| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

2.2. ИНФОРМАТОРИ Р. Б-ЧКА И Б. Б-ЧКИ


Социален статус на информаторите:
Р. Б-чка е 66-годишна по време на записа и е родена в с. Смиловци, Царибродско. Пенсионерка е, но продължава да работи в една гостилница. Не притежаваме точни данни за образованието й, но предполагаме, че е основно. Това й е втори брак, от който няма деца. От близо 45 години живее в София. Омъжена е за Б. Б-чи от около 30 години. Б. Б-чки е 70-годишен, роден в с. Фролаш, Софийско. Пенсионер, бил е работник в транспорта. Нямаме данни за образованието му, но смятаме, че е основно. От около 43 години живее в София.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен на 12.04.1989 година със скрит микрофон. Разговорът между двамата информатори се води на висок тон в техния двор, а съседката - записващата, осъществява наблюдението върху речта им. Те не подозират присъствието й на семейния скандал до почти самия му край.
Фоноархив:
касета К-10, касетофон National panasonic, касета марка BASF C-60, страна В.
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
Със знака "Б" отбелязваме репликите на Б. Б-чки, а с "Р" на Р. Б-чка.

ИЗВАДКА №1

 Б [//омръз\на ми боклуците да глеам//
     Р //йа че опраим сичко//
     Б //ма глеай ти какво си направила нафсекъде/ престави
       си/ гледай//
     Р //не бе/ са това го остаих дето седи у...Н...//
     Б //нема да седи//
     Р //утре че опраиме като времето/
     Б //нема да седи//
     Р //утре бе// ми што не си ...Н... у печката//
     Б //айде заминавай//
     15 сек. шум
     Р //па боре после че измием/ кво требе и че на\редим как
       требе// какво че го праим сега//
     Б //госпот ти е виновен//
     Р //а а (изразява несъгласие)
     Б //госпот ти е виновен/ човек да не ...Н...тийа хора// да//
     Р //сички нешта и се у тайа//
     Б //госпот ти е виновен/ кво да праим//
     Р //йа че опраим сичко//
     Б //да//
     Р //таа не бе// ама глеай кво е време сеа потиснато/ че
       почистим// ...Н...добре/ не е за вън// аман/ како да
       напраим// и време такова гадно/ потиснало/ какво
       сега/ така се праи// че отнесе нагоре па... грейне ли
       слънцето че опраиме кво требе// че се измие/ че
       се... хората...Н...
     Б //зашто ми е на мене/ зашто ми е на мене тойа задни двор
       когато току прет вратите хората се кръстът кой слет
       кой/ кръсти се//
     Р //добре де//
     Б //какво е вика това тука/ имаш ли иман'е/ ой бок'е/
       ой бок'е//
     Р //нека да се кръстът ...одих// да го измиеме/ да го
       опраиме/ па като е така недей оди//
     Б //да иде да се кръстът хората от нейа/ не ле те срам
       бе/ не ле те срам бе// да//
     Р //тука че го остаим/ ф тайа тенvера можеше и тва е
       за йадене тука// нека седи тайа тенvера//
     Б //ма не може да погледнеш од нейа/ од нейни боклуци/ не
       е ле срам бе/ не е ле резил бе/ пу да ти//
     Р //а бе са у тва време не може да се опраи// да се
       прибере тва онова/ како да напраим// сега ли че
       опраим// па да се измие// па да се испере кое е
       мръсно//
     Б //д_ееба неговата/ д_ейба него/ мръсното човече да еба/
       брей// што само търпъ да еба неговата мамка бе//
       айде/ лелей//
     Р //има и буркани/ има и шишета/ има и кутии/ има и тенекии/
       нека огрее слънце па че ги...
     Б //па като доде човек па каже те така те :(жжжжжж)(кръсти
       се)
     Р //че каже//
     Б //пу (жжжжжж)(движи ръката от лакътя напред и китката
       вертикално отзад напред - пустосва)
     Р //па че измиеме/ па че под\редиме и те тека//
       ето тийа обуфки да си из\редиш// да ги е// те те
       ...Н.../ обуфки/ тва съ//
     Б //таа обуфка е ена//
     Р //че се намери оште ена// е тейа съ твойте//
     Б //кой знае къде е едната обуфка//
     Р //тва съ твои обуфки//
     Б //тийа обуфки не съ мои//
     Р //твои твои твои съ//
     Б //е а_съм ги донесъл од боклуците//
     Р //е тва е//
     Б //обаче требе да исъхнът//
     Р //е па да исъхнът/ нали съ почти нови//
     Б //па то не дава време да исъхнът//
     Р //е те това е//
     Б //е го/ не дава//
     Р //времето е лошо/ не е...
     Б //е го не дава слънце/ е го не дава / на//
     Р //казвам че времето е лошо// не върви да чистим//
     Б //не дава//
     Р //че е лошо време/ кво да направъ//
     Б //а па иван не вземе да си идът с гена ф апартаментъ/ иде
       да те вижда тука дали/ дали не си умрела//
     Р //...Н...//
     Б // да ... дано ти дава господ да мръднеш ф този дом// не
       ти да му даваш парите/ дано// дано дано да не работи/ да
       оди тека по улицата/ като несвестен да оди така по
       улиците//
     Р (информаторката се отдалечава за момент и не се чуват
       отчетливо думите й)
     Б //правилно е//
     Р //правилно ама...
     Б //правилно е... ако не се видите не може да живеете нали//
     Р //е па че се видим/ дете ми е// какво искаш//
     Б //штом не може да прецениш какво е животъ// да//
     Р //тва не е твойа работа/ тва не е твойа работа// да се
       кръстът фсите//
     Б //затъ\нахме ф тийа боклуци начи//
     Р //а бе ти вече прекал'аваш//
     Б //мъчим се ф тийа боклуци/ мамим те мамим тe/
       мамим те мамим те мамим те/
     Р //нека времето се опраи//
     Б //мамим те да еба мама на животничкото да еба// представи
       си бе// ако не земем ас нешто/ некое купче да раздигнем/
       тека ше си седи бе/ тека ше си седи/ разбери бе//
     Р //ама йа не искам да го раздигваш заштото ъ тука требва
       време// слънце/ па че го опраим//
     Б //божем те/ божем те/ мамим те/ божем те// това животничко
       зашто го държи господ да живее ас не могъ да раз\беръ//
     Р //е ти тайа обуфка и че й намерим другаръ//
     Б //не могъ да раз\беръ зашто го държи да живее//
     Р //да//
     Б //да идът хората тука и да/ и да се кръстът и да пл'увът/
       да/ да пл'увът//
     Р //йа много нема да живеем//
     Б //да пл'увът/ да казвът пу/ за зашто е жива и зашто живее//
     Р //...Н...е за тва е// не за друго н'ама да...
     Б //да// мамим те/ мамим те/ мамим те мамим те/
       мамим те/ тва не е за прикас/ това не е за говорене//
     Р //нека йаденето да остане/ то ф тайа тенvера може пред
       вратите/ да седи/ е ф тайа//
     Б //тва не е за пикас/ тва не е за г(ФС) не \носи
       тенvерата през вратите// нема ти оставъ пред вратите
       ништо/ разбери//
     Р //тайа тенvера може//
     Б //дай//
     шум около 10 сек.
     Б //вътре у стайата и под миндеръ/ под леглото/ смрат има
       да исфърлим//
     Р //не /йа съм измела//
     Б //смрат /да//
     Р //измела съм//
     Б //леле цапам си дрехите/ не се облекох//
     Р //ма не си ги цапай// то не трева да/ то не трева с тейа
       да работиш//
     Б //леле леле леле//
     шум 30 сек.
     Б //\сложи си на устата един катанар па не го\вори//
     Р //така//
     Б //сложи си един катанар на устата/ да//
     Р //сичко иска убуу време за да се опраи//
     Б //тайа кутийа сега/ сичко ф казанъ ше отиде//
     Р //не//
     Б //като си ги изва\дила да си ги сло\жила да не се гледът//
       добре де// тва е сега// тва е сега// трай си//
     Р //тука/ тийа кутии че исъхнът/ па после у ена тенекийа че
       ги на\редим// тийа кутии са съ намокрени/ нека исъхнът/
       те това е//
     Б //това нешто тука ше го махнем/ това нешто ш_се махне и то//
     Р //што//
     Б //и да се исчисти//
     Р //оно сичко че се махне/ амаа чакай// да грейне слънце/ да
       и\суши/ да и\суши и като са // сите така//
     Б //махни че пречи тука да се минува// ф печката да се
       сложи/ ф печката да се сложи//
     Р //чакай са тва не требва//
     Б //гледай къде ги е сло\жила чорапи престави си/ т'а ше/
       т'а го е сло\жила а не ас//
     Р //е/ наме\рила съм ги у...
     Б //т'а ме \гласи и подрежда мене// т'а// да//
     Р //йа не з'ай//
     Б //айде//
     Р //мъл\чи//
     Б //мамка му и животно// къде го среш\нах тойа боклукчийъ
       бе/ братче бе/ къде го среш\нах бе//
     Р //това го тури одоле пот пот е потпот столъ/ пот столъ това
       го ос\таи//
     Б //ма къде го среш\нах тойа боклукчийъ та да/ та животъ да
       ми отрови/ къде го среш\нах бе// йазък/ йазък//
     Р //оу /нали на времето всеки гледаше да им е добре//
     Б //ас гледам да отулим некъде да отулим/ некое купче да
       махнъ// то трупа... еех браче браче/ как не го/ как ме
       госпот напъти към тебе бе/ как как как//
     Р //ама оно отулено да е/ ама...
     Б //не сам живел ас от тебе/ не сам живел// ма нали ка\зах/
       да да не се озакон'аваме бе човек бе/ да те видъ и да те
       раз\берех/ да те раз\берех какво си боклукчийъ бе// леле
       леле леле//
     Р //ништо че сме се озакониле/ че се разакониме/ и това че му
       дойде времето//
     Б //йазък бе братче йазък жалко бе// жалка картинка бе/
       йазък// жалка картина//
     Р //че се разакониме/ че се осво\бодиш// че се осво\бодиш од
       мене//
     Б //пу// да пл'уваш од него/ боклуци само нанас'а// боклуци
       парцали/ не го е срам/ да// да се чудим къде да/ нема
       ...Н...// те го те/ те/ те//
     Р //какво гледаш//
     Б //това за тука ле е бе//
     Р //койе бе/ койе бе/ ма койе бе/ оно толкова работи има//
       кое//
     Б //тейа купишта ше се махнът от тука/ тука бе/ ти разбери бе//
     Р //ама нека грейне слънце//
     Б //нема да чекам ас да грее слънце//
     Р //е къде че ги денеш сега у мокрото//
     Б //мойа работа//
     Р //не може така//
     Б //резил резил/ да//
     Р //има работи които да стойът сега//
     Б //резил и тва е//
     Р //нема да пипаш повече ништо//
     Б //който и да мине да видим ...Н... тука//
     Р //ас ти казвам па са ако праиш ...Н... че одговар'аш после//
     Б //...навсекъде бе//
     Р //ти недей \носи//
     Б //навсекъде бе//
     Р //из\нес почис\ти го/ извет\ри го па че видим от кое да
       оставим/ кое не// сам \мирни// \мирни като човек
       малко... навсекъде// не мое да чака да грейне слънце/
       да се опраи време//
     Б //да не знаеш къде кое да пофанеш първо бе// нешто да
       отворъ дворчето па тва нешто фсичко да му махнъ отука
       бе браче//
     Р //нема сега/ нека грейне слънце да исъъне//
     Б //какво нема бе братче мили братче човеченце//
     Р //да/ ама нека исъхне малко тайа кал//
     Б //влез\на ли ...Н.../ влез\на//
     Р //е//
     Б //цел ден да гори не йа гасим//
     Р //е сега е//
     Б //не йа \гасим/ не /нито се събувам/ нито ништо/ нито
       ти одговар'ам/ като дойде кирчо//
     Р //сеа е моментъ//
     Б //да//
     Р //а да видим...
     пауза в разговора 20 сек.
     Р //да съм умрела па да ме забрави йован/ е сега че дойде...
     Б //права си//
     Р //че съм платила един леф//
     Б //обаче госпот ти е виновен//
     Р //че съм платила за това един леф/ кой дава ...Н... па че
       дойде... да не си почакал убавото време// да исъхне
       калта/ да се про\ветри// да// ...Н...кое само това че
       бъде/ он 2седнал... т'а знаe да те гледа/ т'а е много
       възпитана/ пуфи ли беше/ пуфи// кво праите вие душице/
       се четете// от котки/ хич не е...Н.../ не мое човек
       чушка да остави// (Информаторката забелязва записващата
       на прозореца и се обръща към нея)]