| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

1.8. ИНФОРМАТОРИ В. П-ИН И С. П-НА


Социален статус на ниформаторите:
В. П-ин е 25- годишен по време на записа. Роден е в с. Малчика. Работи като милиционер в момента на гостуването на приятеля му, който го записва. Женен е за С. П-на от около 3 години. С. П-на е 20-годишна по време на записа. Родена е в София. Учи за медицинска сестра. Семейство 1.8.имат малко дете. Родителите на съпругата са от Западна България.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен преди около 8 години от дипломант-филолог, обозначаван условно като "Н". Записът е направен със скрит микрофон. Води се неофициална беседа между приятели. Социалните различия между говорещите не оказват влияние върху говора на информаторите. Участниците в разговора са на приблизително еднаква възраст. Записът ни е предоставен от Павлина Кънчева - аспирантка по социолингвистика към катедрата по български език в СУ "Св. Климент Охридски ".
Фоноархив:
касетата със записа се съхранява при осъществилия записа, затова няма означение в нашия фоноархив.
Транскрипция:
Павлина Кънчева и "Н".
Означения:
със "С" ще означаваме репликите на С. П-на, с "В" - на В. П-ин, а с "Н" - на записващия.

ИЗВАДКА №1

 В [//о: здравей/ запов'адай//
     Н //пуши ли се тука//
     В //пуши съ//
     С //хе: как ме зава\ри//
     Н //как съм те заварил//
     С //сам ли си//
     Н //сам съм//
     С //поли н'ама ли да дойде//
     Н //поли е в библ'отеката и чете//
     В //ше се развеселим ли нешто така/ да мъ отвличеш малко че
       досиа шт'ах да мъ йадосваши стефка//
     Н //а што//
     В //еми што/ штото//
     Н //тайа добра жена може ли да те йадосва//
     С //што ас си четем и си лежим спокойно а той/
     В //и мъ дразни/ а ас съ чудъ кво да прайъ//
     С //кажи кво праите//
     В //ше пинем ли по ена биричка така сложим да се истуди//
     Н //ена табличка ште напраим ли//
     В //ше напраим ас ти тука мъ раждаш//
     Н //така ли//
     В //ми да//
     Н //къде е пайакъ//
     С //на село//
     Н //а ти сама се върна//
     С //ас перкул'асах//
     Н //а//
     С //мноо бе мноо палаф е станал/ и като му кажеш той като
       че ли напук па точно там отива/ де не требва//
     Н //онайа вечер като б'ах/ значи сашо ми взе акълъ//
     С //а той е па ептен...Н... и той мол'ъ ти се като наме\рил
       отнекъде тайа волейболната топка/ и като йа м'ата по
       телевизоръ/ ти му об'асн'ааш недей бе детенце ше гръмне
       ше ни удари/ не// целел понеже имаше ена бутилка такава
       от швепс/ целел бутилката мол'а ти се// е от какъф зор/
       не ти казва/ пот леглата се зави\ра/ мес\ти масата/ иска
       радиото по близо да... па се кате\ри/ па таа картина
       штеше да падне// ужас ужас/ кво пра\ви/ как/ ас....
       откачих// и сестра ми тайа нош си дойде//
     Н //дойде ли си/ дойдоха ли си//
     С //да/ дойде си ама излез\наха/ не ги знам къде//
     Н //те много бързо си дойдоха//
     С //десет дена//
     Н //как съ иска\рали//
     С //т'а между другото е много черна/ ти остаи че е
       беличка...Н... чакай че ги оплетъх/ ф слънчеф брак//
     Н //е штом съ искарали добре//
     С //а бе виш кво добре добре/ спали съ по цел ден/ некъде пет
       шес дискотеки съ обиколили/ не им е харе\сало//
     В //тъс е студеничка/ другата пот чеш\мътъ//
     С //бубе виш кво/ земи масичката вместо на столъ//
     В //е ми масичката/ че ти ко мислиш//
     С //умрела работа//
     В //добре че ми дади съвет иначе н'амаше да съ сет'ъ//
     Н //нали затова си се оженил да ти давът съвети// сега
       ходих да гледамтози филм френскийъ//
     С //хубаф ли е//
     В //и като икар/ ас го гли\дах//
     Н //гледа ли го//
     В //интересен е//
     Н //хубавичък е да//
     В //ма тва е съвреминото/ тва е направо действителните случаи
       които съ//
     Н //йа ми кажи сега ти какво направи на испитъ//
     В //ништо//
     Н //тва ми го ка\за вече//
     В //не съм чел темата вопште/ от минълтъ година... бе ас г'и
       лъжем т'ах/ бе чисто и просто чудих съ кво да пишем//
       пи\сах там за бай ти йурдан геракъ/ пи\сах там за друг'и
       штуротии// гле\дах от тос от онзи кво пишът и / а бе
       ништо ни става// тва е само... ц'ала сутрин седим \домъ
       като пукъл//
     Н //на твойто село ше ходим нали//
     В //че ходиме разбира се//
     С //ти са от кога мислиш да тръгваме//
     В //ми на трийсти бе//
     С //ште можете ли тогава//
     Н //ште можем//
     С //на трийсти сутринтъ да тръгнеме// наобет да можеме да
       отпочинеме/ и следобедъ да отидеме към реката//
     Н //готово бе//
     В //ас че тр'аъ си направим въдиците/ да си приготвим сичко/
       читворки//
     Н //ште отидем/ ште половим рибица/ ште отпочинем// да ти
       кажъ право чуствам нужда от едно такова мероприйатие//
       там пол'анки има ли/ пол'анки около вас//
     В //има/ да//
     С //има ама съ бес сенка//
     Н //начи гот е казваш//
     В //сига като хо\дих напаро ми каза\ха има искл'учително много
       риба//
     С //гле\дал ли си панорамата//
     В //на панорамата ше отидим/ нема начин да не отидим на
       панорамата// майка ми и башта ми ака ни заминът на
       почифка штото ние ако отидим там/ фактически ние ше си
       останим ние сами// и със бабичката// т'а е осимдисе и
       девит год'ини//
     Н //държи ли се бабата//
     В //о:/ т'а праи сичко бе/ т'а съ държи жината//
     Н //сериозно//
     В //ако отидът на почифка н'ама да има кой да го гледа//
     С //че фанеме че фанеме лел'а...Н...//
     В //а е това е номеръ големийъ/ де го напра\вих ас/ е какво/
       ас иначи/ пуснъ ли тъ тук/ пуснъ ли тъ нататък ас вече
       губим играта// тука му е тенденцийата// да моъ тъ
       блок-ирам и да нимойш съ измъкниш... п'ет шес... п'ет
       и шес/ читворк-и/ ин\нъ/ две/ три/ четири и п-ет//
     Н //баба ти приказлива ли е бе//
     В //аха//
     С //има да ви распитва//
     Н //а//
     В //п'ет и две//
     С //т'а да видиш сега ама никога не съм очаквала че толкова
       възрасна жена ше помни толкова// има една като
       комбилизон само че от тейа старите кенарените// и ас го
       изро\вих ог гардеробъ/ и викам че ми го дадеш ли// т'а
       почва да ми го обесн'ава от незнам си каква румънка/
     В //не бе/ не румънка// на д'адо роман/
     С //а да//
     В //жина му//
     С //на дедо роман жена му не знам си къде го тъкала//
     В //това е домашен(ФС) домашно тъкано// е те тва е/
       апсол'утно ниносено// т'а ст'ефка зима от тва ши напраи
       ръкави//
     Н //е зашто ше и правиш ръкави//
     С //ми така мислъ// страшна бапка е начи/ сри\нала съм
       се от смех//
     В //т'а от ништо друго ни съ оплаква/ само че ръ\кътъ йа
       бол'ала кога съ наджънвала// тогас съ била презорила//за
       бас/ на бас съ \ловили тога на времито// е да де точно
       тва/ башта ми на л'улката/ на времито там/ батко и на
       баба ми съ бил фа\нал на бас със идин че нейа н'амало
       кой да йа наджени въф околийата и ф българийа// и идин
       искача от н'акак си/ пак от околийата/ ма бил гол'ам
       жътвар// с нейа да съ надженвът и там колко лева беши
       т'а ши кажи де/ не моъ да съ сетъ за колко пари/ на
       пари// и вика и като поч\нахме вика и като го стигнах
       вика/ па т'а първо дитето си/ башта мш наг\ласила на
       л'улката/ да го пусне/ онзи почнал да жъне оште/ т'а му
       ка\зала не ме гледай мени вика/ остави мъ вика/ ти си
       млат вика но ни можи вика да мъ... ма т'а много
       интир'есна// и като уда\риле/]

ИЗВАДКА №2

 В [//той па той \къто фа\нал ино агне за краката онуй рита
       мъчи съ такова/ митко слабичко дите държи го/ онуй го
       рита и той го държи и така праи// кокошката като фани/
       квачката кът йа натисни и край//
     С //ута вика на престилка/ ута//
     В //на пристилката съ мика ута/ тва е от старите... колко
       ста\наха/ ако фаниш оттук нататък иг\ръ//
     Н //ти моеш ли да говориш примерно така както т'а говори//
     В //не могъ/ сештам съ за н'акои думи обаче... ма къде бе/
       ас: въф реси от колко години съм изл'азал/ ас съм
       изл'азал одавна//
     Н //е добре бе веско ти как се разбираш з баба ти//
     В //а/ разбираме се/ се пак ас съм жив'ал там/ но ни
       могъ да говоръ//
     Н //е ако се опиташ ние можеш ли да говориш по тойа начин//
     В //ма де да знам/ ми никога ни съм съ опитвал/ ни могъ/ ни
       могъ... ас казах/ повече ти не мои да земиш/ н'ама
       начин// ас сига ши ти раскажем сичк'и игри// почвам
       мойти трудов-е да ти показвам//
     Н //какво ше направиш/ какво ше напраиш сички игри//
     В //викам ши ти раскажем сички игри сига// е колко съ/ пет на
       йедно съ/ за тебе/ толкос/ толкос съ/ ас ги бр\оим//]