| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

4.1. ИНФОРМАТОРИ Х. Ч-ОВ И Е. Ч-ВА


Социален статус на информаторите:
Е. Ч-ва е 46-годишна, родена и завършила средното си образование в гр. Любимец. Има висше педагогическо образование и работи като начална учителка. Известно време е живяла и работила в гр. Перник. В София е от 10 години. Х. Ч-ов е 46-годишен по време на записа. Роден е в гр. Брезник. Дълги години е живял в провинцията и е работил в гр. Перник. В столицата е от 10 години. Има висше техническо образование. Служещ. Женен е за Е. Ч-ва от около 27 години. Имат две дъщери, които са студентки. По-голямата е омъжена, с едно дете, но семейството й продължава да живее при Х. и Е. Ч-ви. Младото семейство също е обект на проучване в настоящата работа - това са информаторите И. Д-ов и М. Д-ва (виж семейство 1.4.).
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен от Иво Димитров на 7.05.1989 г. в дома на Х. Ч-ов и Е. Ч-ва. Той е техен зет. Записът е направен със скрит микрофон, осъществява се включено наблюдение. В разговорите участват и двете дъщери в семейството. А. Ч-ва е 20-годишна по време на записа, родена е в провинцията и в столицата е от 10 години. Студентка е по право в СУ "Св. Климент Охридски". М. Д-ва е 23-годишна по време на записа, родена е в гр. Перник, пети курс студентка по руска филология, омъжена за Иво Димитров. От десет години живее в София. Темите, които засягат записаните разговори или част от разговори, са изключително разнообразни, а някои от тях - доста "пикантни": от разговори по подготвяне на вечерята до комични ситуации с доста нецензурни думи. Предоставените ни записи са доста накъсани и не покриват цели разговори, а отделни фрагменти. Това обаче се компенсира от ценността на езиковите процеси, които са уловени и фиксирани на лентата.
Фоноархив:
касета К-16, страна А, марка BASF C-90.
Транскрипция:
Иво Димитров, сверила Кр. Алексова.
Означения:
с буквата "Х" ще отбелязваме Х. Д-ов, с "Е" - Е. Ч-ва, с "А" - дъщерята А. Ч-ва, с "М" - омъжената дъщеря М. Д-ва, а с "В" - записващия Иво Димитров.

ИЗВАДКА №1

 Е [//а то готово (мммммм)(повдига веждите и леко отваря
       устни - мимика, изразяваща учудване)
     М //така малко да тъ й срам(имитира речта на майка си)//
     Е //зашто да мъ и срам//
     М //така/ бесрамница//
     Е //заштото систра т'и и на кл'етва/ ас могъ да йа
       пуснъ...Н...//
     (шум)
     Е //ах и марулки//
     Х //можеш да го сlложиш за гарнитура//
     М //йа дай малко ...Ф...(ФПС, с което изразява радост при
       вида на яденето - ммммъъ)
     Е //миличката т'а//
     М //аха ах агънце//
     В Обичаш ли си мъжа? Я малко и на мен ми сложи сега.
     (шум)
     М //земи си//
     В Ти си се нацапала.
     Е //йа ми дай чиедо/ дай на мъжъ си// на/ ей тайа час/ кво
       ни шт'еш...Н...//(продължителен смях)
     М //става въпрос че йам неска вино и агнешко//
     Е //...Ф...(ФПС за израз на въпрос - ъ)//
     В Слушай какво - лекарите получават, връзкарите, дето ништо
      не правят - получават.
     Е //т'и разб-ираш ли/ това съ с-е отличн-и д'ица
       които н'амът нужда от...Н...//
     М //и той вид'а ли йа//
     Е //какво искаш/ д'ит'ето какво да т'и дон-ис'е//
     М //а тортата//
     Е //разб-ираш л-и/ то прист'ига от майната си/ това
       и зад'ил'ено од брат и от кл-етвата/ за класната
       на даниела//
     Х //сигурно е имаlо и за него//
     М //майко намали че ми се наду ц'алата глава//
     (шум - 1мин)
     Е //а т'а/ затворино и/ ний ни можим да сид'им ц'ал д-ен/
       тва от сутрин до вечир//
     М //од девет до девет часъ/ до девет/ ний не можем да
       стоим заради вас//
     Е //да в-и задовол'авами ниприкъснато// и мими койато б-еши
       тръгнала да си търс-и цигар-и/ свир-епа чи ни вид'а
       отражението там цигари/ съ обръшта и казва/ вий мой да
       бъд'ит'и малко по л'уб-езна нал-и// ф който мом-ент
       онайа съ обръшта и казва/ йа па т'и да млъкниш ма/ патка
       с патка/ това И мойта дъшир'а/ гъска//
     М //не:/ казах гъска/ гъска такава//
     Е //гъска такава//
     В Може ли да кажа нещо?
     Е //(смее се) има и продължение/ онайа направ-и п'ет ш-ес
       крачки и като осъзна чи йа наричът гъска/ съ обръшта и
       казва/ патка с патка// обачи мойта дъшт'ир'а гордо
       продължава/ ас п'ет крачки напр-ет/ и ф ид'ин мом-ент
       т'а със пълно гърло ми казва/ майко т'и май съ срамуваш
       от м'ен//
     В Това е тактично от нейна страна. Ти направо си я закопала.
     Е //т-и разбираш ли/ и фсички които въопшт'е наоколо н-и
       б'аха разбрал-и/ чи и мойта дъшт'ир'а/ въопшт'е
       съчуфствино мъ погл'еднаха (смее се)//
     В Тя за яйцата разказвала ли ти е?
     М //за йацата/ за весо// да/ а за он'а простак въф колата//
     Е (смее се)
     В Кой простак?
     М //ами ей се т'а ш_ти каже/ ма той/ той пък беше толкова/
       ма т'а//
     Е //той б-еши одврат'ит'ил'ен//
     М //да/ обаче ас добре му го (смее се) поръчах//
     Е //ний обиколихми ц'алата младос за минут'и за хл'ап и
       никъд'и н'ама/ и накрайа в-ечи ришихми/ връштами съ
       оттука (жжжжжж)(с ръка обозначава посоката) и криввами
       пак към младос ено/ къд'ет си свивами за младос три// ас
       въф посл-едната минута както си карам за нал'аво и н'е
       ми идва наум чи могъ да(ФС) над'асно//
     М //над'асно//
     Е //за направо// идва ми наум чи могъ да тръгнъ нал'аво за
       да дойд'им на младос ино// а мими мъ накаръ да върв'ъ
       направо/ там има един друк суп'ер/ както и сл'ет това
       ст-игнахми до н-его/ нали// и въф посл-едната
       сикунда...Н... н'ама вр-еми/ криввам нал'аво/ н-икого
       ни застраших заштот зат м'ен имаши идна ид'инствинна
       кола/ и ас йа гл'едам ф отраженийто чи н'ама да и
       попречъ// и този гадн'ар/
     М //н'акъде двайсе и две три годишен//
     Е //двайс-и и дв'е тр-и год'иш'ин/ н'е повичи/ ино лапи което
       би могло да м-и бъд-и д-ит'е съ изравн'ава със м'ен и ми
       казва/ така ли съ кара ма е:й//
     М //не/ къде караш ма/ ей/ и ас кво му казах//
     Е //къд'е караш ма/ ей// и мими съ обръшта и му казва/ на мака
       т-и в гъзъ//
     В Добре! Браво! Браво!
     М //обаче т'а не роптаеше/ пенка не роптаеше ф този един
       случай//
     В Вчера след мача някаква свиня в автобуса...
     Е //ма как мойш да му каиш така/ на мака т-и в гъзъ//
     В И понеже в автгобуса така, само да ти обясня. Накакъв
       дебел, сто килограма. Аз казвам...
     М (смее се)
     Е //браво://
     В Хайде, няма да ви расказвам нищо.
     М (смее се продължително)
     (шум)
     М //скъпийъ ми мъш нали е сладък//
     Е //много хубав-ичко//
     М //един стокилограмоф (смее се)/
     Е //ид'ин д'иб'ел казва стокилограмоф//
     В Ами да.
     Е //(смее се) миличкийъ той/ дай ми свитлина чи ни виждам/
       да ми е съвисно ли мам'е//
     М //ти не чуваш не виждаш (смее се)//
     Е //да ми е съвисно ли чи г-и взех//
     М //ами/ глупости (жжжжжж)(отрицателно поклащане на пръст)
     Е //што ши ми и съвесно бе (мммммм)(свива устни с ъглите
       надолу и присвива рамене) што ши ми и съвисно/ од дворъ
       си ги откъснала/ баба й// агнито го гл-еда д'адо й//
       дон'есла ина чинийка гол'ама работа// н'е/ тва и е
       останало на
       д'ит'енцито// винислафка ми носи//
     М //ъ: (мммммм)(пренебрежително свива устни) вениславка
       да ти донесе видео//
     Е //ми н'ама/ т'а и тука в-ечи// ши ми донис-е видио/
       цървули/ то фсъшнос д'ит'енцито най много ми_й дало/
       ниприкъснато ми дава по н-ешт-ичко//
     М //да (мммммм)(смръщва вежди в знак на несъгласие) ама
       ти го нат'аква че ти го дава//
     Е //обачи пък ...Ф...(ФПС за израз на удивление - ъхъъ) и
       чиесънчи и лукчи// еми/ т'а е простачка// обачи сига съм
       й казала/ прид-и...Н... штото по ина оц-енка имът за
       годината и н'ама първийъ срок оц-енка и съм й казала
       прит целийъ клас/ ако искаш да имаш шиес/ фс-еки час си
       испитвана// фс-еки час т'а и испитвана//
     М //а т'а иска ли шес//
     Е //чи как да ни иска (мммммм)(мимика на очудване) кой ни
       шт'е шес/ ма има л_н'акой да ни шт'е шес/ иска//
     М //ми има//
     Е //а:ми огн'анчо... а с-ига пък на ас'а д'адо ъ как
       ши фанъ с-ига па да ми прай водопроводната
       канализацийа//
     М //ше ги фанеш ли//
     Е //да: от илинпилин/ ошт'и това л'ато//
     М //т'а ше се навие ли//
     Е //н'е б-е/ д'адото на ас'а//
     М //ма: със бецален//
     Е //мол'ъ/ ма той и спициалис б-е//
     М //ма със бецален ли (жжжжжж)(потрива палец и показалец,
       жест, с който се означават пари)
     Е //ко значи със бицал-ен//
     М //със заплаштане ли//
     Е //(мммммм)(мимика, изразяваща крайно очудване) хубава
       работа/ откъд'е накъд'е ши му плаштам// той
       н'ама да иска//
     М //ма ти си длъжна да му предложиш//
     Е //ах/ ист'ествино чи ш_съм длъжна// ас ши го
       хранъ// най напрет ши гу завидъ на консултацийа/
       да кажи кво да купими/ слет тва ши дойд-и
       да го направ-и/ и: сл-ет тва ши кажъ да съ
       разбир-ем/ фсичко съ плаштъ// той ши кажи/
       мол'ъ ви съ:// тайа баба д'ето ми готви
       гол'емийъ фторийъ/
     М //сервис//
     Е //който ни моъ с-и з-емъ// н'ама как да го з-емъ// обачи
       т-е направиха друк ж-ес/ ама на класъ// сл-ет като
       навърт'ахми там сума пари за т-илифонн-и разговор-и/ и
       пит'иета фсичко б'еши от т'ах/ и ас казах касата ши
       плат-им двайс п'ет л-ева// и ас'а он'ъ д'ен ми връшта
       парит-и и казва/ майка и татко казаха кат-игурично н'е/
       тва минало за наша см-етка/ фсъшнос за т'ахна см-етка//
       викам си на акълъ/ што ни ги дадохт'и на м'ен// ма и ас
       гръмнах двайси л'ева/ т-и ни мъ слушай бе мамо/ найш
       колко гърм'ъ с т'ах// т'е давът по три л'ева за каса/ ас
       давам по п'ет л'ева за каса фс-еки път// това е п'ет
       път-и ф год-ината// и за филма пл'евилит'и н'амаха грам
       пари въф касата и ас им плат'их бил'ет'ит'и пу ид'ин
       л'еф/ това съ двайс п'ет л'ева// които т'е забравиха да
       ми върнът//
     М //нарочно ли//
     Е //не (мммммм)(повдигане на вежди в знак на несъгласие)
       забравиха/ посл'еднийъ път/ л'убоф казва/ другарко
       събирами пари/ с което иска да ми кажи чи ас ни съм дала
       питт'е л-ева// м'ен тогава ми кипна и казвам/ ако добр-е
       си спомн'аш ас съм дала двайси и п'ет фм-есто п'ет// т'а
       казва кви двайс п'ет/ и ас й напомн'ам за филмъ//
       л'ел'е: какъф срам/ ши ви ги върнъ виднага// казвам н'е
       н'ама да ми ги върниш...Н... така чи фсичкит'и цвит'а
       д'ет съ ми ги подар'авали ц'алата год'ина/ ас съм с-и ги
       плат-ила// лан-и за осми(ФС) за първи март им правих
       март'иници/ дадох питнайси л-ева за март'иници/ на
       фс-еки инд-ивидуална март'иница//
     М //кат си луда (мммммм)(бърчи устни - гримаса, изразяваща
       неодобрение)//
     Е //и какво ли н'е/ и какво ли н'е/ и он'а д'ен да ги помол'ъ
       да ми дойдът на конц-ертъ и да ни дойд'и нито ид'ин//
     М //какъф концерт//
     Е //ми нали сливин идва сига// силимински дава концерт
       ф ендека//
     М //ъхъ (мммммм)(мимика, изразяваща разбиране)
     Е //и ги помолих казвам така и така така и така/ налага се
       казвам/ просто ни бих ви молила/ но ме помолиха да
       завидъ трийси души// колко души ши дойд'ит'и/ нито ши ви
       е ангажиран д'ин'ъ за да ни/ просто да ни бъд-и така/ ши
       от'ид'им там// сл'ет коЙето// ши ид'им нааконц-ертъ и
       готово// колко души// нол (жжжжжж)(с палец и показалец,
       свити на кръг, наподобява нула) сл-ет като вид'аха
       грозната ситуацийа/ ас разбира съ съ усмихнах и/ с
       н-ишто ни подадох в-ит/ чи това мъ е засегнало и чи
       н'ешто от този рот/ казвам/ н-ишто ас ши помол'ъ од
       другит'и класов-е// просто ши кажъ чи иднит'и заминавът
       на бригада/ а другит'и заминавът на екскурзийа// което е
       истина//]

ИЗВАДКА №2

Е [//ивушка... ила чиедо//
     В Кажи, мойто момиче?
     Е //твойто момичи/ малко пр-ед'и двайси год'ин-и/ хайд'и/
     М //шмунделе//
     В Да.
     Е //ни викай той чу//
     М //гел бурда//
     Е //ас тъ извиках/ т'и каза мойто момичи мноо хубаво//
     (шум)
     М //ма пусни ма бе развратно такова//
     Е //н'е и разврат'ин а:/
     М //еблиф//
     Е //разгонен/ разгонен съ казва/ казва съ разгонен// он' д'ен
       казвам/ ой лел'а т'и д'ид'и като ка\за...Н... стааши
       въпрос чи тр'аа да от'ид'и да вземи ф спалн'ата/
     Х //бубо/ айде тр'ава да се вечер'а нешто//
     Е //и мойъ л'уб-им мъш казва/ въф ина къшта когат има ид-ин
       човек да ебе/ другит'и н'ама какво да прав'ът//
     М //ая кой ебе ф нашта къшта//
     Е //(смее се) ими пр-итполага съ чи иво//
     М //ти ли бе мило//
     В Ами не знам.
     М //(смее се) дръш ме ф течение (продължителен смях)
       дръш ме ф течение//
     В Как не те е срам! Така ли казваш?
     Е //той мина въф запас в-ечи// въри да нар-ежиш лукъ/ той
       смъртно засегнат//
     Х //правете празничната вечера//
     Е //хайд-и ивушка//
     Х //празничната вечера/ днес е денъ на радиото//
     Е //ах миличкийъ той/ ид'и да си излъскаш обуфкит'и докато и
       рано и да съ искъпиш/ хайд'и скъпи//]

ИЗВАДКА №3

 Е [//л'убими/ ице//
     Х //а://
     Е //мими каза чи \била по добра от м'ен/ т'и кво ши каиш//
     Х //(смее се) не знам//
     Е //виш колко е д'ил-икат'ен//
     М //е кое му е деликатното/ тве че не иска тебе да обиди//
     Е //напрот-иф/ ни иска и дв'ет'и да обид'и//
     Х //кой/ кой ви направи този терас (смее се)(жжжжжж)(сочи с
       пръст към терасата)//
     М //ох маро: маро (смее се подигравателно) стайчо//
     Е //стайчо/ кой друк//
     Х //а този котlон зашто работи//
     Е //штото чакам мими да нарежи лукъ//
     (шум)
     Х //ма кво ше го правиш тойа lук//
     Е //ф манvата ши го слагам/
     Х //много едър/ много едър тойа lук//
     Е //добре л'убими//
     М //а зашто не го нар'аза ти//
     Х //е ми не ми то дадохте да го нарежъ//
     М (смее се)
     Е //ни го слушай/ н'ама да йад'еш боп/ ивушка ни го
       слушай/ ила да нарежим салатата//
     Х //ама ти знаеш lи на/ ако му сlожиш маlко боп на(ФС)
       за гарнитура на агнешкото/ не бих се отказаl//
     Е //ивушка (жжжжжж)(кима с глава по посока на друго място,
       жест, означаващ повикване)//
     В Да.
     Е //ила//
     М //нарежи малко марул'а за салатата//
     Х //тази марул'а е:/
     Е //ништо й н'ама//
     В Да, да, да.
     Е //апсол'утно ништо й н'ама//
     Х //тази е деградираlа//
     В Деградирала е и е фермент.
     Д //ферментирала е//
     В Нитратирала е.]

ИЗВАДКА №4

 Х [//откъде ги ископа/ въф трите/
     Е //ела/ просто ни съм ги мръднала/ ела//
     А //бе майко//
     Х //тоа номер е ного отработен(смее се)//
     Е //добр'е д'е ила да го вид'иш сиа/ н'_д'ей да говор'иш
       наизус//
     Х //добре бубе/ въф петте кутии ги н'амаше//
     Е //н'е съ въф кут'иит'и/ т'е съ пр-ет очит'и т'и//
     Х //добре//
     Е //ила да ги вид'иш//
     Х //добре бупче/ много бlагодар'а че ги извади//
     Е //въф кут'ийата/ откъд'е ши ги бъркам ф кут'ийата// йето
       ги одгор-и искаран-и// ни виждаш ли//
     Х //добре/ бlагодар'ъ много//
     А //къде ште му ги нахлупиш//
     Е //на ухото//
     А //ъ: на ухото//
     Е //чи то другад'и н'ама къд'е да му ги нахлуп'ъ//
     М //н'акойа и друга мръсотийа н'ама ли да кажеш//
     Е //ас мръсот'ийа н'е//
     Х //бубо ше вlезеш ф историйата/ пак те записвът//]

ИЗВАДКА №5

 Е [//със сто бройкит'и ей тва а пък тва с осимд'ис'е
       ши го почнъ пуловиръ//
     А //не н'ама да го почаваш със осемдесе//
     М //а на мен така нешто н'ама ли да се сетиш да исплетеш//
     А //със сто ше го почнеш/ вид'а че е малко//
     Е //осимд'ис'е коланъ/ и нагор-и шт-и ги придам//
     А //сто и двайсе//
     Е //добр-е/ какво ма мамо/
     М //на мене нешто//
     Е //шт-и исплитъ б-е ч-едо/ кажи какво искаш//
     А //коланъ какъф ше е// пак ли на чорчик//
     Е //н'е/ обикновен примирно//
     А //двоен или обикновен//
     Е //н'е/ обикновен//
     А //не искам//
     Х //ас ф тва време кво см'атам да правъ// утре има
       окоlо два часа на пlацъ мародерство//
     Е //а какво искаш//
     А //чакай сега/ чакай да решим какъф ше е коланъ//
     В Маршировки?
     Х //не/ срешта на покоlенийата си праиме//
     А //майко чакай да го решим какъф ше е моделъ//
     Е //а бе ас си прайъ бр-имкит'и докато р-ишаваш ма//
     А //ех маа му стара/ ми чакай да го опсъдим//
     Е //е затва ништо ни штъ да т'и плитъ на т'еп штот
       си нипоносима//
     А //не не не/ тоа ше е нешто много оригинално/ н'ама да
       е такова// чаай да го измислим//
     Е //добр'е/ мисли/ а ши прайъ бодовит'и тука//
     М //жилетка или пуловер//
     Е //шиестот'ин грама имам/ шъ тъ жил'етнъ// кат шъ напрайъ на
       бил'ана идин панталон и идно пуловърчи// ас ши кажъ пак
       да ми търсът//
     М //какво//
     А //черна//
     Е //чиерна//
     М //черна//
     Е //чиерна ни съм вид'ала въопт'е//
     В Черна за прежда ли?
     М //да//
     В За какво ви е черна?
     Е //од двайс п'ет л'ева чиерното/ за кво т'и и чиерно//
     А //ас си знам за кво ми е//
     Е //гърбъ и ръкавит'и а отпр'ет ши бъд'и:/ ей оттук кот
       нам-еръ така//
     А //а: кот намеръ така (мммммм)(мимика, изразяваща
       недоволство) а бе бе бе еба ти простотиите//
     Е //кажи майко ко да т'и го оплитъ//
     М //каквото кажеш маменце//
     Е //каквото кажеш ш_т'и го напрайъ//
     А //ти ше ми ги напраиш като цикламената жилетка/ като ей
       тийа малките фъшкии ше ги оплетеш слет тва// и ас ше си
       ги зашийъ// не ми викай така/ имам и черни мъниста/ коит
       ше ше ги нафръцкам тука//
     М //ох ох/ ште ходъ да се изакам//
     Е //слет тва си зими ино канчи вода да съ подмииш//
     А //като стефан давиткоф//
     Е //(смее се)...Н...беши//
     А //кучка/ йа т'а била с кученца//
     В Какво, какво беше?
     М //майко йа го раскажи тва той не го знае// раскажи му го
       раскажи му го той не го знае//
     Е //как ни го знаи// само гл'едам карам//
     А //глупости (мммммм)пренебрежително свива устни)//
     Е //карам гл'едам//
     А //идва магдалена// иво/ не не/
     В Да, да, това Мими ми го е казвала.
     А //идва магдалена дочева въф нас да прави торта монблан/ и
       ние със сестра ми седим се караме/ и майка ми умира от
       срам// и накрайа сестра ми излиза и ас слет нейа/
       кучка// и майка ми се навежда прес балконъ и/ йа ма т'а
       била с кученца//
     Е //чуд'ъ съ как да замажъ разбираш ли// празнувахми какво
       празнукахми//
     М //не знам//
     А //ноа година//
     Е //н'е нова год-ина дочива \дойди спиц'ално за чит-ирстийа
       рожд'е д'ен на башта ти да праи торта// п'ирничани
       \дойдоха сичкит'и/ и ас за да съ исфукам/ прайъ идин
       гол'ам празник/ и прав'ъ торта/ и т'а \дойди да йа
       направи с монблани одгори украс'аванийа// а тийа двет'и
       съ испотр'епаха а съ карът// начи: и: ас ъ: умирам от
       срам прет колешката си// и на старата квартира и мими
       н'ешто/
     А //а и марийа/ точно така/ карахме се койа да хвърли кофата/
     Е //мими захапа н'ешто тони и/
     А //и накрайа марийа замина с кофата//
     Е //а и:/
     А //за кофата ставаше въпрос//
     Е //и койа изл'ези од вас//
     А //марийа разбира се//
     Е //и т'а сл'ет н'ейа кучка// и ас ...а: ма н'е само
       кучка т'а е с кучинца//(смее се)
     М //нешто ка\за въ:х т'а с кученца/ йето йа//
     Е //и милата начи вика къд'е къд'е къд'е// божи какъф см'ах/
       какъф срам// какъф срам божий//
     В Какво беше - кал, локви и изведнъж нова година.
     А //кал локви изведнъш нова година//
     В Кой, кой ви го е направил?
     М //...Н...//
     Е //н'е/ т'а митра си ги мисли т'ийа работ'и//
     М //а/ митра си ги мисли//
     Е //фчиера флиза ошт-и от вратата почва да ми говори/ ко
       кво ми наречи//
     А //не знам ас не б'ах//
     М //офца кво//
     Е //т'а казва чи/
     М //не загубена//
     Е //ъ загубина/ по загубина от т'еби н'ама/ ни знам там ошт-и
       какво/ и ас вечи съ айдосах// т'а като осет'и чи съ
       йадосвам става м-ека като памук// и казвам най
       загубената е данчето штото докуминт'ирана сл'ет н'ейа си
       т'и/ и идва на тр-ето м'асто съм ас//
     Х //приели съ ви е бес документъ lи//
     Е //и тази млъкнаха виднага/ усет'или чи съ йадосвъм и съ/
     М //о: иво аз забраих да ти кажъ/ майко йа йа йа му
       кажи за: за за задържането//
     Е //(смее се) ид'отка//
     М //идиоти//
     Е //ма т'а сама си е виновна/ да н'е е само т'а ена жина там
       чиновничка ми само с н'eйа си ги прайът т'ийа фасони/
       н'ека ай прайът така// е там идин от т'ийа н'ейнит'е
       чинг'ета/ ко и казал ккзал/ т'а ни знай и отива да пий
       каф'е// и т'а както винаги се нали умор-ена у:ф
       ...Ф...(ФПС, с което говорещият изразява усещането си за
       силна умора - пфу:) дайт'и ми ино каф'е/ ол'ил'е колко
       измор-ена/ и кафиvийката и носи и казва/ л-ел-е дим'е:
       как б-еши/ много ли страшно б-еши/ т'а койе ма/
       (майката и дъщерите се смеят)
     Е //как койе/ абортъ//(всички се смеят) какъф аборт ма
       п'енк'е// ми нали на зад(ФС) за задържани си л-ижала и
       штом си тука значи съ тъ к'урт'ирал-и// кой ти каза ма
       тайа глупос/ ед'и кой си//
     А //и т'а не може да разбере кой//
     Е //и т'а ни можи да му кажи зат гърбъ ми казва/ слушай педерас/
     А //серсемино//
     Е //ши дойдъ и ши т'и оскуб'ъ мъд'ит'и//
     (смеят се)
     Х //обаче не ви в'арвам на вас//
     Е //кажи да кажъ/
     А //така казал//
     Х //ти ако се съберете със зикова само мъже ше расхвърл'ате//
     Е //тони кажи така ли каза л-ел'а т'и д'им'и// ний двет'и
       ...Н...ко праим// той е зам-есник началник на управление//
     Х //тва тва е...Н..нали//]