| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

4.2D. ИНФОРМАТОРКА Д. М-ИЧ

(дъщеря на Т. М-ич И В. М-ич - информатори 4.2.)
Социален статус на информаторката:
Д. М-ич е 25-годишна. Родена е в гр. София. По време на записа е дипломантка в специалността "Българска филология" в СУ "Св. Климент Охридски". Майката на Д. М-ич е около 60-годишна, пенсионерка, стоматоложка, родена във Варна в семейството на арменци. Баща й - Т. М-ич е роден в гр. Перник в семейството на преселници от гр. Крагуевац, Сърбия. Той има средно техническо образование, пенсионер. Семейство М-ич живее в столицата от повече от 35 години.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис на телефонен разговор на Д. М-ич, направен на 12.04.1989 г. от Дора Белчева, специалист-филолог в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий". Записът се осъществява в дома на семейство М-ич. Микрофонът е скрит. Д. М-ич наблюдава речта на своите родители. За целите на изследването й е необходим и запис на собствената й спонтанна реч. Единствената възможност да запише нередактирана реч Д. Белчева открива в телефонните разговори на Д. М-ич с нейни приятелки.
Фоноархив:
касета К-18, страна А, касета марка "SANYO", касетофон марка "SONY".
Транскрипция:
Даниела Милкович, сверила Кр. Алексова.
Означения:
с "Д" ще означаваме Д. Милкович.

ИЗВАДКА №1

 Д [//спите ли// какво работиш пак// и ас съштото нешто правъ/
       обаче ми доскуча зъ... забол'а ме чак гръбначнийъ стъбп
       тука// искривих се и очите си избодъх заштото слагам
       едни точки там на едно м'асто/ и викам... чакай да се
       обадъ да вид'ъ какво правиш// не/ не съм йа сменила
       оште// тр'абва да отиде башта ми/ не/ той ходи башта ми/
       обаче му казали че били по размер и ние не сме
       погледнали нашта лента какъф размер има// да// еми не
       знам да не би да не стане после// е ми да т'а е марица//
       да// еми не знам// той башта ми ште отиде да види въф
       понеделник и ше земе ена нова// т'а пак се е откачила от
       едната страна/ ама ас държъ лентата така със ъ такова...
       да/ да// много е неприйатно обаче... да// гледа ли
       фчера концертъ// точно започваше обаче не можах да
       разберъ/ там ф ложата/ оште стойаха и ас ъ: не можах да
       чуйъ фсичко отначало и после започна направо този да пее
       и ас ъ:/ не можах да чуйъ там въф ложата кво точно
       говореха// да// да// да// да обаче много хубаво п'аха//
       много ми хареса// сичките п'аха много хубаво// особено..
       ома на мене най много ми хареса тези: ъ... да да ъ като
       ансамбъл едни дето б'аха двама мъже и една жена// ас не
       съм ги чувала да// а... да// да// да// и този п'а много
       хубаво/ масимо раниери// и той:: а пък хосе карерас//
       вид'а ли как изглежда// гледа... хубаво искам да кажъ
       /ма той много хубаф/ той напудрен ли беше какво// да
       много зле беше/ нааистина/ обаче много ми хареса на
       мене// много сладък/ много/ да много ми хареса// а после
       гледа ли по руската програма// ас /ас съм стойала/ ас
       съм стойала фчера до три и полвина// да// да// и него го
       гледъх обеч преди това даваха н'акакъф световен конкурс
       за: видеоклипове// страшен беше// майкъл vексън накрайъ
       взема наградата// обаче страшна работа// много ми
       хареса// да// да// да сега даваха от ъ:... и знаеш
       колко хубаво даваха// давът канада// изглет от торонто/
       штото ф торонто// после давът лондон/ целийъ лондон го
       показаха хубаво/ сички забележителности и така
       нататъка// после париш фсички забележителности/ после
       пекин ъ: хонк конк// о: не н'амаше/ е ние какви
       видеоклипове имаме/ ништо/ и: много хубаво беше бе/ и
       после стойах до три и полвина сед'ах/ даже майка ми се
       събуди и вика кво правиш/ викам гледам/ и: изгледах
       фсичко до... до... много ми хареса чуден беше
       концертъ// после това с този: филмъ/ тримата мускетари//
       да / и намене ми беше много прийатно/ те се прайът на
       шутове там обаче интересно е/ хубаво направено де// да//
       много късно ги давът/ два и полвина почна фчера// не:
       два и полвина почна как/ два и полвина си пишеше във
       весникъ и почна// и ас да ти кажъ право го гледах може
       би н'акъде не го оставих да свърши първата серийа
       заштото и ас(ФС) и на мене ми се доспа/ и си легнах//
       да// да// как искарахте// еми разбира се// штото въф
       къшти най хуаво човек си гледа// да и му е удобно и
       спокойно// а така/ ми разбира се/ ми разбира се// да//
       така ли// децата// а:/ о: боже// и те ли почнаха тва
       да// така ли// да// да// е начи хубаво сте искарали// а:
       те имът видеокамера// да// да// как си отивате ви
       снимаха// да// дали се записва съз звук// съз звук ас
       имам видеокасета од бала/ от абит'уренскийъ бал
       видеокасета съз звук// е само дали ви е заснел хубаво
       заштото нас тогава един ни снимаше/ той е лекар човекъ
       и: л'убител нали/ така ни е заснел... апсол'утно/ то се
       клати сичко/ просто образъ се клати/ много бързо се
       мести от един човек на друк човек// така ли// детето
       му// да// да// гледъх сношти да// ...Ф...(ФПС, запълващо
       празнината - м:) гледахте ли: ъ как беше телевиз'онни
       новини// много ми хареса// мен/ на мен най много ми
       хареса// да на мене той най много ми хареса// другите
       филми толкова не ми харесаха// тва ми хареса най много//
       лунатици даже не ми хареса така// това ми хареса много//
       на мене пък ми се вид'а исц'ало запълнено сичко// даже
       ми хареса крайъ/ смисъл такъф че не беше сладникъф нали
       да завърши както секи би претположил// даже ф един
       момент помислих като го показаха него с момченцето/
       нали/ с детето/ ас си помислих че той се е оженил за
       нейа/ ф един момент/ другийъ// ама то не така// и:
       хареса ми/ нали ти казвам штото малко нестандартно
       беше// а да/ тва беше неестествено// да// да// да// е
       да// да де те йа искараха съфсем принципна тъзи обаче...
       да де/ да// и вид'а ли как хубаво и как бързаше онъзи ак
       си пази работата// м: много хубаво заштото... точно
       показаха как хората си паз'ът работата/ заштото знайът
       че ше йа исхвърл'ът// фчера фчера фчера го гледах/ фчера
       даже: от осем// ас хич не обичам от осем да ход'ъ на
       кино обаче н'амаше илети и от осем часъ// е: той от теа
       финансови операции ас ништо не могъ да разберъ и един
       път отидъх на н'акакъф такъф филм/ как се казваше/ не
       знам забравих/ а борсови игри и ас ништо не разбрах от
       това// а ф никакъф случай// да// да// оште повече от
       борсови игри// о: значи съфсем пък не за мене// ас н'ама
       смисъл да го глеам// борсови игри съм гледала но
       уолстрийт не съм гледала// ама на мен тойа съфсем н'ама
       да ми хареса штото ас от борсовите игри ништо не
       разбрах// м: не знам онзи ми се вид'а много
       професионален и: не не ми хареса// и така значи седите
       си вие// да той башта ми каза// да// да// кучето фчера
       беше много смешно штото към три и полвина се събужда и
       направи тука оглет на: и се рибра и си легна спокойно//
       да//да// много много// фсичките играеха много хубаво и
       на мене ми хареса// сичките играеха// ми те винаги си
       испипвът работите// да// да// ама ти казваше че той
       текстъ им бил написан отпрет/ ас не го вид'ах/ на
       мониторъ не го вид'ах ас разбрах само това че е срешту
       него тесктъ/ заштото той нали му каза като застанеш така
       валко ф полупрофил ли/ какво му каза/ даже той му каза
       как как ше четъ нали/ штото така е застанал// не ставъ
       въпрос нали онзи се смееше там/ казва аса както съм
       застанал така на една страна тр'абва да не си мърдам
       очите/ как ше го прочетъ// така ли// а: ас не го вид'ах
       тва// да// обаче много ми хареса този гъркийъ като
       започна да се поти// да точно// да точно/ тва най много
       ми хареса// да и като носеха ризата там прес ц'алото
       студио// да// да// много хубаво беше// а вид'а ли т'а
       каква хубава рокл'а имаше// а много беше хубава// на
       мене много ми хареса и така// еми ас да вид'ъ кво праите
       и ас сам уморена// сеа ше вид'ъ// ама вали дъш/ дъш
       вали// ми не съм излизала// у вас н'амате парно нали//
       ас навънка вопште не съм излизала// м: е ми не знам// и
       с дебелото палто така ли// и със мантото/ и ти беше
       студено// о: ох ас н'ама да излизам де ама:... е ми не
       знам/ може да ми се наложи и така// какво прави// е ми
       нека си играе// какво// а: добре тогава/ айде обръштай и
       плочата// айде/ айде// чао//]