilleholt, «Kommentar til burettslagslova 2003», Norsk lovkommentar, Oslo 2005

Kåre Lilleholt, «Kor mykje skal bankane sitje att med? Om føretakspant i dei nordiske landa», Forhandlingerne ved Det 37. nordiske juristmøde i Reykjavík, I, [Reykjavík 2005], 223–240

Kåre Lilleholt, «Urimelege standardvilkår i Norden og Europa», i Håkonarmål 2005 (Bergen 2005)

Kåre Lilleholt, «Europeisk kontraktsrett», Lov og Rett, 2005, 1–2

Kåre Lilleholt, «Burettsregister med komplikasjonar», Lov og Rett, 2005, 193–194

2004:

Kåre Lilleholt (red.), Knophs oversikt over Norges rett, 12. utgave (Oslo 2004)

Kåre Lilleholt, «Rett og rettsregler», i Kåre Lilleholt (red.), Knophs oversikt over Norges rett, 12. utgave (Oslo 2004), 1–4

Kåre Lilleholt, «Alminnelig formuerett» i Kåre Lilleholt (red.), Knophs oversikt over Norges rett, 12. utgave (Oslo 2004), 163–201

Kåre Lilleholt, «Fast eiendoms rettsforhold» i Kåre Lilleholt (red.), Knophs oversikt over Norges rett, 12. utgave (Oslo 2004), 202–213

Kåre Lilleholt, «Nye burettslover» (føredrag på generalforsamling i Stor-Bergen Boligbyggelag 28. april 2004, publisert på nettet, http://folk.uio.no/kaareli/Publisering/Stor-Bergen.pdf)

Kåre Lilleholt, «Endringspålegg, medverknadssvikt og andre forhold på byggherrens side», i Håkonarmål 2004 (Bergen 2004)

Kåre Lilleholt, «Etikk og juristar», Lov og Rett, 2004,1–2

Kåre Lilleholt, «Litt om prøving og teksttypar», Injuria, eksamensnummer 2004, 6–8

2003:

Kåre Lilleholt, «Aksjeeigaravtale, vedtekt og kreditorbeslag», i Torsten Iversen, Lars Hedegaard Kristensen og Erik Werlauff (red.), Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard (København 2003), 921–934

Kåre Lilleholt, «Når rettskjeldene bryt med Systemet i privatretten» (innleiing nasjonalt doktorandseminar 24. september 2003, publisert på nettet, http://folk.uio.no/kaareli/Publisering/Systemet.htm

Kåre Lilleholt, «Akademisk juss og kvalitet» (innleiing på fakultetskonferanse, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 15. oktober 2003, publisert på nettet, http://folk.uio.no/kaareli/Publisering/akademisk_juss_og_kvalitet.htm)

Kåre Lilleholt, «Nytt studium – nye juristar», Lov og Rett, 2003,1–2

Kværner ASA 1996–2001 (rapport frå undersøkingsutval)

2002:

Lilleholt, Kåre mfl., Apartment ownership and mortgage finance in Lithuania, TemaNord 2002:579 (Copenhagen 2002)

Kai Krüger, Kåre Lilleholt og Gudrun Holgersen (red.), Nybrott og odling. Festskrift til Nils Nygaard på 70-årsdagen (Bergen 2002)

Kåre Lilleholt, «Om tingsskade og kontrakt», i Kai Krüger, Kåre Lilleholt og Gudrun Holgersen (red.), Nybrott og odling. Festskrift til Nils Nygaard på 70-årsdagen (Bergen 2002), 171–179

Kåre Lilleholt, «Hjelpeverjemål og oppfylling», i Kirsti Strøm Bull, Viggo Hagstrøm og Steinar Tjomsland (red.), Bonus pater familias. Festskrift til Peter Lødrup 70 år (Oslo 2002), 419–425

Kåre Lilleholt, «Ditten-dom og subsidiært ansvar», i Peter Lødrup mfl. (red.), Rettsliv og rettsteori. Festskrift til Carsten Smith (Oslo 2002), 543–552

Kåre Lilleholt, «Pantebrev i ny form», Lov og Rett, 2002, 416–425

Kåre Lilleholt, «Argumentasjonsmønsteret i høgsterettspraksis frå dei seinare åra», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2002, 62–75

Kåre Lilleholt, «Rettstaten og juristane», Lov og Rett, 2002, 1–2

Kåre Lilleholt, «Norway: Contract Law and Contract Legislation», Turku Law Journal, 2002, 1–11

Kåre Lilleholt, Kommentar til eigedomsmeklingslova 1989, Norsk lovkommentar, Oslo 2002

Kåre Lilleholt, Kommentar til bustadoppføringslova, Norsk lovkommentar, Oslo 2002

Kåre Lilleholt, Kommentar til bustadbyggjelagslova 1960, Norsk lovkommentar, Oslo 2002

Kåre Lilleholt, Kommentar til burettslagslova 1960, Norsk lovkommentar, Oslo 2002

Kåre Lilleholt, omtale av Malmström & Agell, Civilrätt (Tidsskrift for Rettsvitenskap 2002, 827–828)

2001:

Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad (Oslo 2001)

Kåre Lilleholt, «Nikolaus Gjelsvik», Norsk biografisk leksikon, band 3 (Oslo 2001)

Kåre Lilleholt, «Ekteskap og utlegg», Jussens Venner, 2001 s. 43–55

Kåre Lilleholt, «Knut Robberstad og rettsmålet», i Minneseminar for Knut Robberstad, (Juristmållaget Oslo 2001) s. 23–29

Kåre Lilleholt og Anders Victorin, Legal Framework of User-Owned Dwellings in The Baltic Countries, TemaNord 2001:544 (Copenhagen 2001)

2000:

Kåre Lilleholt, «Ny husleigelov», Lov og Rett, 2000 s. 259–270

Kåre Lilleholt, «Bruk av reelle omsyn i formueretten», Jussens Venner, 2000 s. 49–60

Kåre Lilleholt, omtale av Otto Jebens, Om eiendomsretten til grunnen i Indre Finnmark (Kart og Plan 2000 s. 196–197)

Kåre Lilleholt mfl., NOU 2000:17 Burettslovene

Kåre Lilleholt, «EU og Noreg» (innlegg på Den nordiska handelsrättslärarkonferensen i Vasa 30.8. –2.9.2000, publisert på nettet, http://folk.uio.no/kaareli/Publisering/eu_og_noreg.htm)

Kåre Lilleholt, «Eigaren og dei andre – nytt i norsk rett om eigedomsretten til fast eigedom» (gjesteførlesing Stockholm 18. februar 2000, publisert på nettet, http://folk.uio.no/kaareli/Publisering/eigaren.htm)

1999:

Ørnulf Hagen, Kåre Lilleholt, Christian Fr. Wyller, Eierseksjonsloven. Kommentarutgave (Oslo 1999)

Kåre Lilleholt, Godtruerverv og kreditorvern, 3. utg., Oslo 1999

John Ole Askedal og Kåre Lilleholt, «Sprache und Recht in Norwegen», Europa Ethnica, 1999 s. 63–65

Kåre Lilleholt, omtale av Anders Dahlquist-Sjöberg, Kommersiella hyresavtal. En avtalstyp i omvandling (Tidsskrift for Rettsvitenskap 1999 s. 831–835)

Kåre Lilleholt, omtale av Håkan Julius og Ingrid Uggla, Bostadsrättslagen. Ombildningslagen. Omregistreringslagen (Tidsskrift for Rettsvitenskap 1999 s. 839–840)

Kåre Lilleholt, omtale av Per Norberg, Konkurrenslagstiftning och bostadspolitik (Tidsskrift for Rettsvitenskap 1999 s. 977–978)

Kåre Lilleholt, «Kommentar til eigedomsmeklingslova 1989», Karnov norsk kommentert lovsamling, Oslo 1999

Kåre Lilleholt, «Kommentar til bustadoppføringslova», Karnov norsk kommentert lovsamling, Oslo 1999

Kåre Lilleholt, «Kommentar til bustadbyggjelagslova 1960», Karnov norsk kommentert lovsamling, Oslo 1999

Kåre Lilleholt, «Kommentar til burettslagslova 1960», Karnov norsk kommentert lovsamling, Oslo 1999

Kåre Lilleholt, «Medan vi ventar på Høgsterett – merknader om avhendingslova», Juristkontakt, 1999 nr. 7 s. 18–19

1998:

Kåre Lilleholt (red.), Knophs oversikt over Norges rett, 11. utgave (Oslo 1998)

Kåre Lilleholt, «Alminnelig formuerett», i Kåre Lilleholt (red.), Knophs oversikt over Norges rett, 11. utgave (Oslo 1998) s. 177–216

Kåre Lilleholt, «Fast eiendoms rettsforhold», i Kåre Lilleholt (red.), Knophs oversikt over Norges rett, 11. utgave (Oslo 1998) s. 217–230

Kåre Lilleholt, «Litt om sampant», i David Doublet, Kai Krüger og Asbjørn Strandbakken (red.), Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen (Bergen 1998) s. 273–279

Kåre Lilleholt, «Lyte og løysingsrett» i Kart og Plan, 1998 s. 193–197

Kåre Lilleholt mfl., Housing Law in the Nordic Countries, TemaNord 1998:571 (Copenhagen 1998)

1997:

Kåre Lilleholt mfl., Nordisk bustadrett, København 1997

Kåre Lilleholt, ««... man skal eie en ordliste» – litt om rettsgrunnlaget for normering av norsk språk», Ånd og rett. Festskrift til Birger Stuevold Lassen, Oslo 1997

1996:

Kåre Lilleholt, «Legitimasjon og publisitet», Jussens Venner, 1996 s. 69–97

Kåre Lilleholt og Søren Wiig, «Norway», Theodor Baums og Eddy Wymeersch (red.), Asset-backed Securitization in Europe, London – The Hague – Boston 1996

Kåre Lilleholt, «Utlegg i burettslagsandel», Lov og Rett, 1996 s. 59–64

1995:

Kåre Lilleholt og Søren Wiig, «Nokre spørsmål kring verdipapirisering», Tidsskrift for Forretningsjuss, 1995 s. 79–86

1994:

Kåre Lilleholt, Godtruerverv og kreditorvern, 2. utg., Oslo 1994

Kåre Lilleholt, «Ulovfesta ekstinksjon – Norske Fjellhus- og Sigdal-dommane», Jussens Venner, 1994 s. 279–290

Kåre Lilleholt, «Konsern og konkurs», Torvild Aakvaag mfl., Noen sentrale emner innen norsk konsernrett, Oslo 1994

1993:

John Grini og Kåre Lilleholt, Borettslovene med kommentar, 3. utg., Oslo 1993

Kåre Lilleholt mfl., NOU 1993:4 Lov om husleieavtaler

Kåre Lilleholt mfl., NOU 1993: 20 Kjøp av ny bustad

1992:

Kåre Lilleholt mfl., NOU 1992:9 Forbrukarentrepriselov

Kåre Lilleholt mfl., Krisa i lakeseoppdrettsnæringa

1991:

Kåre Lilleholt, «Opplåning av pantobligasjonar – merknader til Jens Edvin Andreassen», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1991 s. 306–312

1989:

Kåre Lilleholt, Godtruerverv og kreditorvern, Oslo 1989

1988:

Kåre Lilleholt, Kreditorvern, Bergen 1988

Kåre Lilleholt, «Pant i innløysingspapir – rasjonell rettsvernregel?», Thor Falkanger (red.), Lov, dom og bok. Festskrift til Sjur Brækhus 10. juni 1988, Oslo 1988

1986:

Kåre Lilleholt, Personskifte i husleigeforhold, Oslo 1986

1983:

John Grini og Kåre Lilleholt, Borettslovene med kommentarer, Oslo 1983

Sigve Gramstad og Kåre Lilleholt, Lov om målbruk i offentleg teneste, Oslo 1983

Kåre Lilleholt, «Eigarseksjonslova § 5 første ledd første punktum – eit tolkingsforsøk», Juristkontakt, 1983 s. 198–201, 218–220

1982:

Kåre Lilleholt, «Leigar eller klient. Oppseiing og utkasting frå institusjonsliknande bustader», Lov og Rett, 1982 s. 291–308 (også Institutt for privatrett. Stensilserie, nr. 72, Oslo 1980

Kåre Lilleholt, «Merknad til ein dom om bustadbyte», Lov og Rett, 1982 s. 269–271

1981:

Kåre Lilleholt, «Utkasting m.v. frå husrom», Institutt for privatrett. Stensilserie, nr. 82, Oslo 1981

Kåre Lilleholt, «Husleigekontrakten når leigaren av forretningslokale går konkurs», Institutt for privatrett. Stensilserie, nr. 77, Oslo 1981

Kåre Lilleholt, «Om regulering av festeavgift til tomter», Lov og Rett, 1981 s. 451–463

Kåre Lilleholt, «Treng vi ei ny husleigelov», Lov og Rett, 1981 s. 49

1979:

Kåre Lilleholt. Oppseiingsvernet i bustadleigeforhold, Oslo 1979

1978:

Peder Skogaas og Kåre Lilleholt, En for hverandre. Sigøynerne Milos Karoli og Frans Josef forteller, Oslo 1978

1977:

Kåre Lilleholt, «Endring av leigeobjektet – nokre rettsspørsmål kring byfornying», Lov og Rett, 1977 s. 231–236

1976:

Kåre Lilleholt, «Bortleige av bustad mot lån», Institutt for privatrett. Stensilserie, nr. 39, Oslo 1976