| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

2.4. ИНФОРМАТОРИ И. И-ОВ И Е. И-ВА


Социален статус на информаторите:
И. И-ов е 24-годишен по време на записа. Роден е в гр. Видин, където е получил средно образование. В момента на записа е студент в пети курс на Техническия университет в София. От пет години живее в столицата. Женен е от една година и половина, като около една година младото семейство е живяло при родителите на съпругата. Родителите на И. И-ов са с висше образование - лекарка и административен работник. Живеят в гр. Видин. Е. И-ва е 22-годишна, родена в гр. София. Тук е завършила и средното си образование в СМГ. В момента на записа е студентка в четвърти курс на Техническия университет. Майка й има средно образование, служаща. Баща й е с висше образование.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен на 8.11.1989 г. със скрит микрофон в дома на записващата, където информаторите са на гости. Те са близки приятели на съпруга на записващата. Разговаря се за антени, работа, учение, майстори на спагети и най-вече за летуването през лятото. От трийсетминутния запис тук представяме само няколко случайно избрани извадки.
Фоноархив:
номер за касетата К-9 и К-11, касетофон National panasonic, касета марка Sony, страна В.
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
С буквата "Е" ще отбелязваме информаторката Е. И-ва, с "И" - И. И-ов, с"Г" - Г. А-ов, съпруг на записващата, а с "В" - записващата.

ИЗВАДКА №1

 И [//а бе ште водим ас във видин на спагети да видиш//
     Е //гъби /ала бала//
     И //ште вод'ъ ас//
     Е //то/ то/ тва плънкатаа е повече от макароните//
     И //тва плънката дали е повече тва не е важно// важното съ
       фкусовите качества//
     Е //...Ф...(фонетично паралингвистично средство, което
       покрива семантиката на чудесно, много вкусно - мъъ)
       (жжжжжж)(събира палец и показалец и ги приближава до
       устните) е кво не беше ли фкусно//
     И //не казвам че не беше фкусно/ ноо фкусно беше/ обаче ти
       казвам че ште тр'аа да напраиш такова//
     Е //жестоко беше// и бира и се слага въф тва/ и или бира
       или вино// е ф къшти имаме сега//
     В Ама аз такова ще го правя също.
     И //ште те покан'ъ//
     Е //ау краси какво ...Н..//
     В С много гъби, с много работи.
     И //ште те поканъ на боби макароф той да ти напраи//
     Е //(мжмжмжмж)(свива устни и махва с ръка, равнозначно на
       несъгласие) ше ме поканиш на боби макароф// боби
       макароф да напраи...Н...//
     И //заштото той праи със спец'ални потпрафки//
     В Какви?
     И //ет'опски//
     Е //ет'опски//
     В Е?
     И //разбираш ли/ той там е бил пет шес години/ колко беше//
     Е //а: бе не знам обаче б'аха ...Ф... (ФПС с приблизителна
       транскрипция - мц, звучащо като целувка) раскошни//
     И //там е бил лекър/ и той така си пада малко по тийа
       кулинарни истории/ и си подържа оште връските// той
       доста одавна/ има десет години откак се е върнал//
     В Откъде?
     И //от етиопийа// от адис абеба/ и той оште си подържа
       връските там със тийа хора и те му испраштът
       непрекъснато най резлични потпрафки такива етиопски//
       особени миризми и така нататък// така понеже той праии
       със тийа разни други потпрафки и те давът по друк фкус
       който нийъ не моем да го догодиме тука с нашите потпрафки//
     В Ясно, ясно. Ще кажа на моите етиопци да донесат бе. Колко
      му е.
     И //штото примерно ние сеа като бехме той ни показа един кашон/
     Е //да/ ше иде той до етиопийа//
     И  /е такъф гол'ам кашон със етиопски чесън/ чесън ли беше//
     Е //черен пипер//
     И //не бе/ чесън май беше//
     Е //пипер пипер//
     И //или пипер ли/ кво ли//
     Е //пипер//
     И //нешто такива// непрекъснато те си му праштът от тийа//
     Е //краси кога йа сложихте тайа трушийа//
     В Две седмици.
     И //виш ли ас кат ти ка\зах да си напраиме/ ти йок не штеш//
     Е //дали сеа моем си напраим//
     И //може//
     В Разбира се. Майка ми направи оня ден.
     И //може ама сеа вече нема кога// а тайа се праи хем лесно
       се праи хем е мноо готина//
     В Одгоре на всичко тая не е като царската трушия дето я
      слагаш, па я чакаш, па я нещо там на другия ден й сипваш,
      па не знам какво. Това се слага и готово. Ни я вариш, ни
      нищо.
     И //точно така/ слагаш и така//
     Е //е значи тайа треа да е царската//
     В Тази се казва "сурова трушия". Не знам яли ли сте някаде
      такава сурова трушия.
     Е //майка му праи такива//
     И //майка ми праи съштата//
     В А?
     И //мноо/ мноо е готина и мноо лесно се праи//
     В Много. Няма играчка.
     Е //ше си напраиме//
     И //е па ас ти каз\вах/ ти чакай да се свърши сезонъ па
       тогава да праиме//
     Е //ние н'амаме навик да праиме зимнина//
     В Ами какво правите през зимата? Купувате?
     Е //сеа ш_ти кажъ// н'ааме штото ено време ъ: ние имахме
       къшта на подуене/ д'адо ми имаше// и там примерно или
       вуйна ми и д'адо ми се хванът и напраът// и има и за
       нас// от полски тръмбеш лел'а ти росинка/ те ти три
       места пристигът// жоро/ къде се катериш//
     И //айде бе//
     Г В черната дупка търсих фасунга, обаче намерих само
       бакелита.
     Е //о/ а бе...
     Г От едната и една за миньонка. Ако искаш?
     И //...Ф...(ФПС за изразяване на отрицание - ц) а бе нема
       фасонки/ нема по тва/ нема по:/ жоро ше ми дадеш ли една
       чаша вода като ходиш натам// н'ама по магазините никъде
       фасонки бе маа му стара//]

ИЗВАДКА №2

 И [//обаче ако е ма:лко по уреден тоа къмпинг//
             (жжжжжж)(показва върха на нокътя си)
     Е //да/ топлата вода краси въф ъъ дванайсе часъ като знаеш
       че на морето след десет става студено//
     И //ма:лко/ е (жжжжжж) (показва върха на нокътя си) толко
       малко да е по уреден//
     В Да.
     Е //вечертъ/ водата ф единайсе часъ// слет тва да си легна
       ф палатката// викам ай сиктер отука// ударихме го на
       мръсотийа//
     И //е как//
     В О, боже.
     Е //ми за десет дена/ немаше толкова//
     И //мноо/ мноо//
     Е //примерно/ то не моеш да се измиеш като ...Н...// да/
       иначе е скъпо// тва е ъ:/
     И //а иначе ...а иначе е скъпо да му се не види//
     И //леф и оседмесе е всичко//
     Е //леф и осемдесе на човек/ за вечер/ и леф и осемдесе за
       палатката//
     И //и леф и осемдесе на кола//
     Е //значи ние ас и иван и на кола// ас и иван сме плаштали
       за ена вечер леф и осемдесе/ три и шейсе/ и оште леф и
       осемдесе/ четри и осемдесе/ пет и шейсе само за една
       вечер сме плаштали//
     В Много е.
     Е //тва е општо за двамата пет и шейсе//
     И //скъпичко// горе долу квартирите вървът по три лева/
       да//
     И //да ама то е на човек//
     Е //не/ квартирите съ по шес лева/ ако все ено да платиме/
       се ено да дадеме четиресе стотинки оште//
     И //да ама то е на човек//
     В Не знам, заслужава ли си го?
     И //кое/ на къмпинг е прийатно//
     Е //прийатно ако си с компанийа//
     И //е па с компанийа//
     Е //и бес ъ/ такива примерно/ бес хлапета// штото до нас
       дойдоха ени//
     И //е: са//
     Е //сутринтъ/ еф шес ка осем де три/ и иван вика//
     В Какво?
     Е //бе говорът нешто са//
     И //фсе ми се счувът тийа//
     Е //те пристигът// еф шес/ ка осем де три а девет//
     В Какво е това бе?
     Е //и ас викам/ иване теа сигурно шийът гоблени// иван
       вика не/ те играйът шах (смее се) а те ена палатка с
       канструкции/ и по схема подреждът конструкции// дъ еди
       койа си еди къде си//
     И //и ена жена тартор...Н...(смее се)
     Е //тарторката и такива(ФС) те такива пловдивчани ни
       йадо\саха оште първийъ ден штото/ нийъ си искарахме
       колата и те ни вид'аха че сме там/ и си набу\таха
       т'ахната кола ама (жжжжжж)(протяга бързо ръце напред все
       едно бута нещо) ...Ф...(ФПС с приблизителна трансрипция
       - млъ, характеризиращо начина, по който непознатите са
       вкарали колата си) влез\наха ф палатката вече// и ги
       помо\лихме учтиво ако може нали (жжжжжж)(върти китката
       отвътре навън - смисълът е да махнат, да изкарат от там
       колата) детето сутрин започваше/ зашто плачеш ма:
       елено:// пл'ас един шамар// тва в седем часъ майката//
     И //детето го биеха като...Н...//
     Е //то вика/ бабо бабо//бабата дойде/ трас на елена оште два
       шамара// онова почне мамо// и тва до девет часъ// десет
       часъ ние се изл'упваме с псувни// ...Ф...(ФПС с
       приблизителна транскрипция - а ъм а хм, което е
       имитиране на караницата) детето// и ена вечер му
       напраихме такова теренче ама точно до главата// тука
       (жжжжжж)(с приближаване и раздалечаване на ръцете си
       показва разположението на двете палатки) т'ахната
       палатка свършва/ престави си дели ни един плат и...Н...//
     В Ама една до друга палатките?
     И //ена да друга/ гъс до гъс//
     Е //гъс до гъс ти казвам ей//
     И //супер//]

ИЗВАДКА №3

И [//а бе много говорът за тийа парашути//
     Е //те ги искът за сеници//
     И //обаче ние вид'ахме един парашут и те главно за с'анка//
     Е //да//
     И //като го опънали он'а парашут/ о: о: с'анка като...Н...//
     Е //мноо гол'ама//
     И //къде има такъф чадър// на универ(фс) на дворецъ на
       пионерите/ там има един голем чадър// на румъ на
       студенскийъ грат//
     Е //не не не не не// там на ендека// супер// да//
     В Суперът.
     Г Това става с маскировъчна мрежа.
     И //на студенскийъ грат е такъф// е толко става голем и
       одоло съ/
     Г Сенник с маскировъчна мрежа да си направиш, отдолу е
      шарена сянка.
     И //шарена сенка като на тейа/ той понеже е б'ал така и той(ФС)
       то си има така и светлина/ мноо/
     Е //убива ъ (жжжжжж) (вдига глава нагоре, за да уточни, че
       нещото, което се убива, е силата на слънчеви те лъчи)
     И //жесток// а като го беха распънали три четри палатки
       така// те понеже групичка така// и нат тех си го
       сло\жили// чудесно//
     Г Да.
     Е //да//
     Г То е тарикатско ако се сложи над три-четри палатки...
     Е //иначе мноо гот// ...Н..колкото искаш/ ние улучихме//
     И //жорка и да ти кажъ на тойа къмпинк съ само българите/
       чехите /пол'аците и тук таме германци//
     Е //пол'аците//
     В Няма будали.
     И //от онийа по западните: нема никой//
     Е //той не е такава категорийа// примерно/ за нас ние
       плаштаме леф и осемдесе/ те плаштът три лева//
     В А?
     Е //да/ ние леф и осемдесе/ чужденците три кинта//
     В Що така?
     Е //да цоцът бе:// иначе вътре ф къмпингъ си има ено такова
       като скаричка/ ако нешто нали немаш какво да кл'опаш/
       има си магазин// има си плот и зеленчук/ и ресторант и
       барчета: и кафета://
     И //да: има си// и ресторант имаше и магазини: и барче: и/
     Е //че ена вечер в ношнийъ бар с иван пихме по кафе и той
       ено кон'аче и платихме по: петнайсе ли/ колко//
     И //а: /къде (жмжмжмжмж)(върти глава и свива устни, за да
       изрази несъгласие)
     Е //десет ли/ колко...Н...//
     И //седем осем//
     В А?
     И //а бе скъпо е са ..Н..са десет//
     Е //ходихме на д'уни//
     В Аха!
     И //на д'уните е чудесно// там да моем да отидеме://
     Е //д'уните като цървуланчета седиме/ като цървулани гледаме
       като:/
     Г Искаш ли?
     Е //не не а_си сипах вече// мерси жорко//
     Г (продължава да говори от съседната стая)
     Е //а бе хууво е кво//
     И //на д'уните е хуу/ обаче на д'уните ми се ходи е сега/
       през зимата// мно: ми се ходи през зимата на морето//
     Е //после ф созопол ходихме://
     В Знаеш ли, аз ходих на една конференция в Слънчев бряг.
     И //се си мислъ че ше прекарам чудесно//
     Е //а (ФПС за израз на разбиране) и как искара//
     И //да бе/ ти каз\ва кога бехме/ бехме...
     В От двадесет и седми септември до трети октомври. Трябва
      да ти кажа, че това е една приказка. Точно в тоя момент
      работят всички заведения, всички хотели. Има и слънчеви,
      топли дни, много е приятно. Става за плаж, става за къпане.
      Вечер има, пълни са хотелите, но групи, които не ходят
      толкова по заведенията. Заведенията не са с такава
      фантастична надценка. Въобще приказка е този период.
      Краят на септември.
     И //не знам обаче ас/ доколкото на мен ми е извесно хотелите
       през зимата не работът на морето//
     В Не.
     Е //н'акои хотели н'амът отопление//
     И //или работът най големите хотели/ примерно ако работи хотел/
     Е //кубан//
     И //добружа кубан швецкийъ хотел/ тийа дето ше ме дръснът//
     Е //тва е бургас/ глобус/ тейа работът//
     И //примерно дето с тебе бехме/ дето он'а три звезди/ дето
       ше ми земът седем лева/ колко е на вечер//]

ИЗВАДКА №4

 Е [//ти да видиш къф майтап// отиваме ф приморско// и мойта
       прийателка кат'а од бургас се б'ахме разбрали те да
       дойдът събота и недел'а там// обаче така стана че не
       б'ахме си купили продукти или нешто от тойа сорт//
     И //ъ катето/ кво праи башта й/ нема ли с онайа риба да ни
       почерпи//
     Е //и тр'аа да й се обадиме че сме ф приморско/ нешто от
       тойа рот// и тичам ас към приморско обаче по бански и
       ена фанелка там и един пенс'онер/ не може// и ас догонвам
       иван/ той пет крачки беше отминал от поштата// викам свал'ай
       панталонъ// свал'а иван неговите шорти/ буф ас одгоре/ ма то
       виси братче от вс'акъде// викам така може ли/ може// влизам
       ф поштата/ говоръ/ излизам/ събувам ги// народъ ме гледа
       като ненормална//
     И //чесно казано//
     Е //и кат'а дойде// башта й е шеф на ъ/ слав'анка/ заводъ за
       консерви/ и н'аква ок'анска риба клекач// начи тва е пиле/
       нешто од родъ на: между пиле и не знам кво си//
     И //върхъ е//
     Е //бе месото е жестоко// не е като пиле/ като мозък//
     И //върхъ е//
     Е //мноо гот// туп (удря мъжа си с една сламка)
     И //върхъ/ страхотно//]

ИЗВАДКА №5

И [//неаме антена// а бе жоро/ ти с антена ли си//
     Г С антена. От шестнадесет и педесет.
     И //дай ена ...да му се не види//
     Е //двайсе и един леф//
     Г Не бе. Знаеш ли колко хубаво работи. Обаче ние имаме
      директна видимост тука, пряка.
     И //е па й ас ше иам дирекна като йа забучим на покривъ ше
       иам и ас прека видимос//
     Е //тебе ше ти пречи//
     Г А бе знаеш ли каква. Попаднахме на тях в "Деница".
      Попаднахме, взехме даже две антени. И ги продават сглобени.
     И //какви съ тийа/ със пеперутка ена//
     Г Да.
     В Кое?
     Г Трябва да видя дали имат такава ... да покажа че има
      нарисувани.
     И //и ас тр'аа да си зема/ тва много ме такова/ мноо ме
       бърка/ штото сеа треа некакъф кол/ треа да имам да видъ
       как да йа за\качъ/ къф кол да й търсъ//
     В На кого?
     Е //на антената//
     И //од другата страна сме// блокъ ни/ както е блокъ така
       (жжжжжж)(с кибрит и движения на ръцете около него
       обяснява разположението на стаята им в общежитието
       спрямо телевизионната кула) телевиз'онната кула е тука/
       а ние сме от тайа// прозорецъ ни е от тайа страна на
       блокъ/ а кулата е от тайа/ и като си/ и със стайната
       антена не го фашта ништо//]