| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

2.9Х. ИНФОРМАТОРКА Р. В-ВА


Социален статус на информаторката:
Р. В-ва е 67-годишна по време на записа. Родена е в с.Обнова, Плевенско. Има средно специално образование. В момента е пенсионерка, но продължава да работи като санитарка. Омъжена е от 50 години. Съпругът й е починал преди около 8 години. Той е бил роден в София в семейството на българи - бежанци от Димитровградско (Сърбия). Р. В-ва живее в София от 50 години с прекъсване от 4 години - семейството е било в Плевен. Има дъщеря (нашата информаторка В. А-ва от 2.9.) и син (нашия информатор Б. В-ев от 4.3.).
Комуникативен континуум:
касетофонен запис на речта на Р. В-ва, направен на 21.06.1993 г. в дома на записващата Красимира Алексова. Информаторката е баба на съпруга й. Р. В-ва често идва в дома на авторката, за да гледа правнука си (Венцислав - 2 години и половина). Разговорът се води за ежедневните задължения на Р. В-ва, за другите й деца, внуци и правнуци. Записът е направен със скрит микрофон. Преодолян е "парадоксът на наблюдателя", тъй като фиксираме на магнитофонна лента речта на наша роднина, чиято реч сме наблюдавали изключително често.
Фоноархив:
касета К-29, страна Б, касета марка "Драгор", касетофон марка "AUDIOTON".
Транскрипция:
Красимира Алексова.
Означения:
с "Р" ще означаваме идиолектите на Р. В-ва, а с "В" - записващата Кр. Алексова.

ИЗВАДКА №1

В Какво правят вуйчо и вуйна?
     е сладунко// малей ма то хубаво дит-е па пълничко ини
       гънки па съ смее смее съ със глас//
     В Душичка!
     Р //ас много обичам малки дица/ кат му кажъ така на тумбачето
       (жжжжжж)(с показалеца на дясната ръка показва как боцка
       второто си правнуче) той кис кис кис кис кис/ много е
       сладък//
     В Ама той с всеки ден изминат расте!
     Р //а: той е много хубаф/ много//
     В Прилича на баща си.
     Р //досуш татко си/ смалил съ е иво/ ни знам кат бебе как е
       \било ма тука тва чело вопште много е хубаф//
     В Душичка!
     Р //раст-е порасна вечи/ четри месица пет-ийъ поч\на//
     В Зъбчета сигурно...
     Р //лигави съ може и зъби да му искарът// ни знам//
     В Боже, виж как върви времето!
     Р //е: го върви върви// вуйна ти съ притесн'ава вчера вика
       майко н'ама живот за мен/ ма зашто бе хриси// ами роси
       вика иска да гл-едам дит-ето за две нид-ели чи да карала
       некакви шоф'орски курсови/ па вика ас ни могъ съ раскъснъ/
       и асен да гл-еда и: богданчо//
     В Аха!
     Р //а прит мени вика иска да ходи на мор-е//
     В Кой?
     Р //роси и иво/ бе викам как дит-ето може ли// а/ и по малки
       ги водът на море// ни знам ас кво/ и по малки дица
       бебита вод'али на мор-е// ми викам как можи ино времи/
     В Не, не може!
     Р //ино времи до три години малко дит-е ни отиваши на мор-е/
       сига с колички ги карът по мор-ето//
     В С количка, с количка, но под една година воопще не е
       хубаво!
     Р //н-е е н-е е/ и ас мислъ чи н-е е хубуу// и н-е ни знам
       какво ш_си земът ришение// по добр-е да го остав'ът на
       баба натка/ ни знам// от питнайсти йули вуйна ти и вуйчо
       ти отивът на почифка/ на берковица//
     В Те май веднъж бяха ходили там. Хубаво ли е?
     Р //хубуу май/ вуйна ти зела карти по ефтинки// н-ека отивът/
       ами т'а има нужда да си почине/ та откакто съ зажени
       роси т'а не вид'а б'ал ден//
     В Ти си със страшна рокля, бабо!
     Р //мароканска/ т'а е от мароко//
     В Бабо, ти непрестанно ни изненадваш с някакви нови тоалети!
      Ама много е хубава!
     Р //хубава е ...Д...(става от стола и си оправя роклята)
       ето йа//
     В Разкошна, много е хубава!
     Р //ми ше ги носъ за какво да сидът/ имам три четри рокли
       копринени/ кой ше ми ги носи като умръ/ никой нема да
       ги/ ше ги из\горът/ ше ги хвърлът//
     В Бабо, много е хубава! Защо не си я слагала досега?!
     Р //а бе ас йа слагам така одвреме навреме ама/
     В А Кирчо какво прави, бабо?
     Р //ох \остави той напра\ви и\нъ гол'ама бел'а/ удари идин
       турчин// счупена му кл'учицата и сътр-есение има на
       мозъкъ и жина счупен глезин/ ни знам си ошти ни можим да
       раз\берим//
     В Ама какво е станало?
     Р //ми той: бил със иван ф колата и ино друго момче/ и към
       десит часъ на петнайсти е било вичиртъ/ здрачкаво такова
       и искочили из невиделица и той ги блъснал//
     В Как изкочили?
     Р //ми хората бес да ги види извиднъш излизът//
     В ... на улицата.
     Р //да/ и\мало два тролейа/ зат тролейъ ли съ били как
       е било ни знам/ и: пострада//
     В И сигурно много е притеснена вуйна Славче!
     Р //о как н-е/ дойдоха веднага у нас/ ас хо\дих въф пирогоф/
       гово\рих със следователъ ма н-е е този следовател
       който е бил тогава дижур-ен/ нашийъ комшийъ и той
       следовател въф пирогоф/ вика бе ше гледаме да съ
       смекчи положението штото той го е закарал въф пирогоф
       турчинъ/ и: н'е йе употребил алкохол/ начи има по малко
       ше е/ ни знам ше видими// просто: слафка се е
       побъркала// то добр-е чи съ останали живи/ две ребра
       имът счупени и ни знам//
     В Много голяма неприятност!
     Р //ма тва е гол'ама неприйатнос как/
     В Жоро...
     Р //тр'ава да внимава много//
     В Жоро не посмял да пита мама Вася какво е, што е!
     Р //ма ас ти го казвам тва което е истина// хо\дих ас при
       турчинъ/ той ни помни/ вика н-ешто мъ удари ма ни
       помни// а нашийъ(ФС) мойъ следовател комшийата вика а
       б-е ако н-е подигн-е той на въпрос/ турчинъ/ можи и да
       ни съ води д-ело//
     В Аха!
     Р //ама как н:и можи// той живеел в дружба тоа турчин/ ф
       обштежитие// ни можи ништо/ ас се йав'авам така като
       непознат човек/ ни моъ да распитвам штото н'е е
       р-едно... да правъ ас слествие//
     В Добре, а турчинът бил ли е пил?
     Р //ништо ни знам//
     В Дали са го изследвали веднага?
     Р //ми сигурно// ай па виш това как ни съ се\тих он'ъ ден да
       питам следователъ// може и той да е употребил алкохол//
       ни знам// а бе неприйатно много е неприйатно/ какво е
       што е/ да пази госпот// ...тука вашийъ пазар много скъп
       б-е// минах прес пазаръ/
     В О!
     Р //страшно скъп вашийъ пазар// има на нашийъ пазар по
       шеснайсе лева банани/ тука двайси и пет//
     В Много е скъпо тука!
     Р //да/ много скъп пазар/ ни знам на киркоф пазаръ ако минъ
       прис/ ма то какво ли ше търсъ на тос пазар//
     В Аз на "Красно село" минах един ден с Венцислав...
     Р ...Ф...(ФПС за израз на разбиране - ъ-хъ-хъ)
     В ...като си го взех...
     Р //да//
     В ...и там бяха такива цените...
     Р //скъпи//
     В Да.
     Р //виш на младос по хубаф пазар//
     В Много по-добър, по-голям.
     Р //шес лева тиквички осем лева зеленийъ боп//
     В Е-е! Няма такива неща!
     Р //а тука н'ама и зил-ен боп//
     В Имаше събота и неделя пак по осем лева, но тиквичките са
       десет!
     Р //о: (жжжжжж)(слага дясната си ръка на главата) много ви
       е скъп пазаръ// то може на централнийъ пазар да има/
       ти си \ходи на централнийъ/ \при\вечир//
     В Когато имам време, ходя!
     Р //\при\вечир си \ходи на цинтралнийъ заштото той \при\вечир
       ъ: става по ефтин пазаръ// къд-е ти е другата маргаритка//
     В А, Венциславчо я затакова някъде!
     Р //...Ф...(ФПС за израз на разбиране -ъ:) викам къд-е е
       отиш\ла да н-е е йа раскъснал//
     В Не е! Влачи я, слага я на куклите!
     Р ...Ф...(ФПС за израз на разбиране - ъ:-ъ:-ъ:)
     В На жабите, вози я!
     Р //а ше го довид-е ли майка ти довечира//
     В Не, ас ще ида.
     Р //а: ти ше ходиш// добр-е че тъ сварих тука//
     В А, тука съм, тука съм си!
     Р //има ли ошти да готвиш за ...Д...(кима с глава по
       посока на книгите на записваащата)
     В За кое? За мойте работи?
     Р //да//
     В Ами чакам. Да видим за Стоицова какво ще стане!
     Р //...Ф...(ФПС за израз на разбиране - ъхъ) е ми не
       знам дн-еска дали ше се видът с майка ти//
     В А, бе, Ася, бе!
     Р //ох ас'а значи много тешко искара таа операцийа// то не
       мое да говори// тука некъде (жжжжжж) (очертава мястото
       на операцията по дължината на долния венец) и е р'азано/
       и ништо не може да йад-е/ само т-ечности пак//
     В Ама то, то, то, то се смали вече това дете!
     Р //то то кожа и кости/ кожа и кости/ и озаран отиди пак на
       такова/ на: упражнение ли ше е лекцийа ни знам// но едва
       говори (мммммм)(леко мърда притворени устни) прави и си
       одър\вила главата като препарирана// ама вика бабо што
       гной истечи што/
     В Какво казваш?
     Р //гной/ като го резнал това тука (жжжжжж)(посочва мястото    
     Р [//добр-е съ// неска ш_си доди асенчо/ отивам да
       го ср-ешна//
     В Ти ли?
     Р //ми ас ше го ср-ешна штото вуйчо ти ше е на работа вуйна
       ти ше е заета/ ас ше ходъ да го срешнам/ следобет//
     В Те с какво се връщат?
     Р //с р-ейсове ши ги докарът дицата/ и така/ какво
       да прав'ъ н'ама кой//
     В А те къде бяха?
     Р //кой// на долна бан'а/ там е мноо хубуу/ те хо\диха
       миналата недел'а да го вид'ът/ доволен бил хубуу/ ма ас
       го знам там съ хо\дили и наште(ФС) и мойти дица// бо(ФС)
       боби е бил две смени/ и\нъ след друга там//
     В О-о!
     Р //дажи и ни си ид\ва/ кат беши първо оделение/ после па
       васето и слафка и хриси б'аха ръководители на:/
     В Аха!
     Р //деца там лагеристи и: беха отиш\ли тогава и жоро и: ас
       как// два три пъти съм ходила там//
     В Браво!
     Р //много ми харесва/ тогава с р-ейсове ходихме и беши
       йефтино два лева/ четри лева отиване и връштане// а
       сега/
     В Виж, донесоха ми стола, вуйчо ми го донесе!
     Р //тос стол ли/ зашто//
     В Нали пиша на машината!
     Р //...Ф...(ФПС за израз на досещане - а:) боже штото/
     В А Росито?
     Р //роси беши на пирдоп неска тригорно(ФС) сигурно ше си
       дойдът/ отидоха с малкийъ там за два три д-ена// от
       петък съ отишли неска ш_си дойдът// добр-е е/ найш къф
       на операцията от вътрешната страна на долната устна)
       пълно било със гной// викам боже бе къде всичко у
       главата й бе//
     В Това не е хубаво въобще!
     Р //ма как ше е хубаво бе// то вика като го р'азна като
       бликна/ ужъс// лоша работа// важното че то вечи
       исчистено и шито със конци// сега ф петък ше й свал'ът
       концити/ ф петък се на глат ше бъди/ пак на т-ечности///
     В А тя после мислиш, че ще може па да яде!
     Р //а:/ то ше мине/ ас й казвам така/ нашти нервохирурзити
       като прав'ът опирацийа тука въф устата/ нали некой път
       счупина чел'ус/ и така със т-елове захваштът чел'устъ/ и
       им припоръчвът да си правът да ричем грис ретко като
       чорбичка/ и пак със сламка да съ пий сичко със сламка
       пие// н-е/ ни могъ// а бе хапни н-ешто бе ти ста\на на
       вейка/ на ништо не приличаш/ просто: н'ама... как беши
       Ксе малко даврандисала//
     В А бе, да пие там лимони с мед!
     Р //еми ли(ФС) ли(ФС) лимони м-ет ъ майка й он'ъ д-ен беши
       зела банани па на миксеръ ги разби и със пресно мли\ко/
       испи го тва д-е// бе гл-еда н-ешто да: да зима// ето т'а
       сига н-еска ц'ал ден си дойди довечира към д-евит десит/
       какво шъ прикара целийъ д-ен ни знам// ништо ни йала//]