| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

2.8Х. ИНФОРМАТОРКА Х. Ш-ВА

(майка на съпругата Б. И-ва от семейство 2.9.)
Социален статус на информаторката:
Х. Ш-ва е 83-годишна. В момента на записа е 80-годишна. Родена е в гр. Етрополе. Има основно образование. Била е работничка. Повече от тридесет години живее със семейството на дъщеря си в София и поема една значителна част от домакинството. Грижила се е за отглеждането на децата на семейство И-ви, а след това и на правнуците си.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен през април 1988 г. със скрит микрофон в дома на семейство И-ви. На разговора присъстват двете внучки на информаторката, дъщеря й и съпруга на записващата. Х. Ш-ва е баба на авторката на това изследване. Речта на четирите поколения в домакинството (баба - майка - дъщеря - внучка) е била обект на специално проучване (дипломната работа).
Фоноархив:
касета К-1, страна А, касетофон марка "AUDIOTON", касета марка "SONI".
Транскрипция:
Красимира Алексова.
Означения:
с буквата "Х" ще означаваме идиолектите на Х. Ш-ва, а с "В" - на записващата Кр. Алексова.

ИЗВАДКА №1

 В А кой пръв се е нанесъл тука?
     Х [//не знъм кой/ ма нийъ нийъ живеехме там/ на кавракироф/
       къде захарната фабрика/ ф ено нема си престава какво//
       като съм си оставила чорапете и обуфките пот кревата по
       них поникнале гъби гъби/ па се расла:ле раслале и на
       майке ти по книгите// е: вече// и тийъ на тва одгоре ни
       па ни штът там// карът ми са карът са// на на них нали
       съ по виши по учени никой не смее да им каже дума/ бабо
       ристенке ела// какво искът оште/ зашто не излизът/ зашто
       не се изнасът// йа не смеъ \мълчъ си// на ботка ако кажъ
       к'а айде мълчи стига... тегло мъки// най после един
       стут ама един снек като за\вали// три дни и три ношти
       легаш стайаш се вали// пуф пуф пуф пуф :(жжжжжж)(с
       длани, обърнати към пода, наподобява падането на снега)
       и нийъ додооме баш// натварийме си сичкийъ багаш/
       докарахме го тука/ как да влезеш как да да са заселиш
       тука/ как да седиш не знъм// то страшно нешто/ нито
       изредено нито/ нийъ кое можем/ тийа на\тураа багажъ въф
       децката стайа и тука и си отивът на робта// нийъ ирина
       йа истелирахме доле/ у бабини(ФС) пре баба й тотка// к'а
       йа гледа жената там/ а пък нийъ/ йас гледам и просто не
       моъ да понасам тийа vаvи/ тийа боклуци натрупани едно
       върху друго едно върху друго едно върху друго// ми кво
       да направъ/ ништо// нешто пофана па пак/ па \рева/ па
       като се \разрева/ о: боже боже/ какво ше правим ф тоа
       хладилник тук сега/ как ше са живее// и си додът// йа уш
       подръжала печката/ ту\рала дръфца/ уш топлично/ па то
       какво/ ни моъ да сготвъ ма не моеш// ужъс/ страшно
       нешто// и така са и живе... и после отиваме пък у
       съседите отдоле да си наливаме \вода// немът немът/
       чешмата/ ние с майке ти със сичкийъ си ъкъл/ като
       до\дохме/ то ста\нало поледица въф мифката/ нийъ
       стоп\лихме един чайник/ оп одгоре на леда/ и фсичко са
       напука// е го до ден днешен е така// ужъс// страшна
       работа... така живехме най напрет//]

Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен на 17.02.1988 година от Кр. Алексова в дома на информаторката. Баба, дъщеря и внучка разговарят за трудностите на живота, когато Х. Ш-ва и Б. И-ва (информаторката от семейство 2.9.) са живели в Етрополе. На разговора присъства и една приятелка на записващата. Х. Ш-ва променя емоционалния градус на разказа си, проявява стремеж да се приобщи към "по-висшите, по-учените", както битуват в нейното съзнание и речник училите висше образование (виж предишната извадка). Въпреки този стремеж, почти всички особености на речта й остават константни. Записът е извършен със скрит микрофон, включено наблюдение.
Фоноархив:
касета К-3, страна А, касетофон марка "AUDIOTON A-1370, ALC", касета марка "TDK".
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
с "Х" ще означаваме Х. Ш-ва, с "Б" - Б. И-ва, а с "В" - водещата сеанса.

ИЗВАДКА №2

Х [//тоа чвек като ма среш\на и ми вика/ ристено а_ще
       бишкам дуваръ// зашто бе илийа// зашто ше искам триста
       лева да ми дадеш//
     Б //зашто му беше тоа дувар бе//
     Х //зашто му е/ зашто да си да си го турне в гробиштата/
       такъф беше/ такъф беше лош чвек// йа немем ни триста ни
       триста въшки как речът/ от къде да му земъ триста лева//
       и сиромашийа ама/ рекох па нека го па бишне// и слет
       некой ден го бут\на чвека/ ние като оти\дохме въф искъра
       да вадим камъне/ да си караме да си направим там
       дуваръ// добре ама/ йа си оти\дох пре ботка/ пре дъштера
       ми йа вик\наа въф годеч учителка си оти\де/ па мен ми
       драго драго драго драго/ така са радвам/ и си зарезах и
       дома и къшта и отлаана и сринатийъ дувар// и оти\дохме
       там си оти\дох// кога са вър\нахме и камънете
       откраднале/ и чутура имахме да си чукаме с нейа и сол/ и
       чутурата открадната// ништо//
     Б //там там на дедо/ откраднали на д'адо/
     Х //чинvирете//
     Б //синvирите на д'адо//
     Х //дръварските синvире/...Н... комшийата//
     Б //синvирите и свредли имаше той различни големини//
     Х //сичко сичко сичко сичко зеа/ ама ние пак си имаме/ пак
       сме си добре/ пак сме си/ па сме си такова семейство/ па
       така сме си \зговорни тука/ па така си живеем// па
       имаме две дъште/ две унуки си имам си ги отгледахме/
       и си ги оженийме/ па толко ми е драго/ па ми драго па
       ми весело/ па ми весело/ и толко години не сам нито
       пейала нито играла/ па като са заженийа/ а па като ми
       са разве\сели сърцето/ па като са фа\нах на орото па
       като заиграх/ йала да видите тва ли съм йазе// и:/
       (смее се)
     Б //ма ти верно си игра на свадбата бе/ на свадбата на
       ирина верно игра//
     Х //верно бе верно играх//
     Б //и на красината свадба игра//
     Х //играх//
     Б //гол'ама работа//
     Х //и като диг\нах онаа глава високо високо/ тва ли съм
       йазе бе/ ена загубена от етрополе/ ама сега сме добре/
       секи вика/ виште/ \на/ добре си живеът/ е па па добре
       си живеем//
     Б //па добре разбира се/ борим се със животъ и той се бори
       с нас//
     Х //и той съ бори/ кога имаме/
     Б //е: мамо мамо/ помниш ли каква каква а: битка е било/ ми
       помниш ли как ходихме на нивата да събираме отавата//
     Х //да да//
     Б //а помниш ли как като дигнеме по по и се валеше// и
       като зава\ли и ги намокри плъстенцата// на другийъ ден
       отивам ме праштъш самичка да ги растур'ам/ и то не
       може вече със вила ами тр'ава на ръка// и като го
       дигна плъстенцето и се проточи н'акой н'акой
       слепигер//
     Х //слепигере много ама много/ пот секо/
     Б //пот секо плъстенце по един два// или се заврел
       навътре и ас като го видъ и той надолу и ас викам
       ...Ф...(ФПС за изразяване на уплаха - у:) поцкачам//
     Х //еми повниш ли как одеше да жънеш със де\да ти// той ти
       връзва ти жънеш жънеш жънеш жънеш/ и той вика/ ей да
       видиш как жъне/ ама много жъне//
     Б //а той ти викаше// невесто/ да видиш как ботка знае да
       жъне много повече/ много връзва хубаво/ много хубаво
       жъне// не могъ да й сколасам да навръзвам//
     Х // и пее/ жъне и пее/ о: ми как сме ние пък пейале// как
       сме пейале със пека// как/ по тва време тука като
       пеем/ да покажъ ли как пеехме//(смее се)
     Б //кажи как пеете//
     Х //по таа//(започва да пее)]