| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

3.3. ИНФОРМАТОРИ Ж. Я-ЕВ И И. Я-ВА


Социален статус на информаторите:
И. Я-ва е около 55-годишна по време за записа. Родена е в Девин, в семейство от известен род, водещ началото си от Радовиш (Македония) по майчина линия и от Севлиево - по бащина, като корена на рода на бащата на И. А-ва също е македонски. И. Я-ва има висше образование на филолог. Занимава се и с история и журналистика. Работила е като редактор в различни издателства. Дълго време е била безработна, а след това преместена със съпруга си в южните части на България като учителка в домове "Майка и дете" и детски интернати. В София живее от 1957 година (36 г.) с малки прекъсвания. Ж. Я-ев е около 60-годишен по време на записа. Надарен художник, поет, писател. Има две висши образования - философо-филологическо и художествено (в България и Франция). В Южна България е преподавал френски език заедно с жена си. Женен е за И. Я-ва от повече от 35 години. Имат един син. София живее повече от 40 години. Родителите му са също от македонския край.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис на речта на семейство Я-ви, направен през октомври 1992 година. Записът се осъществява в дома на И. и А. А-ви - информатори 1.2.). И. А-ва съдейства на авторката, тъй като Ж. и И. Я-ви са техни приятели. Първоначално разговарят И. А-ва, И. Я-ва и записващата, като успоредно с тях мъжете разискват свои теми. След това в разговора се включват всички. Микрофонът е открит. Преценихме, че при тези информатори това е по-добрият подход. Смятаме, че коригиращата функция на открития микрофон не би могла при това семейство да промени съществено константните им речеви маркари - най-вече произносителните им особености. И. Я-ва разказва за работата си и за историята на рода си. Ж. Я-ев засяга предимно философска и морално-етическа тематика.
Фоноархив:
касета К-24, страна А и Б, марка BASF, касетофон AUDIOTON.
Транскипция:
Кр.Алексова.
Означения:
с "И" ще означаваме И. Я-ва, с "Ж" - Ж. Я-ев, с "А" - А. А-ов, със "С" - И. А-ва, с "В" - записващата.

ИЗВАДКА №1

 И [//мойта(ФС)... баба ми и д'адо ми по майч-ина линийа съ
       макидонци// т'e съ от бижанцит'е// д'адо ми е знаил
       д'евит из-ика/ и е завършил царигратската(ФС) кийъ
       кол'еш/ шт'ип ли в'ел'ес там там/ ф тъзи макидонийа// от
       къд'е е д'адо димитър б'еши// от в'ел'ес или от шт'ип//
       на майка ми башта й//
     Б //кой бе//
     Ж //од радовиш бе//
     И //од радовиш//
     Б //од радовиш//
     В А това Радовиш къде е?
     Ж //то е мижду прип-ет и в-ел-ес//
     И //нашта българската мак-едон-ийа// и по вр-еми на войната
       той той и бил въф ч'етата на йан-и сандански и на гоци
       д'елчиф/ дажи го погр'ебаха умр'ал от старос// на
       д'ивид'ис'е и н_знам колко год-ини// смали с-е смали
       с-е/ ста\на малък като мумийа// и така умр'а// и пот
       възглавн-ицата му нам'ериха прави си р'ечник/ той самийъ
       прави си р'ечник по н'емски изик// а п'ерф'екно ар(ФС)
       арапски турски/ пиши съ от л'аво на д'асно и сичкит-и
       докум'ент-и като е изб'агал и се е заселил въф
       д'овл'ен// д'евин//
     В Да.
     И //д'овл'енски санvак// и от там/
     В Ето това е интересно - Дьовлен.
     И //да/ д'овл'ен/ д'овл'енски санvак// и там той е бил
       даскал/ дир'ектор и учит'ел идин(ФС) ед-инствин// дажи
       има ид-ин ан-игдот за н'его// пиши той молба// тр'ав
       (ФС)имал е н'акаква работа за три ч'етири дн-и/ и
       тр'авало да от'ид'и до филиб'ето/ до пловдиф// и си
       пиш-е/ до господин дир-екторъ// молба от(ФС) мол'ъ да
       бъда(ФС) да ми са разр-иши отпуска от три дн-и// и
       така// и ходил/ свършил си работата// връшта се и пиши/
       н'е разришавам// штот той си е дир-ектор той си е
       учит'ел/ той си е сичко// кой да му разриши кой да ни му
       разриши //ид-ин такъф анигдот за н'его// със сичкит'и
       докум'ент'и които там съ/ штото д'евин и освобод'ен
       тринайста год-ина от турско/ дотогава е бил пот турско
       ропство //до балканската война и миждусъйузничиската// и
       тогава начи ъ/ сичкит'и докум'ент'и от турски на
       български/ ц'алата адм-ин'истрат'ивна докуминтацийа той
       и прив'еждал// штото той и бил ид'инствинийът който е
       знаил лит-иратурнийът изик/ турски и арапски//
     В Да, да.
     И //така// тва (ФС)тва е д'адо ми и баба ми по майчина
       линийа/ който до смъртъ си си говориха на макидонски/
       но макидонски си и апсол'утно български/ само със идно
       к-е/ вм'есто шт'е//
     В Да, и не е "щерка", а е "керка".
     И //да/ е такива н-икакви/ съфс'ем минимални които ни могът
       дор-и да -ти прозвучът като д'иал'ект//
     В Да.
     И //сига/ мойът башта и от с'ивл'ииво/ най ч-ист'ийъ говор
       там// фсъшнос майка му и башта му// макар ч'и
       н'егов-ит'и д'адо и баба/ на башта ми/ съшто съ
       макидонци//
     В О, да.
     И //т'ези б-ижанци т'е съ по ц'ала българийа //башта ми въф
       с-евлииво е завършил пидагогич-еско уч-илишт'и/ но преди
       това/ н'еговийъ башта е изв'ест'ин като(ФС) въф
       историйата потпуручик д-имитроф/ който е вд-игнал
       войн-ишкото въстан-ие/
     В Въстание.
     И  //точно така// и който сл'ет това е осъд'ин на смърт//
     В С Райко?
     И //заидно със райко даскалоф/ с там/ той е по гол'ам от
       т'ах/ но н'е е толкова изв'ест'ин/ заштото т'е съ си
       изв'есн'и със своит'и им-ина// а той се казва иван
       ас'еноф димитроф// иван ас'еноф// ас съм иванка
       ас'енова// начи ас нос'ъ н'еговото им-и// брат ми и иван
       ас'еноф// ний носиме на д'адо си им-ито// заштото сл'ет
       като е потуш'ено въстан-ието и той той е жив'еел на
       осогоска/ п'ело п'еловски сига къд'ето е// тука по
       тройката// с-ештат'е ли се// е там е \било осогофска//
       трийс-и и ч-етри// къшт'ичката стоеш-и// ний сми
       ход'ил-и с башта ми пр'ед'и/ башта ми почина пр'ед'и
       д'ес-ит год'ини// и сига /д'адо ми/ изб'агва като се
       потушава въстанието/ войнишкото въстание/ владайскит-е
       събит-ийа там// и той по какъф начин се промъква се
       скрива въф тъзи къшт'ичка къд'ето е жина му// т'е съ
       имали скривалишт'е долу/ заштото той е и ъ:...
       хайдут'ин// той е вод-ил ч'ета и е привз'ел михоми и
       банско/ разграт и банско// е пр-ивз'ел по вр'ем-ито на
       илинд'енското въстан-ие// и н'е е на ч'ерноп'ееф/
       ч'етата както е изв-есно въф историйата/ а е н'еговата
       ч'ета// и ас имам и сн-имки/ имам и докум'ент'и за
       това//
     В О, колко неща научих днес!
     И //о н'е// това съ празн-и историчиски// пишът го ъ... ъ
       т'ес-ин соц'алист// н'е е истина/ той никога /той и бил
       винаги л'аф З2з'им'ид'ел'иц// и той е бил в
       правит-илството на/ така// и въф затворъ на смърт
       осъд-ин// там е стамболийски въф затворъ// т'е съ се
       познавали от пр'ед'и това със стамболийски/ пр-ед-и
       стамболийски да вл'ези в затворъ/ освобождавът го
       стамболийски и той измъква/ нали да прави коалиц'онно
       правит'илство и той измъква д'адо ми од затворъ и го
       прави първийът началник на свойата охрана// и сига д'адо
       ми пон'ежи е бил гол'ам разузнавач и затва им-ито му н'е
       е изв-есно/ но/
     В Затова са го...
     И //и затва съ го криили/ заштото н'епрекъснато покуш-енийа
       ср-ешту н'его/ тровили съ го/ личнийъ л'екар на
       стамболийски го е ликувал/ стр'ел'али съ ср-ешту н'его/
       на н'акакава тука на ъгълъ на кле'ем'ент'ина ни знам си
       какво н'акаква кръчм-ичка къд'ето убивът бойан сиракоф
       ли н'ак(ФС) ъ какво е първото му им-е аз го знам нали/
     В Да.
     И //ни съм подготвина сига добр-е за такова/
     С Да.
     И //убивът вм'есто д'адо ми убивът другийът 1прийат-ел'ът му
       с когото той е пиил/ и пон'ежи е 3вид'ал този т'ерорист
       н'акакъф макидонски т'ерорис със н'акави б'ел-ези по
       лиц-ето д'адо ми съ ъ(ФС)ни(ФС) такъф н'ев'еройат'ен
       р-ефл-екс отскача нали/ от куршумъ му отскачъ и куршумъ
       убива прийат-ел'ъ му// та и сл'ет това го стамболийски
       го испрашта въф сивлииво да се скрийе/ виройатно докато
       поут'ихнът малко ф съштото вр-еми н'иштата и с'е това и
       сл'ет това д'адо ми се връшта/ д'адо ми се връшта/ точно
       прид-и това за в-елик д'ен е ист'еглил от книшкит'е/ от
       сп'естовнит'е книшки на л-ел'а ми и на башта ми ц-елийът
       ми д'ецки влог заштото ни можили(ФС) стамболийски н'амал
       пари за да плат-и на охраната/ на своит'и там/
     В И той ги изтегля!
     И //и той ги ист'егл'а сичкит'и пари/ и сига краси това е
       като фатка за т'ез-и които правът пр-евратъ на д'ев'т'и
       йуни да го извикът от имито на стамболийски го викът от
       ъ: с'евлийево и го примамвът въф софийа/ и го аристувът
       и със ч'ерна камион'етка към чамкорийа го откарвът// и
       сл'ет това идна от л'елит'е ми заштот той е имал трима
       брат'а и ина систра/ чит-ирма брат'а и ина систра/ и
       едната од вуйнит'и ми нали на н'егоф браг е жина/ съ йа
       извикали ф ч'ерната vамийъ да го распознае/ можиш ли да
       си представиш//
     В О, ужас!
     И //той е р'азан е с трион/ ръц-е и крака и с вилица
       вад'ени оч-ит'е му//
     В Ужас!
     И //и г'орги ъ: е г'орги евдокиеф поетъ ако го знаит-и/
     С Да.
     И //ина гол'ама поема написа ф койато казва ч-и народът и
       създал л'ег'ендата за за: а: балканvи йово и тва е
       измислин герой а жив(ФС) а ист-инскийът герой
       д'ействит'елнийът герой е иван ас'еноф// и той е написал
       много инт'ер-есно за с-евлиевскийъ балканvи йово/
       поема//
     В Да!
     И //ена гол'ама поема койато йа имам въф къшт-и//
       т'а изл-езна ф...Н...//
     В Ама тези неща трябва да излезът наяве!
     И //тва съ инт'ер-есни работ'и/ нали се с-ет-и коринъ какъф е//]

ИЗВАДКА №2

 И [//тука дойдох п'ед'ес'ет и с'едма год'ина// завърших ъ:
       ед'инайст'и клас във д'евин/ въф д'евинската гимназийа и
       значи мойът диал'ект/ ас си нос'ъ н'е диал'ектъ штото ас
       н'е могъ родопски да говоръ/ но нос'ъ ъ: микотата на
       този из-ик/
     В Точно това усещам и исках....
     И //нали/ да...Н.../
     В ...и много ми беше интересно!
     И //да/ ето лижи ми/ ас си нос'ъ диал'ектъ б'ес да ми е ф
       кръфтъ/ б'ес да го познавам/ а ас разбирам сичко като
       говорът/ имам една прийат'елка чуд'есна слава с-е казва/
       т'а въф а: арома работ'и/ ъ: т'а е н'ев'еройат'ен
       з'евз'ек// знач-и можи(ФС) пр'еграхвала съм от см'ах//
       т'а е(ФС) носи носи ф с'еб'е си н'ешто н'ешто много
       инт'ер-есно// родопски как говори/ ништо н'е разбираш
       обачи умираш от см'ах/ заштото самата е много
       арт'ист'ична//
     С Отворено е има родопски, отворено...... има родопски, нали
      знаеш, с това отворено о, ьо, такова широко.
     И //да/ разбирам го но ни могъ да говоръ и ми се смейът ч-и
       ни могъ/ но можи би ас така малко като прифърцунина/ н'е
       ч-и съм от софийъ/ ама н'акак си ми е ниудобно заштото
       ас искам като прав'ъ н'ешто да го прав'ъ както тр'абва//
     С Да.
     И //и пон'ежи н'е могъ да го говор'ъ знам чи ши бъдъ см'ешна
       за т'ези които могът да говор'ът родопски/
     С Възрасното поколение.
     И //да/ но на м'ен'e си ми и/ ето стои си ми тъзи микота/
     В Най-основните неща, съвсем основните неща остават в
      човека!
     И /да//
     В А другите - най-рязко които се отличават, при
      преселването, те не могът да не се изчистят, понеже
      човек непрестанно го слуша това, което е около него. И все
      пак е много рано преселването в София. Това са толкова
      години, то не могът да се...
     И //да// прим-ерно ас пр-ес т'ези год'ин'и когато б'ах б-ес
       работа/ ос'ем год'ин'и/ да/ ас много ч'есто съм била
       вод'ишта на сп'ектакли които ас прав'ъ примирно// ас
       б'ах л'ектор на друж-ество г'орги киркоф/ и съм
       хабилит-ирана като научин работник историк// заштото ъ
       много е трудно да изнас'ъш историч'ески л'екции и да им
       е инт-ир-есно на хората/
     С //да да/ в'арно е//
     И //нали да н'е поднас'ъш т'ези сухи факт'и а да им
       го кажиш като ино ес'е/
     С //да да да//
     И //ас като журнал-иска и като л-ит'иратор/ пък историйата
       ми е ми е л'убофтъ затова заштото така се случи чи въф
       военното издат'елство съм работила с'ед'ем год'ин'и
       историч-еска л-ит'иратура ми даваха заштото ас много
       бързо могъ да с-е ор'ент'ирам ъ: въф д'иствит'илноста на
       вр'емито разбира т'е ли/ въф дат'ит'е въф факт'ит'е/ и
       просто при м'ен'и като идваха т'ези книги за
       ридакт-ирани беха спокойн'и сичк-и/ дажи пр'етпочитаха
       ас да ги р-едакт-ирам ас да ги видъ// и сл'ет това от
       там м'е з'еха он военното издат'елство м-е вз-еха
       р'едактор въф списание военно историчиски сборник/ орган
       на г'ен'ералнийъ штап// и тва е пак научно историчиско
       уникално списание/ което е ч'етристот'ин стран'ици/
       толкова само// и то е със научн'и стат'ии които н'акъд'е
       е другад'е се публикувът/ но ас съм си журналиска и
       лит'иратор и историйата като йа поднисъ по ид-ин
       есиистичин начин/ дажи ас б'ах постойаннийъ л'ектор на
       глухон'eмит'и/ със приводач/ но глухон'емит'и ни искаха
       приводачъ заштото ас учлен'авах пр-ет т'ах добр'е
       думит'е/
     В Да и те разбират.
     И //и т'е сичко ми разбираха/ само дат'ит'е и н'акои имина
       които нали съ трудни за т'ах там ги прив-ежидаши// така
       чи... ас б'ес да съм(ФС) със този мой д'иал'ект почт'и
       излизаши като акт'ор/
     В Не се усеща...
     И //можи би като с-е пр'истараваш като знаиш чи си пр'ит хора
       и като знаиш чи си на такова м'асто говориш/ н'акак
       артикулираш по друк начин/ много инт'ир-есно// но ас съм
       с-е чувала записана и виждам тази като м'а:кан'е такова
       ми е н'акак гласъ/ можи би н'е съфс'ем фоно/ как с-е
       викаши жан/ фотог-ен-ичин си когато т'е снимът а когат
       ти заснимът гласъ как б'еши//
     Ж //од д'е да знам какво бръштол'евиш там//]

ИЗВАДКА №3

Ж [//мойти родитили съ различни// съшто от макидонско// по
       баштина линийа съм от макидонийа/ а по майчина линийа
       съм// кой мъ знай/ н'акъди од дал-ечнити краишта на
       макидонийа//
     И //кажи кажи/ ти кво си казваши там н'ешто/ какъф и бил//
     Ж //инд-ийскит-и копт-и//
     И //инд-ийскит'и копт'и//
     Ж //д'адо ми и знаил арапски еврейски турски/ търговиц...
       инт-ир-есин происхот имам ас//
     В А, какъв?
     Ж //както и да е/ тъй чи съм малко монголичиски тип/ така
       със...Н... ни пийъ// д'ето вика ефтушенко/ д'е да знайъ
       дали л'удвик читринайст-и ни съ били н'акъд-и ф
       крачолит-и//
     А //това е матафора маман// вий буквално схваштати//
     Ж //вий кво сти завършили/ литиратура//
     В Българска филология съм завършила.
     Ж //ф софийа/ ф софийскийъ унивирсите-т//
     В Да.
     Ж //вий ст-и сакат чов-ек б-е//
     В О, това е отдавна остановено.
     Ж //чов-ек който ни си(ФС) ни мой си гарантира
       хл'абъ//
     В Абсолютно. Ние тук така се събрахме...
     Ж //това е сридношколско образование койето ни дава никакво
       самочуствие/ тва и очивидно// така чи// ми кво ми дава
       на м'ен/ ас имам два факулт'ета/ и в париш съм завършил
       и кво/ ни моъ си искарам прихраната// и приподаам по
       френски на турцит'и/ коит съ праини ф пийано
       състойание// кво са// е: пълна драма/ пълна драма// кво
       знач-ение има майка ми баба ми д'адо ми// кво општо имът
       т'е// тва е(ФС) ас съм н'акво нидоразум-ение// н'акво
       недоразумение// башта ми е бил вл'уб'ен ф майка ми/
       напраил ма там б'ес да си дава см'етка кво праи и за кво
       праи// напраил си удоволствието// тва е грубийъ
       мат'ириализъм// точно така е// и сл'ет тва по ст'ич-ение
       на природната логика мъ е отгл'едал штото н'ама
       накъд'е// като червейъ дървойадъ в дървото върви напр-ет
       штото ако с-е върни назат ше умр-е// сиа сме със
       съзнание чи сички дица съ айдуци// морални и мат'ириални
       хайдуци// тва са много илиминтарни работ'и// и ид-ин
       д'ен обачи са обръшташ/ заштото вишт'е кво/ н'ама живот
       ако ни съ грижиш за него// тр'аа да носиш в мрежичката
       хл'ебиц марулки/ за н'акой ни съ ли грижиш/ т-и си
       мъртво роден// тва съ брутални ништа/ секи ги знае// и
       ни можиш да съ откажиш от това заштото/ а ас ни си(ФС)
       ас ни мисл'ъ чи нито майка ми нито башта ми съ мъ
       обичали като гений// тей неква такаа/ инстинктъ/ ний сме
       атавистични гов'еда општо взето// зачатието йе идно
       вилико н'ешто когато е съзнателно/ но за съжаление никой
       не го осъзнава това// тва са истинкти// л'убофтъ и
       искуството съ подсъзнателни процеси// и може би и тва е
       чаръ на секи од нас// и там се ражда индивидуалното//
       иначи шт'ахми да бъдим општа съв(ФС) съвокупност от
       сп-ерматозоид'и// и то никачиствини//
     В Като вица за Иванчо.
     Ж //за радос идин от шийс'е мил'она сп'ерматозоиди и побид-ил
       и той си казва иван йанчеф ли как се казва/ ирина ли се
       казва// такъф и смисълъ на човешката инд-ивидуалнос...
       кво значение има мойт'и род'ит'или// мойт'и род'итили
       съшто съ н'аква конфузийа на природата// събрали съ и
       кой ги знай// кой знай кой ги е зблъскал/ кой ги е
       конфронтирал/ и от инат съ съ оженили/ а н'е от н'акви
       чист-и чуства// ас почвам вечи да мисл'ъ чи/ л'убовтъ и
       гол'ама конфузийъ начи/ койато дов-ежда хората до туй
       мъчилишт'и бракъ// и мисл'ъ чи в двайси и първи век
       сички ши съ откажът от тази ил'узийа и// шъ съ
       нат-искът/ ши прайът д'ица// ши си ги гл'едът по
       ин-ерцийа както винаги сми били го'веда// както кравата/
       кво да прай като т'ил'ето съ навр'е одоло и ц'ица ...//
       т'а го рита и го гони ма то си ц'ица/ и т'а посли му
       оближи чилото/ ма т'а го срита н'акак си//
     С //глей го бе/ страшен си бай жан//
     Ж //цирков-е бе// чов'екъ йе паталогична историйа/ а поетъ е
       палеонтологична историйа// той и ископаемо// тва е//
       поетъ има обачи палеонтологична памет// тайа тиква/ тва
       е много важно нешто// христо \п'етков вика/ на ду\шъ
       лижът спомини т'ешки и злобни ги баби ч-есто повтар'ът//
       палеонтологийа чиста// майката си трака начи// и тайа
       палеонтолигийа написа българска историйа// така е//
     В Затова преподава френски на чужденци.
     Ж //приподавам на тийа гов'еда//
     И //... дом за дица и йуноши//
     В О, е това е пък значи...
     Ж //ас съ забавл'авам// тва съ добитъкъ// тва съ
       идноклетъчни// тва съ първосигнални//]

ИЗВАДКА №4

Ж [//н'е/ като заштитавах докторатъ// акад-имична опстановка/
       провер'авът те сички/ доайенъ докато каже стига// т-е
       т-и задавът въпроси// доайенъ като кажи асе/ като кажи
       стига/ тогава ставъш праф// налузват ти ид-ин лавроф
       вин-ец/ и ти давът диплома// ас прес ц'алото времи съм
       имал вен с'ур вен// :шум: вен с'ур вен// вижт-и кво/ ний
       българит-и сме трудол'убиви хора// като хора от вс'ака
       малка нацийа/ тоис т'ези които се йававът на
       \западноевро\пейскийъ пазар// пристижни личности// штото
       там идин дивак той ни мой да ст-игни до там той//
     В А, стигат, стигат, по други начини.
     Ж //е/ навс'акъд-е има такива/ но там друк(ФС) там пък имът
       ид-ин начин да ги кастрирът/ и да ги унижът до такава
       степен// бон пур ориен/ пур ориен// добър за ориентъ//
       както ошти на времито съ ги пускали// но сига ни ги
       пускът ами ги унижавът// и им казвът енкапабле//
     В Incapable.
     Ж //ниспособин ф смисъл нигоден// фул' кан викът//
     В  Да.
     Ж //е\би си майката//
     В И какво - "да отидът да пикаят върху розите"?
     Ж //рест моа транкил'...Н...моа ен пе// фул' кан като ти кае
       н'акой/ фул' кан начи това е гол'ама обида// французит-и
       ни псувът достатъчно е да кажеш п'ю тен де мон дие//
     И //а там пийан като дупка ли какво б-еши// н'ешто за дупки
       б-еши за/ пийан като дупка или н'е/ некаква такава
       ругатн'а имаши//
     Ж //е просто/
     А //те съ богат изик синоними колкото искаш//
     Ж //пийе като дупка ...Н...пур ле тру//
     И //а н'е н'е н'е да хфръкн-еш н'ешто//
     Ж //това от английски беше ...Н...//
     И //а: да да да//
     Ж //ш_тъ ебъ та шъ фръкниш ту...Н...//
     И //ни ги знайъ много изицит-е и съ обърквам вечи//
     Ж //на английски ту...Н...// ми тва е меко казано така/ т'а
       и тайа марийа ст'уард е казала тва на тайа йа шел
       ту...Н... приди да йа гилотинирът/ с червеното трико
       на...Н... т'а й каала на онайа ай шел ту...Н... ш_тъ
       ебъ та ш_тъ/ и онайа и отр'азала главата/ тва съ
       илиминтарни ништа ви казвам/ от историйата// атанасе
       днеска си ги гл-едам кви примит-иви какви домогвачи/
       просто невъзможно/ ти му настъпиш опашка то си исправи
       главата/ чукниш го по главата то си дигни опашката// ний
       н'аами традиции ний сми хора(ФС) ний сми държава бес
       памет нарот бес морал// така си..Н... и мене// какъфто
       и шмирг-елъ да на работи ний см-е си тарикатчита н'акви
       такиа/ ний сми н-ешто смес от свин'а и пръч такоа/
       кръстоска мижду свин'а и пръч// тва е/ ашлад'исани
       какавид-и/ просто//
     А //и на един мил'он индивида са пойав'ава нешто така дето
       мирише така на роза//
     Ж //одвреме навреме/
     А //...Н...//
     Ж //тоист н'ешто в'ечи което е облагород-ена д-ива роза// на
       шипка разбираш ли/ облагород-ена шипка/ койато
       понамирисва на роза/ тва е иван...Н...// ас имах ино
       ес-е ф университ-етъ от шипката до розата/ за ботеф//
       публикувано ф списание българска млад-еш/ от шипката до
       розата// как българинъ вечи искристализира от нали от
       д-ивата(ФС) така от миризмата до уханието/ това беши//
     И //и посл'е много път'и го крад(ФС) му го крадоха//
     Ж //ас много ги забел'азах// вч-ера ми\на иван ниноф който
       обожаам/ той мноо добър художник ино момче скромно/
       пийанд'е/ ништасно момче обачи мноо гол'ам художник// и
       ас там като рисувах ми попадна и\нъ монографийа на:
       максимил'ан кироф и н-егови работ-и/ и просто имах
       чуството чи го ограбвам// харесваши ми така н'акои
       н'егова: н'е поза: ами ни знам/ н'аква... да з-ема от
       н'его н'ешто и го напрайъ триста пъти по благордно и го
       облагородъ но миризмата е от н-его// и той като дойд-е
       той понежи сме прийатели той мъ гони петнайси год-ини да
       ми праи портр-ет/ ас имах възможнос/
     А //...Н...праи се на шекспир тука//
     Ж //мол'ъ/
     А //праи се на шекспир//
     Ж //да/ од долно туткаво/ и той мъ гони питнайс години да ми
       праи портр-ет но н'е см'атам за ино пийанд'е гол'ам
       художник ма: ни ми е прийатно сиа да ми бълва/ да ми
       мириши на алкохол и да мъ рисува/ ас ни обичам тийа
       работи// ас съм и ас малко можи би по мастийска работа/
       ни ги обичам тийа работи/ а знам чи и гол'ам художник//
       но тайничко съ обичам-е така// той ми беши подарил инъ
       н-егова мноо хуаа работа ас йа подарих на ид-ин доктор
       или йа загубих ли или йа дадох там или исч-езна/ мноо
       хуаа работа/ и\нъ от най хуаит-е му работи когато б'ах
       началник заштот йа купих за питнайс-е хил'ад-и л-еа/
       държавната...Н...// и имам и\нъ картина хл'ап// и\нъ
       дива такава с ид-ин зв-ерски погл-ет м'еси ф ноштви//
     И //помниш ли йа наско//
     А //да да //
     Ж //тва е от и\нъ негова работа п'ерачка/ тва има и\нъ/
       майка му съ нав-ела/ така българката нали кът съ
       навид'е...Д...(става от дивана и се навежда напрет,
       очертавайки с ръце вида на краката) българката има много
       т-им-елни крака така ъ: пика\софски разбираш ли/ тука
       оsат бидрата нали българката мноо здраф чов-ек// и той
       има и\нъ така българка койато п'ер'е ф ид-ин л'ег'ен// и
       оsат тука нали й съ вдигнала рокл'ата и ини бидрата
       майката си трака/ българка/ йак корин// и ас това го
       вид'ах от така и исползвах тва и напраих тойа хл'ап/ но
       ас с мисълта да съм дал дивашкото силата на ини ръце
       като корини/ ино диво такова ино око// той като го
       вид'а/ той й много умно коп'ил'и/ и мен...Н... вика ей
       това от м'ен си го вид'ал// викам и ас си го признаам
       имаши д'есит души акад-емици викам той ми е учит-ел да
       знайт-и/ точно от него// твойта монографийа съм йа
       вид'ал...Н... койет и в'ерно/ и кът н'ама там ништо и
       кат ти писни и гл-едам гл-едам гл-едам/ штото ни можиш
       да тръгниш от нула/ н-ешто тр'аа да ти дад'е така интифа
       нали// ама ни съм тъ...Н.../ той вика ас тъ благослав'ам
       бе тва е сто пъти по хуу от мойто/ и той се е навил за
       ант-ени/ той н-е е нито искуствов-ет нито той н'е писал
       нито ид-ин р-ет в животъ си/ и той се нави/ пон-е го
       покани замесник главнийъ ридактор да пиши/ и той съ
       навил да пиши за м'ен// това вика ши бъд-и първата
       работа ас вика само за т'еп могъ да пишъ/ тва и ино
       признание с-е пак//
     А //това ше бъди като бомба със закъснител/ то там ши
       има разни изблици въф л'аво въф д'асно одгоре оддолу//
     Ж //ни им обръштам внимание нито на иднит-и нито на
       другит-и// ас го написах ино времи ф писмата (става дума
       за една книга на информатора) чи ид\нъ книга ино
       произведение на искуството което вечи съ е родило то е/
       никакви положит-елни нигат-ивни оценки ни моът да му
       влийайът//]