| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

2.9D. ИНФОРМАТОРКА А. А-ВА

(дъщеря на семейство В. и Л. А-ви - 2.9.)
Социален статус на информаторката:
А. А-ва е родена в София. В момента на записа е 21-годишна. Има средно-специално образование. Работи и учи задочно висше инженеро-агрономическо образование. Живее родителите си. Не е омъжена.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен на 5.06.1993 г. в дома на информаторката. Тя е зълва на записващата. Не подозира, че в момента я записват, макар че знае за изследванията ни. Не подозират за записа и майката и брата на информаторката. Семейството на записващата често гостува на родителите на съпруга Г. Алексов. Основна тема на разговора са честите проблеми със зъбите на А. А-ва и на нейната приятелка. Със свои мнения се включват В. А-ва - майка на А. А-ва и Г. А-ов - брат на записваната.
Фоноархив:
касета К-27, страна Б, касетофон марка "AUDIOTON", касета марка "Драгор". - Транскипция: Красимира Алексова.
Означения:
с"А" ще означаваме идиолектите на А. А-ва, с "М" - на майката на А. А-ва, с "Г" - на Г. А-ов, а с "В" - на записващата.

ИЗВАДКА №1

 А [//и ас ъ: чакам за да ме извика т'а и да ми каже ходи
       да си направиш снимка/ слет два часа чакане прет
       кабинетъ// слет което ас казвам пак добре//
     В Кротко, това ти?
     А //да//
     В Ти така кротко?!
     А //да//
     Г //на отпускане//
     А //не/
     М //штото/
     А //там пак н'акъде ф ква(ФС) имът си ф поликлиниката//
     М //там си имът//
     В Ама кой това?
     А //лел'а маргарита//
     В Не бе, ас помислих, че тука става въпрос! (сочи към
      близката поликлиника)
     А //не/ лел'а маргарита/ тва е там// отивам ас да си правъ
       снимка/ там оште не знам си кво б'ах си ку\пила/ а
       сутринтъ б'ах си обула ноф копринен чорпогашник и го
       скъсах там на тийа разбрицани \столове// и вече ми
       чернееше така леко// при което то става десет часъ/ бе
       вече десет часъ/ ас просто/
     В А ти си отишла?
     А //бе а_съм отишла/
     М //ф седем//
     А //станах/ станах въф пет часъ за да могъ да отидъ
       навреме там да съм нали/
     Г //първа//
     А //първа едва ли не//
     М //първа че да мине ф осем часъ и да върви//
     Г //да//
     А //да си отивам на работа// и там правъ си сника както и
       да е чакам си там/ и излизам ас вече със снимката въф
       ръка/ отивам/ чукам на вратата при което т'а ми каза/
       излес и чакай когато те повикам// само ас само
       хвърлих снимката (жжжжжж)(с лявата ръка имитира
       хвърлянето на снимката) и викам съжал'авам ас повече
       не могъ да чакам и й тръс\нах вратата и се прибрах//
     В Да?
     А //хвър\лих й снимката хвър\лих сичко//
     Г //да си беше йа зела//
     М //бе тр'аваше да си йа земеш//
     А //бе за кво ми е/ испотреб\вала ми е/ таа таа ми
       диг\на нервите/ ас добре че не й тег\лих ена майна//
       че: ми беше ъ://
     В Ти си се държала благоприлично!
     А //да/ б'ах много благоприлична//
     М //ма то така е ф крайъ на краиштата//
     А //ма ас изопшто не съм очаквала от нейа такова
       разиграване// е квото и да е/ дори и да не може по добре
       да ми каже бе ас'а не могъ да те земъ неска/ ела утре
       ела слет седмица даже/ или изопшто да каже бе не могъ
       да се занимавам с тебе// а т'а ми губи времето/ развал'а
       ми зъбъ/ и: ужъс// т'а т'а си заслужаваше ас да й
       пл'акна там ена/
     Г //благословийа//
     А //по майчина линийа/ или направо да йа пл'аснъ по
       тиквата ама айде//
     В Ама ти вярно ли хвърли снимката?
     А //да/ хвър\лих снимката и тръс\нах вратата и викам ас
       повече тебе не моъ те чакам//
     В Ма ще я набиеш вече!
     А //ма: кво ше ми набие/ ас ъ://
     М //ма т'а е издив'ала бе/ то правилно ше се йядоса//
     А //а на сичкото одгоре въф петък като отидохме със майка
       ми/ нарот колкото штеш// както и да е/ чакахме си//
       флезнах/ ас седнах на столъ// таа жена само вика/
       кво те боли и погледна// полвин час т'а гово\ри със
       майка ми// изопшто не ме е погледнала мене/ половин
       час гово\ри със майка ми/ за да ми забие накрайъ един
       штиф въф нервъ/ и за да ми каже/ ако те боли ела въф
       понеделник//
     В А тя къде работи?
     А //н'акаква поликлиника там//
     М //единайста ли беше//
     Г //по сокаците там нагоре//
     А //да//
     В Къде е това?
     А //от орлоф мос като тръгнеш ъ://
     М //към военната ъ: академийа дето е/ нагоре//
     А //да бе/ малко зат воената академийа//
     Г //по пушките//
     А //не/ такава ид'отска дришнела// че: т'а да се радва че:
       пак добре се държах// даже б'ах много мила// чак
       съжал'авам че б'ах толкова добра//
     Г //ти си го искарай сега та да не съжал'аваш//
     А //направо б'ах много добричка//
     М //така/ ас сега//
     В А на това момиче какво му беше всъщност? Гной?
     А //да// ми то ц'алото тука му гнойаса (жжжжжж)(с палеца и
       показалеца обхваща целия долен венец) ми то йавно точно
       както на майка ми// да и тука ми се получи/ ацка болка/
       зъбъ ми умъртвен// ацка/
     М //сега да ги сложъ ли тейа въф чинийки//
     А //а н'аква ацка болка от тойа зъп (жжжжжж)(с показалец
       сочи зъба)//
     В Да.
     А //нали просто умираш от болка// страшна болка// а иначе
       зъбъ ти е умътвен// даже б'аха почнали да ми го
       работът с машинката ас ништо не усештам//
     В Да, значи зъба не те боли.
     А //да/ мен не ме боли// той докат ми го отвар'аше докат
       такова/ изопшто не ме бол'а//
     В Самият зъб не, обаче ако си сигурно отдолу...
     А //ми то йавно н'акъде изоддолу/
     М //н'акъде работи/ нешто н'акъде работи//
     А //той така като ме хвана така отдолу ме хвана/ и оттука
       така ...Д...(подпира с длан долната челюст на болното
       място и силно натиска, придържайки главата с другата
       ръка) и е така// и като ми(ФС) ама е така ми помпа тука
       на на тва така нали и то така като на тласъци/ ас
       шт'ах да се задушъ от гной// е така както ме беше
       хванал ас само дето не му(ФС) не се испл'ух върху мене
       си//
     В Той ти натиска сигурно на гнойта!
     М //ми той натиска гнойта да излезе//
     А //да// а ти венецъ да ми видиш какво ми беще станало//
     М //той се беше издул целийъ венец//
     А //мен ми се беше издул целийъ венец// викам на майка ми/
       бе майко бе погледни бе не тъ/ т'а кво ништо не виждам
       ас (жжжжжж)(маха пранебрежително с ръка) а то целийъ
       венец ми се издул// просто сичко тва тука и то не може
       нали да напраиш разлика тука така примерно какво
       (жжжжжж)(движи показалец по долната челюст от ухото към
       върха на брадичката)//
     В Да.
     М //целийъ беше така општо/
     А //целийъ беше така//
     М //ас ти казвам че целийъ ти е општо подут// ама не не
       се/ заштото пък тука нали на мене пак ми беше станало:
       ено/
     А //да де то ако е/
     М //додето избие: направо лут ставаш/ нали// но като се
       получи връхчето може и да го спукаш/
     А //а_съм си пукала//
     М //дет се вика//
     А //ами ас един ден/ леле: как (мммммм)(бърчи цялото си
       лице, за да изразя болката, която е испитала) отивам
       на испит// и нали ставам въф три// майка ми ме вика/
       фсичко ми е схванато/ не могъ да мръдна/ н'акво ацко
       главоболие// при което/ ама страшно// а фсичко ми се е
       схванало/
     М //и: двете ги земи оттам//
     А //глава тука врат рамо сичко ми е схванато//
     М //ас'а на теп да ти сложъ ли майко//
     А //не не штъ// оттам ас отивам въф бан'ата и леко си дърпам
       усната/ при което гледам н'акакъф мехур на венецъ// ас
       спу\ках мехуръ и/
     В Ама имаше ли течност?
     А //да бе/ гной/ той б'ал мехур на венецъ// спу\ках мехуръ/
       отпус\на ме сичко и ас си земах испитъ// тръг\нах за
       испит да// ма ставам за испит със н'акакво ацко
       главоболие и ц'алата схваната/
     В От гнойта?
     А //да/ тва не съ/
     В Защо толкова много неща по тия нейните? Просто много й
      бере в устата, разбираш ли!
     М //ми може ли н'акой нешто да каже бе краси//
     Г //ше се жабуриш със такова/ със живовл'ак//
     В Със смрадлика.
     Г //със смрадлика ли кво беше//
     А //ама не бе/ то сичко си има ъ: причина// така че тва
       забиране тука дето беше той просто: йавно ъ:/
     М //е от зъбъ//
     А //то си е от зъбъ/ не е направено//
     М //то е работило пот костъ/ разбираш ли//
     В Да.
     М //и от костъ тва се образува/
     В Ама защо не ти дадът нещо калций да пиеш, по принцип
      зъбите ти общо да се заздравят?!
     М //ма краси т'а: ас'а не е лишена от калций о:т ъ: каквото
       и да е/ да кажем калций или витамини или: нешто// ето
       т'а сега например по две чаши мл'ако испива// е айде
       сегат вече не пие така/ но една чаша млеко на ден
       испива//
     А //ама неска пих ена чаша/ ама кога беше миналата седмица
       пиех по два литра на ден//
     М //е да//
     А //б'ах си измислила н'акакъф супер коктейл// не ме
       мързеше да го правъ и на ден по два литра на ден//
     М //тва беше когат беше болна ъ: и когат беше със висока
       температура тва единствено те/ начи много интересно//
       наеш ли кво й смъкваше температурата и й беше прийатно//
       пресно мле\ко от хладилникъ студено/
     А //ледено//
     М //и ледено мле\ко и един банан на миксеръ разбит// и
       бананъ със ъ мле\кото/ начи какво питие/ питие начи за
       богове//
     А //направо фантастично//
     М //сигурно//
     В Да.
     М //ас пак б'ах зела ени банани по десет лева н'акакви:
       у:ш смачкани/ а те ама те слатки слатки/
     В Ароматни.
     М //бе тийа начи наши на нашийъ пазар тази година колко пъти
       вече улучвам/ по десет по дванайсет лева/ страшни бабани
       /хубави и така//
     В Той ви е богат.
     М //да/ много богат пазар// и: а ъ: б'ах зела колко ли пак
       така/ доста бабани//
     А //ас банан не йам//
     М //т'а изопшто банан не иска да хапне//
     А //банан не обичам да го йам/ така банан//
     М //и как се сетихме така със/
     В Аз пък не обичам ъ, ох...
     М //пъпеш//
     В Пъпеш.
     А //прийатно ми е на миризма нали като ми мирише/ като
       такова/ нали н'аам ништо про\тив и да ми мирише нали
       въф нешто од банан/ но така бабан не могъ// не не: могъ
       да го йам така само да си белъ и да си го йам// и
       майка ми смачкан/ и ас викам чакай сеа// веднъш б'ах
       пила един коктейл от банани ама направо беше наистина
       божествено// и си спомн'ам че имаше нешто там със
       пресно мл'ако там/ нешто белееше въф коктейлъ и
       миришеше на банани//
     М //ама нито/ нито захар нито мет ништо// банан с мл'ако/
       сладък банан//
     Г //било е далеч от маймуните значи//]